FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

Master studije drugog ciklusa u trajanju  od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi:
(1) Preduzetnički menadžment

  1. Master ekonomije - 300 ECTS
  2. Master ekonomije - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)
(Oblasti: Korporativno preduzetništvo, Strateški menadžment i geopolitika, Projektni i investicioni menadžment, Malo preduzetništvo i mikrokrediti, Tranzicijski reinženjering, Međunarodni marketing menadžment, Upravljanje konfliktima i krizni menadžment, Standardizacija i menadžment kvaliteta, Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, Razvoj timova i komunikacione vještine, Ekološki menadžment i održivi razvoj,...)

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

  1. Master ekonomije - 300 ECTS
  2. Master ekonomije - 300 ECTS (...u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine)
(Oblasti: Bankarski marketing menadžment, Izvozni i trgovinski menadžment, Menadžment špedicije, logistike i osiguranja, Poreski menadžment, revizija i kontrola tržišnog poslovanja, Berzanski i portfeljni menadžment,...)

 

Dozvola za izvođenje studijskog programa II ciklus FPE

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Pravila studiranja na drugom ciklusu

Ugovor o studiranju

Zahtjev za odobravanje teme i imenovanje mentora

Rješenje drugi ciklus studija FPE

Odluka o imenovanju mentora FPE

Individualni nastavni plan i program master studij Apeiron template IPP master-01

Individualni nastavni plan i program master studij-primjer popunjenog obrasca

Gantogram istraživanja-master studij Apeiron-template gant-1

Gantogram istraživanja-master studij Apeiron-primjer popunjenog obrasca

Dopis mentorima i kandidatima Master IPP plan i program FPE

Dijagram toka realizacije master studija i izrade master rada DTM02-2012. Apeiron

Dijagram toka realizacije master studija i izrade master rada DTM01-2012. Apeiron

Konkurs II cikus studija Apeiron

Syllabus  nastavnog  predmeta

Syllabus Projektni menadzment master studij-primjer

Izvještaj o realizaciji

Izvještaj o realizaciji master studija primjer

Izvještaj o realizaciji master studija Gojković Milan