FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Preduzetnički menadžment :: Kompetencije

Diplomirani studenti poslovne ekonomije će biti involvirani u ekonomskim aspektima svoje poslovne organizacije, u planiranju i menadžmentu poslovnih i ljudskih resursa. To vodi prema fokusiranju ka specifičnim kompetencijama koje su neophodne u različitim tipovima organizacija i različitim oblastima kako bi diplomirani studenti bili pripremljeni za stalne i ubrzane promjene poslovnog okruženja.

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta štopodrazumjeva poznavanje poslovnog okruženja kako bi studenti mogli da koriste respektivne ekonomske i druge instrumente razumjevajući parametre makro/mikro – ekonomskog okruženja i identifikujući uticaje ovih elemenata na poslovnu organizaciju i poslovne funkcije. To podrazumjeva sposobnost identifikovanja bitnih karakteristika i funkcionalnih područja poslovne organizacije kako bi bili sposobni da definišu promjene u poslovnoj organizaciji i da se izbore sa promjenama u poslovnom okruženju.

U okviru studija poslovne ekonomije studenti savladavaju primarne funkcije poslovne organizacije i njene misije:

  • Nabavka;
  • Proizvodnja proizvoda i/ili usluga;
  • Prodaja;
  • Usluge prije u toku i nakon prodaje

kao i pomoćne funkcije poslovne organizacije koje se odnose na projektovanje, razvoj i održavanje kompanijskog sistema i strukture, kompanijske infrastrukture i Informacionog sistema.

Studenti tokom studija preuzimaju i odgovarajući skup sistemskih kompetencija u oblasti poslovne ekonomije tako da mogu da da uspješno obave inter-resorne radne zadatke, te da su u stanju da sagledaju cjelinu organizacije odn. da vide posljedice uticaja pojedinih funkcija organizacije prema cjelini i prema njenom poslovnom okruženju.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje poslovnih funkcija, tipove poslova i poslovnih operacija, specifičnosti različitih tipova i veličina preduzeća, geografskih regija, poslovnih sektora i da povežu ove faktore sa osnovnim znanjima. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u poslovnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješno upravljanje kompanijama (alati i koncepti), planiranje, kontrolu i reviziju poslovne organizacije i izradu konsultantskih planova.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za poslovni proces kao što su: poslovno pravo i poslovni ugovori, tehnologija i inženjering – razumjevanje tehnološke pozadine poslovnih procesa i veza sa istraživanjem tržišta, tehnološka predviđanja, socijalna i marketing psihologija, matematički i statistički metodi i alati.

U oblasti poslovne logistike studenti preuzimaju kompetencije vezane za upravljačko računovodstvo, menadžment hartija od vrijednosti, različite instrumente plačanja, poslovanje u berzama, špediciju i distribuciju, savremenim prodajnim strategijama i metodama unapređenja prodaje – tehnologijama merčendajzinga i franšizinga.

Diplomiranje na studijskom programu "Preduzetničkog menadžmenta" podrazumijeva sticanje minimuma od 180 ECTS (European Credit Transfer System) kredit-bodova, odnosno optimuma od 240 ECTS, obavezno polaganje najmanje dva ispita stranih jezika, obavezno savladavanje najmanje šest seminara odn. odbrana bar četiri seminarska rada u odabranoj studijskoj oblasti i odbranu diplomskog/specijalističkog rada.

Magistarske studije II ciklusa fokusiraju se na predmete koji produbljuju znanje sa mogućim orjentacijama, bilo u vertikalnom pravcu, gdje studenti ulaze u dubinu predmetnog područja studija prvog ciklusa, ili u horizontalnom pravcu, što znači da studenti dodaju nova predmetna područja poslovne ekonomije svom studiju drugog ciklusa, ili idu na diversifikaciju odn. interdisciplinarni studij, što znači uključivanje predmeta i oblasti koje nisu direktno povezani sa poslovnom orjentacijom kao npr. marketing psihologija ili poslovni inženjering. Magistarski program sadržava ključnu komponentu teze koja uobičajeno uključuje jednu ili više poslovnih područja određene konkretne poslovne oblasti.

‹ prethodna strana