FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Opšte pravo :: Modularni pristup

Studentima je na raspolaganju ukupno 12 nastavnih modula (od kojih biraju dva) iz slijedećih oblasti:

  • Privredna / građansko-pravna oblast (dva modula);
  • Pravosudna / krivično-pravna oblast (dva modula);
  • Kriminalističko – foreznička pravna oblast (dva modula)
  • Opšta međunarodno-pravna oblast (dva modula);
  • Komunitarna / evropsko-pravna oblast (jedan modul);
  • Precedentna / američko-pravna oblast (jedan modul);
  • Državno-upravna oblast (dva modula);


Obzirom da svaki modul predstavlja kompleks od 3 povezana predmeta skraćenog sadržaja koji se izučavaju zajedno sa ciljem da daju multidisciplinarna znanja iz specifične oblasti primjene prava, studentima u okvirima svih nastavnih modula, stoje na raspolaganju ukupno 35 specijalističkih disciplina.

Modul se obrađuje tokom cijelog semestra. Za svaki modul se imenuje "Mentor nastavnog modula" koji pored nastave koju obavlja u okviru modula ima zadatak da koordinira ostalo nastavno osoblje angažovano u obradi nastavnog modula. Gradivo predviđeno u okvirima modula interpretira se multidisciplinarno, a predviđene pedagoške radionice i praktične forme nastave obuhvataju sve aspekte predmeta odn. pravnih instituta koji se interpretiraju na jedinstven i cjelovit način.

Moduli se boduju sa zbirnim kredit-bodovima alociranim za nastavni modul u cjelini (ukupno 9 ili 10 ECTS-kredit bodova), dok se ocjena daje pojedinačno za svaku nastavnu disciplinu koja ulazi u sastav određenog modula.

Ocjene se po pravilu formiraju na konziliju nastavnog osoblja uključenog u obradu pojedinog modula. Studenti, dakle, u trogodišnjem (6-to semestralnom)školovanju, obrađuju jedan nastavni modul (kojeg slobodno biraju iz skupa od 12 modula), a u četverogodišnjem (8 - semestralnom) školovanju obrađuju dva nastavna modula.

Međutim, studentima je omogućeno da pojedinačne nastavne discipline koje se predaju u okvirima nastavnih modula, izaberu i kao izborne predmete, i na taj način da pored naučnih disciplina u okvirima dva obavezna modula, savladaju i druge predmete za koje su zainteresovani (a koji su locirani u drugim modulima).

Ukoliko se modularni predmeti biraju kao zasebni izborni predmeti, tada su vrednovani sa kredit-bodovima specificiranim u izvornom izbornom programu.

‹ prethodna strana