FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Inženjering informacionih tehnologija

Izborni program

( Preuzmite izborni program >>)

U skladu sa opredjeljenjem Pan-evropskog univerziteta da primjeni savremeni evropski i američki pristup u razvoju studijskih programa, uveden je pored obaveznog još i izborni ili fakultativni program koji zajedno čine jedinstven studijski program akademske godine studija. Studentu je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odabere izborne i fakultativne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa, stičući specifična znanja i vještine i dizajnirajući na taj način samostalno do jedne petine svog studijskog programa.
Izborni program zajedno sa obaveznim programom čini studijski program školske godine u okviru kojeg se stiče zakonski cenzus od 60 ECTS kredit-bodova odn. 75 ECTS kredit-bodova u režimu tzv. intenzivnih studija. To znači da je student dužan da iz izvora predviđenih za izborni program stekne planirani broj kredit-bodova, ali sadržaj svog izbornog programa može da planira samostalno, kao ličnu kreaciju u okviru pravila definisanih u nastavnom planu izbornog programa.
Dizajniranjem svog izbornog programa student može da postigne sljedeće ciljeve u individualizaciji vlastitog studija:

   • da stekne specifična znanja odn. vještine koji nisu u okviru njegovog obaveznog programa, a za koje ima lični afinitet ili će mu trebati u nastavku studija i u profesionalnoj karijeri;
   • da realizuje interdisciplinarni studij kombinujući različite uže naučne oblasti tokom studija, potvrđujući time svestranost vlastite ličnosti;
   • da stekne odgovarajuća specijalistička znanja u okviru studija II ciklusa;
   • da tokom studija lakše prelazi sa matične studijske grupe na druge studijske programe locirane na drugim fakultetima Panevropskog univerziteta. Student polažući obavezne predmete kompatibilinog studijskog progama kao izborne predmete postiže racionalizaciju diferencijalnog programa koji se određuje prilikom transfera (diferencijalni program
 • se komisijski definiše prilikom prelaska na nekomplementarnih studijskih grupa);
 • da se kroz izborni program pripremi za prelazak na drugu visokoškolsku ustanovu ili za nastavak studija u zemlji ili u inostranstvu.

 

Izvori izbornog programa:
Izborni i fakultativni program studija predstavlja dio Nastavnog plana i programa Fakulteta i Univerziteta. Student dizajnira izborni program i po tom osnovu stiče ECTS bodove iz više izvora:

 • Odabirom izvornih izbornih predmeta odn. modula iz Nastavnog plana izvornog izbornog programa koji se donosi na Senatu univerziteta za svaku školsku godinu.
 • Odabirom kompatibilnih predmeta iz drugih studijskih programa koji se izvode kao obavezni predmeti na tim studijskim programima uz uslov da su ti predmeti razmjenjivi sa studijskom programom kojeg je student upisao,
 • Priznavanjem ispita koje su studenti ranije položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi ukoliko ti ispiti pripadaju naučnim oblastima matičnosti upisanog studijskog programa,
 • Vrednovanjem seminarskih i drugih radova u okviru izbornog programa,
 • Vrednovanjem radne, stručne, kliničke i laboratorijske prakse, volontiranja i stažiranja studenata;
 • Vrednovanjem učešća u stručnim odn. naučno-istraživačkim projektima i učešća na stručnim i naučnim skupovima.
 • autorstvom u inovacijama i patentima koji su zvanično priznati odn. certifikovani;

Kompatibilni predmeti razmjenjivi među studijskim programima legitimini su izvor izbornog programa. Kompatibilni predmeti ne zahtijevaju prethodna specifična znanja i vještine kao uslov za pristup predmetu, već samo opšte generičke kompetencije koje student stiče savladavanjem upisanog studijskog programa.
Takođe, među predmetima studijskih programa na istom fakultetu postoji paušalna kompatibilnost, što znači da studenti u svom izbornom programu mogu da preuzimaju predmete iz svih studijskih programa u okviru istog fakulteta, pri čemu opšti uslovi pristupa predmetu (prethodna znanja i vještine) predstavljaju jedino ograničenje prilikom izbora. Uslovi za pristup predmetu su definisani u kurikulumu (opisu) predmeta i najčešče predstavljaju sadržaje iz pojedinih prethodno položenih predmeta prema nastavnom planu upisanog studijskog programa.
Ipak, prilikom izbora kompatibilnih predmeta koji su razmjenjivi među studijskim programima, postoje specifična ograničenja tako da svi predmeti nisu dostupni svim studentima u zavisnosti od uslova razmjenjivosti među studjskim programima. U slučaju kompatibilnih predmeta, ova ograničenja su proizašla iz obrazovnih politika pojedinih studijskih programa i nastavnih planova, a ne iz pedagoških ograničenja pristupa pojedinim kompatibilnim predmetima.
Ograničenja pristupa pojedinim predmetima za studente pojedinih studijskih programa su vidljiva u tabeli "Matrice razmjenjivosti izbornih kompatibilnih predmeta" koja je publikovana u ovom dokumentu.
Bodovna vrijednost svakog predmeta u izbornom programu iskazana u ECTS kredit-bodovima može da ima tri različita nivoa težinskog faktora zavisno od obima utrošenog rada i vrste dodatnih obrazovnih sadržaja koji se primjenjuju u obradi izbornog predmeta odn. zavisno od obima dodatnih poglavlja obavezne literature i obima dopunske literature;

 • modularna bodovna vrijednost, primjenjuje se na sadržaje izbornog programa i predmete koji se obrađuju u okvirima izbornih modula. Ova vrijednost ima najmanji težinski faktor;
 • standardna bodovna vrijednost predstavlja uobičajenu vrijednost težinskih faktora koja se primjenjuje na sve predmete, prvenstveno u studiju prvog ciklusa;
 • napredni nivo primjenjuje se za izborne i obavezne predmete u studiju drugog i trećeg ciklusa i podrazumjeva dodatne odn. proširene obrazovne sadržaje i proširene odn. dodatne izvore za učenje;

Nastavni sadržaji koji čine modul tretiraju se kao jedinstvena nastavna cjelina, stoga je težinski faktor odn. broj kredit-bodova koji se dodjeljuje za pojedinčane naučne discipline u okviru modula po pravilu manji od broja kredit-bodova koji se dodjeljuju za iste naučne discipline ukoliko se izučavaju samostalno kao obavezni ili izborni predmeti.
Zavisno od nastavnog programa kojeg je student savladao, odgovorni nastavnik određuje u svakom pojedinačnom predmetu težinski faktor predmeta, što se konstatuje na ispitnoj prijavi. Veličina težinskih faktora odn. ECTS bodovne vrijednosti predmeta (modularna, standardna i napredna bodovna vrijednost) utvrđuju se u nastavnom programu predmeta, u okviru kojeg se utvrđuje i program naprednog nivoa predmeta.

‹ prethodna strana