FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Inženjering informacionih tehnologija

Ciljevi vještina

U cijelom programu naglasak je na sticanju praktičnih i primjenjivih znanja i veština koji proizilaze iz teorijskih i metodoloških uvida i razumjevanja hardversko-softverskih koncepta iz naučnih oblasti računarstva i informatike. Iz većine predmeta se rade praktični radovi/projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspješan rad i profesionalnu karijeru u svim oblastima softverskog inženjeringa, informacionih tehnologija i računarske bezbjednosti i zaštite.
Studijski program podrazumjeva sticanje vještina za samostalan rad u programskim paketima namjenjenim za razvoj, projektivanje, dizajn, kodiranje i implementaciju različitih softverskih proizvoda, paketa i sistema kao što su RAD alati za dizajn, konstruisanje i programiranje u programskom jeziku C++, alati razvojnog okruženja za JAVA programski jezik, Eclipse razvojno okruženje za kreiranje i testiranje mobilnih aplikacija u operativnom sistemu Android, detaljno poznavanje PHP programskog jezika i integracija PHP programskog jezika i AJAX tehnologije, korišćenje ADO, OLE, i SQL-a. softverskih tehnologija, za razvijajanje Internet aplikacija, te da integrišu Microsoft Office aplikacije u druge programe, alati za rad u mašinskim jezicima i asemblerima, da na formalan način opišu sintaksu jezika i primenom standarnih alata konstruišu jednostavnije jezičke procesore i translatore.
Studenti će moći primijeniti opšti postupak razvoja paralelnog programa uz postizanje željenih osobina algoritma. Kroz praktičan rad studenti stiču iskustvo u razvoju paralelnih aplikacija i upoznaju se sa programskim alatima za njihovu izradu.
Vještine primjene tehnologija za razvoj interneta inteligentnih uređaja.
Vještine instalacije, konfigurisanja i umrežavanja u sistemu Window Server 2016, konfigurisati Hyper-V virtualne mašine, instalirati i konfigurisati Aktivni direktorij, te upravljati prostorom za pohranu podataka, vještine održavanje i administraciju Microsoft SQL Servera 2016.
Studenti posjeduju vještine upravljanja ključnim bezbjednosnim aspektima i tehnologijama zaštite računarskih mreža, korištenje binarnih alata, alata za disasembliranje i debagiranje, sandbox alata za kreiranje virtuelnog mašinskog i mrežnog okruženja u cilju računarske i mrežne forenzike. Vještine operativnog rada sa aplikacijama koje čine dio PKI infrastrukture i da samostalno pripreme i odrade prijavu nekog pravnog lica za pribavljanje digitalnih sertifikata. Pojeduju vještine administratora podsistema bezbednosti u sistemima elektronskog i mobilnog bankarstva.
U saradnji sa korporacijom Microsoft studentima će tokom obrade kompatibilnih predmeta biti obezbjeđeni Microsoftovi obrazovni kursevi (Microsoft Official Courses) koji će biti uključeni u studijski program u dijelu izvođenja vježbi, seminara, praktikuma i pedagoških radionica radi prožimanje teorijskih sadržaja nastavnih predmeta sa praktičnim i profesionalnim sadržajima pripreme studenata za profesionalni razvoj.
Planirani su sljedeći Microsoft kursevi:

 • Kurs: 98-349 Windows Operating System Fundamentals
 • Kurs: 98-361 Software Development Fundamentals
 • Kurs: 70-762 Developing SQL Database
 • Kurs: 98-366 Networking Fundamentals
 • Kurs: 98-361 Software Development Fundamentals (VB)
 • Kurs: 98-383 Introduction to Programming Using HTML and CSS
 • Kurs: 98-369 Cloud Fundamentals
 • Kurs: 98-364 Win. Srv. Administration Fundamentals
 • Kurs: 98 365 Database Fundamentals
 • Kurs: 98-367 Security Fundamentals
 • Kurs: 70-744 Securing Windows Server
 • Kurs: 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirments
 • Kurs: 98-381 Introduction to Programming Using Pyton
 • Kurs: 70-742 Identity with Windows Server
 • Kurs: 74-343 Managing project with Microsoft project
 • Kurs: 70-462 Administring Microsoft SQL Server
 • Kurs: 70-483 Programming in C#
 • Kurs: 98-375 HTML5 Application Development Fundamentals
 • Kurs: 70-357 Developing Mobile Apps

‹ prethodna strana