Opšti ciljevi Sistema upravljanja kvalitetom su:

 • Održavati efektivan Sistem upravljanja kvalitetom Panevropskog univerziteta “APEIRON” u saglasnosti sa: Međunarodnim standardima ISO 9001:2008, Smjernicama za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji IWA:2, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH;
 • Održavati nivo kvaliteta u cilju povećavanja ugleda Panevropskog univerziteta kod naših studenata i u javnosti;
 • Obezbjeđivati nastavno-naučne usluge i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa potrebama, očekivanjima i mogućnostima naših studenata i društva u cjelini;
 • Neprekidno povećavati zadovoljstvo naših studenata i društva u cjelini;
 • Obezbjeđivati usaglašenost rada i poslovanja Univerziteta sa zakonskim i sigurnosnim propisima;
 • Obezbjeđivati siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene;
 • Neprekidno poboljšavati poslovne procese, sisteme i sposobnosti;

Ciljevi kvaliteta su uspostavljeni na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar Univerziteta.
Panevropski univerzitet “APEIRON” u cilju ispunjenja svoje misije stalno prati, analizira i poboljšava svoje procese kroz:

 • analize povratnih informacija;
 • praćenje realizacije nastavnog procesa;
 • analize uspješnosti studiranja;
 • praćenje realizacije procesa usluga;
 • primjenu metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta;
 • praćenje i analiziranje plana poslovanja;
 • sprovođenje internih audita;
 • izvođenja korektivnih i preventivnih akcija.

Na ovaj način se obezbjeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom.
Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001:2008 prateći smjernice IWA:2 za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji te sa standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA. (<<< <<<)