FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Preduzetnički menadžment :: Ciljevi zanja

Programi prvog ciklusa Preduzetničkog menadžmenta se fokusiraju na akviziciju osnovnih znanja da bi studente upoznali sa različitim poslovnim funkcijama i sa poslovnim okruženjem u kojima se ove funkcije odvijaju u preduzećima i u različitim oblicima njihove integracije.

Studenti takođe trebaju da se upoznaju i sa skupom osnovnih instrumenata za podršku poslovnom procesu, organizacionim i komunikacionim vještinama, zajedno sa sposobnošću da analiziraju i struktuiraju probleme poslovne organizacije.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve u studiju prvog ciklusa studenti treba da iskuse različite tipove nastavnih metoda kao što su tradicionalna predavanja i vježbe, seminari, istraživački seminari, projektni zadaci, pedagoške radionice, problemski orjentisane radionice, demonstracioni časovi, studentska praksa i praktičan rad, radno orjentisane vježbe, modeliranje poslovnih procesa, rad na terenu, istraživački rad i rješavanje relativno jednostavnijih praktičnih funkcionalnih problema preduzeća u okruženju.

To znači da obrazovni ishodi predmeta treba da budu postignuti odgovarajućim nastavnim i ispitnim metodama, gdje studenti prezentuju ne samo nivo svoga osnovnog znanja, već i svoju sposobnost da koriste instrumente za podršku poslovnom procesu, da organizuju svoj rad, da komuniciraju u kontekstu svoga rada i da argumentuju rezultate.

Nakon studija prvog ciklusa, studenti bi trebali da imaju mogućnost zaposlenja, mobilnosti u daljim studijima, ili mogućnost kasnijeg uključivanja u sistem "učenja za život". 

Nastava drugog ciklusa se bazira na jezgrenim znanjima prvog ciklusa. Prema nastavnom usmjerenju može da bude vertikalna, horizontalna ili interdisciplinarna što zavisi od znanja koja su stečena tokom studija prvog ciklusa.

U drugom ciklusu, kao i u prvom, koriste se različiti nastavni i ispitni metodi kojima se stimuliše ne samo preuzimanje znanja u predmetnim oblastima, već takođe i priprema studenta da pronalaze relevantne instrumente za rješavanje problema, kao i njihovu sposobnost da se organizuju i komuniciraju i konačno da budu u stanju da prezentuju rješenje problema u širem poslovnom kontekstu.

‹ prethodna strana