FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment javne uprave :: Kompetencije

Diplomirani studenti javne uprave će biti involvirani u upravnim, administrativnim i organizacionim poslovima u domenu javnih ustanova, organa i organizacija javne uprave i lokalne samouprave, u planiranju i menadžmentu ljudskih resursa, te u poslovima vezanim za odnose sa javnošću. To vodi prema fokusiranju ka specifičnim kompetencijama i sposobnostima koje su neophodne u različitim tipovima organizacija i različitim oblastima kako bi diplomirani studenti bili pripremljeni za stalne i ubrzane promjene društvenog okruženja.

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti javne uprave i menadžmenta podrazumjevaju poznavanje institucionalnog i društvenog okruženja kako bi studenti mogli da koriste respektivne pravne i druge instrumente razumjevajući parametre makro/mikro – upravnog okruženja i identifikujući uticaje ovih elemenata na organizaciju i upravne funkcije. To podrazumjeva sposobnost identifikovanja bitnih karakteristika i funkcionalnih područja javne organizacije kako bi bili sposobni da definišu promjene u organizaciji i da se izbore sa promjenama u društvenom i institucionalnom okruženju.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje upravnih funkcija, tipove poslova i upravnih operacija, specifičnosti različitih tipova i veličina javnih organa, organizacija i institucija, upravnih i administrativnih regija, različitih sektora uprave i da povežu ove faktore sa osnovnim znanjima. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u upravnim, administrativnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješno upravljanje administracijom (alati i koncepti), planiranje, kontrolu i reviziju administrativne organizacije i izradu konsultantskih planova.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za administrativni proces kao što su: upravno pravo, upravni sporovi i postupci, tehnologija i inženjering – razumjevanje tehnološke pozadine administrativnih procesa i veza sa istraživanjem javnog mnijenja, tehnološka predviđanja, socijalna i marketing psihologija i statistički metodi i alati.

oblasti logistike studenti preuzimaju kompetencije vezane za hartije od vrijednosti, različite instrumente budžetskih plačanja i budžetskog poslovanje, te osnovna marketing menadžment znanja potrebna za menadžerske funkcije u javnoj upravi.

‹ prethodna strana