FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Poslovno pravo :: Ciljevi vještina

Obrazovni ishodi bi trebali studentima da daju vještine da formulišu:

 • Pitanja koja se odnose na pozadinu pravnih aspekata poslovanja;
 • Istraživačka pitanja;
 • Metodologiju rješavanja sporova/problema;
 • Analizu sporova
 • Zaključke vezane za elaboriranje pravnih aspekata poslovanja;
 • Preporuke vezane za rješavanje sporova/problema
 • Izvore za dalju elaboraciju pravnih osnova problema;
 • Orkestriranje i harmoniziranje timova koji rješavaju problem ili obavljaju medijaciju strana u sporu;
 • Prezentaciju spora/problema i komunikaciju u vezi sa sporom;

Na osnovu obrazovnog profila diplomiranog pravnika i diplomiranog pravnika specijaliste u oblastima poslovnog pravau domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja /subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za pravne, administrativne, upravljačke i konsultantske poslove u javnom sektoru i to u korporativnom sektoru, bankama, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim i zastupničkim agencijama, organima lokalne uprave i organima državne uprave, javnim ustanovama, nevladinim i neprofitnim organizacijama, političkim organizacijama i agencijama koje se bave odnosima sa javnošču i organima uprave.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskom programu poslovnog prava osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove:

 • a/ u oblasti slobodnih profesija:
  konsultanti i savjetnici za pravnu pomoć i pravno zastupanje, notari i notarski pripravnici, administratori u kancelarijama i agencijama
 • b/ u oblasti privrede:
  menadžeri–rukovodioci u svim nivoima poslovnog i korporativnog organizovanja, analitičari i savjetnici za pravne oblasti  trgovine i izvoznih poslova, poslovnih finansija, osiguranja i logistike, savjetnici za pravne aspekte poslovanja vezane za radne odnose, poreze, hartije od vrijednosti i berzansko poslovanje, savjetnici razvoja ekspertnih timova.
 • c/ u oblasti državne i javne uprave
  pravni-referenti, sekretari, administratori, rukovodioci i savjetnici državne i javne  uprave i javnih djelatnosti, sistema javnih finansija, kadrovskih poslova i odnosa s javnošću, savjetnici političkih partija, eksperti za pravni sistem Evropske unije i američki pravni sistem .
 • d/ u oblasti pravosuđa:
  savjetnici i stručni saradnici, rukovodioci organa pravosuđa, sekretari i administratori u pravosuđu

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana