AKREDITACIJA

 

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. marta 2016. godine, pod brojem 01/1.3.74/16. Rješenjem koje važi do marta 2021. godine, potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta. Informacije o akreditaciji pogledajte na sajtu Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS:
http://www.heaars.com/akreditovane_vsu.php
i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH: http://www.hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7370
Od devet kriterijuma koje je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS  vrednovala: razvoj i strategija visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta i kultura kvaliteta, procedure i obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa, ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa, kvaliteta fizičkih resursa, informacionih sistema, prezentacije informacija za javnost i međunarodne saradnje, četiri su dobila ocjenu “VŠU pretežno ispunjava zahtjev”, a pet je ocijenjeno sa  “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev”.
Ovakav ishod rezultat je provjere krucijalnih elemenata kvaliteta, ustanovljenog načina funkcionisanja Univerziteta “Apeiron”, te analize svih dokumenata i procedura prilikom posjete visokoškolskoj ustanovi.
Eksterna evaluacija je urađena provjerom nivoa ispunjenosti zahtjeva ESG    (European Standards and Guidelines) standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova u izvođenju studijskih programa Panevropskog univerziteta. Univerzitet je aplikaciju za akreditaciju predao 17. juna 2015. godine, a Komisija za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova imenovana je Odlukom o formiranju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, broj 175‐2‐1/15 od 27.08.2015. godine, Agencije za akreditaciju VŠU RS.  
Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija u periodu 2010‐2015. godine), u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, te u skladu sa Procedurom za akreditaciju visokoškolskih ustanova (HEAA PR114:sep. 2011).    Komisija u petočlanom sastavu: predsjednik i član predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnik međunarodnih stručnjaka, predstavnik privrede i prakse, te predstavnik studenata    u trodnevnoj posjeti Univerzitetu razgovarala je sa rukovodstvom visokoškolske ustanove, timom za kvalitet i samoevaluaciju, predstavnicima studentske službe, pravne službe, računovodstva i biblioteke, predstavnicom kancelarije za međunarodnu saradnju i direktorom Instituta za naučno‐istraživački rad, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i prodekanima svih fakulteta i šefovima svih studijskih programa kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina. Prilikom obilaska Univerziteta, komisija je imala priliku da vidi savremene i informatički opremljene učionice u kojima se snimaju predavanja, multimedijalnu učionicu koja se koristi kao Microsoft test centar, ali i snimke nekih predavanja. Posjetili su TV studio i kontrolnu sobu, gdje im je predstavljen rad softvera koji detektuje plagijarizam, kao i tehničku sobu sa komunikacionim čvorom.   Obišli su i prostor Srednje škole čiji se fizički resursi koriste u skladu sa potrebama Univerziteta i obratno.  
Akreditacija je ponovo ravnopravno smjestila Panevropski univerzitet u jedinstven prostor evropskog visokog obrazovanja, u koji će ova visokoškolska ustanova uopšte, ali i njene diplome biti prepoznate i prihvaćene, kao i njeni studenti i nastavnici u razmjeni sa profesorskim kadrom i studentima ostalih visokoškolskih ustanova Evrope. Ova akreditacija, obavezna po bolonjskoj deklaraciji, verifikovala je diplomu svršenog studenta Panevropskog univerziteta kao jednaku u borbi sa diplomama ostalih visokoškolsih ustanova na modernom, evropskom i domaćem tržištu rada, te potvrdila da je sistem kvaliteta po kojem Panevropski univerzitet    provodi svoju misiju,    edukuje i obrazuje u samom vrhu najboljih visokoškolskih ustanova ovih prostora.    
Za svih 19 studijskih programa koje pohađaju studenti, Uiverzitet “Apeiron” posjeduje licence odobrene od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje istoveremeno predstavljaju i početnu akreditaciju, a prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, član 26, stav 4).   

Banja Luka, 29.mart 2016. godina                                                        

Služba za odnose sa javnošću