FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Opšte pravo :: Konsultativna i instruktivna nastava

Konsultativna i instruktivna nastava primjenjuje se u malim grupama studenata, za studente u režimu učenja na daljinu, u nastavi "jedan na jedan" i za studente u postdiplomskoj i doktorskoj školi.

Konsultativna nastava podrazumijeva do 6 sati konsultacija koje se obezbeđuju studentima u najviše dva organizovana termina.


Cilj konsultacija je da se studenti bliže upoznaju sa strukturom nastavnog predmeta, sa specifičnim zahtjevima vezanim za kritičnu masu znanja koji su uslov za prolaznu ocjenu, sa ispitnim pitanjima, te sa predispitnih obavezama koje čine sastavni dio evaluacije znanja iz navedenog predmeta. Profesor je dužan da u skladu sa ekonomijom vremena odgovori na pitanja studenata vezana za bitne i apstraktne elemente nastavnog programa, te da studentima da precizna uputstva vezana za osnovnu udžbeničku i drugu literaturu neophodnu za uspješno polaganje ispita i izvršavanje predviđenih predispitnih obaveza.

Student priprema predmet za koji se organizuje konsultativna nastava samostalnopri čemu koristi i sva informaciona i komunikaciona sredstva odn. tehnologije učenja na daljinu koji su uvedeni na Univerzitetu, kao i uputstva koja je dobio u konsultacijama sa nastavnim osobljem.

Instruktivna nastava podrazumijeva do 12 kontakt-nastavnih sati koji se isporučuju studentima u naviše 4 organizovana termina. Instruktivna nastava podrazumijeva u skraćenom obliku sve planirane nastavne aktivnosti koje se prema programu organizuju za određeni predmet, a koje mogu da uključe sljedeće kategorije: kontakt-sate, vježbe, seminarske i druge praktične radove i pedagoške radionice (različitih tipova) koje se organizuju u okviru jednog predmeta. Sati stručne i kliničke prakse mogu ali ne moraju biti uključeni u alocirani fond sati instruktivne nastave.

Instruktivna nastava takođe podrazumijeva da se studenti upoznaju sa specifičnim zahtjevima vezanim za kritičnu masu znanja koji su uslov za prolaznu ocjenu, sa ispitnim pitanjima, sa predispitnim obavezama koje čine sastavni dio evaluacije znanja iz navedenog predmeta, te da se studentima daju precizna uputstva vezana za osnovnu udžbeničku i drugu literaturu neophodnu za uspješno polaganje ispita i izvršavanje predviđenih predispitnih obaveza.

Student priprema predmet za koji se organizuje instruktivna nastava u interakciji sa nastavnim osobljem i kolegama studentima, pri čemu je fokus pripreme na samostalnom radu studenta. Aktivno učešće studenta u savladavanju instruktivne nastave je predmet evaluacije i čini dio konačne ocjene studenta u skladu sa nastavnim programom predmeta i Stututarnim odredbama.

‹ prethodna strana