FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Inženjering informacionih tehnologija

Obrazovni i profesionalni ciljevi
Osnovni cilj studijskog programa "Inženjering informacionih tehnologija" su teorijsko i praktično osposobljavanje IT stručnjaka u primeni softverskog inženjeringa i programiranja, informacionih tehnologija, računarske bezbjednosti i zaštite podataka, te primjeni profesionalne računarske softverske podrške i opreme.
Svrha studijskog programa je školovanje IT stručnjaka koji će se zapošljavati u velikom broju grana primjene IT tehnologija i IT industrije prvenstveno u oblasti programiranja i cyber bezbjednosti, gdje nedostaju kvalitetni stručnjaci sa potrebnim teorijsko-metodološkim, primjenjeno-praktičnim i interdisciplinarnim znanjima. Posebno je nedostatak stručnjaka u tehnologijama u nastajanju (Emerging Technologies) koje predstavljaju vrh tehnološkog talasa i tzv. nadolazeće izazove (Emerging Challenges) kao što su: primjenjene kompleksne računarske mreže koje integrišu mobilno računarstvo, računarstvo pametnih uređaja (Internet of Things), bežične mreže, cloud mreže skladišta podataka i kompleksne mrežne aplikacije. Nadolazeće izazove predstavljaju i oblasti cybersecurity, internet pametnih uređaja (Internet of Things), mobilno računarstvo, virtuelizacija, cluster dizajn, paralelno i distribuirano računarstvo i transparentnost računarskih platformi. U oblastima računarske bezbjednosti (cybersecurity) od izuzetne važnosti su oblasti: računarske, mrežne i mobilne forenzike, zaštite velikih skladišta podataka u cloud mrežama, malware analiza pretnji, napada i tehnologija odbrane, biometrijske tehnologije te sistemi elektronskog i mobilnog bankarstva.
Savremeni svijet ulazi u informatičku civilizaciju u kojoj su najznačajniji resursi informacije i sredstva za akviziciju, prenos, obradu i disemenaciju informacija. Mediji postaju informacioni servisi a Internet postaje univerzalni multimedijalni mega-medij razmjene i plasiranja informacija u interaktivnom obliku.
Stoga su opšti cilјevi studijskog programa "Inženjeringa informacionih tehnologija" da obezbjedi prenošenje primjenlјivih i praktičnih znanja iz oblasti softverskog inženjeringa, informacionih tehnologija i računarske bezbjednosti, te da proizvede IT stručnjake nove generacije koji su osposoblјeni za uspešan ulazak na dinamično tržište novih nadolazečih informacionih tehnologija.
Osnovna opšta misija Fakulteta informacionih tehnologija je:

    • Osnivanje kompetentne visoko-školske institucije bazirane na nastavnim planovima i programima savremenih računarskih, mrežnih i komunikacionih tehnologija, čiji je osnovni cilј da se ponude duboka i operativna znanja iz naučnih područja računarskih nauka, informacionih tehnologija, informacionih sistema, računarskog i softverskog inženjeringa, kao i sposobnosti studenata u praktičnim i profesionalnim primjenama;
    • Implementiranje savremenog didaktičkog pristupa kroz diajalog-sistem i mentorski podržan proces studiranja, koji kombinuje osnovne akademske studije sa praktičnim angažovanjem studenata i u studentskim istraživačkim radovima.
    • Dijalog sistem interaktivne nastave sa mentorskim vođenjem studenta baziran na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odn. sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja i različitih nastavnih metoda poučavanja;
    • Univerzitet razvija i podstiče obrazovne stilove problemskog učenja (problem-based learning), simbiotskog učenja (symbiotic learning) i učenje baziranog na projektima (project based-learning).

Obzirom na izuzetnu dinamiku u naučnim polјima koja pokrivaju računarske nauke i informacione tehnologije, te obzirom na veliku kompetetivnost tržišta informacionih tehnologija, primarni zadatak studijskog programa je da studente osposobi za dalјe kolaborativno i samostalno sticanje znanja, kako kroz metodološki aspekt nastavnih sadržaja, tako i kroz specifičan interdisciplinarni i akcioni pristup u elaboraciji tih sadržaja.
Obrazovni cilј je usvajanje modula akademsko-opšteobrazovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumjevanje i tehničku komunikaciju sa drugim tehničkim strukama i afirmišu multidisciplinarnost radnih timova, na koje će informatičari biti nužno upućeni na poslovima na kojima budu radili. Takođe usvajanje naučno-stručnih znanja iz računarskih nauka koja obezbjeđuju njihovu primjenu u praksi, odn. usvajanje stručno-aplikativnih znanja iz informacionih tehnologija koja omogućavaju transfer znanja u radnim i tehnološkim procesima.
Cilј je osposoblјavanje za brzo i efikasno uklјučivanje svršenih studenata u proizvodni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mestu. Takođe je cilј izgradnja profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu, koje su značajne u oblasti sofisticiranih informacionih tehnologija u kojima su moguće velike zloupotrebe radne i interpersonalne etike.

 

‹ prethodna strana