SAOBRAĆAJNI FAKULTET

*Tvoj najsigurniji put do cilja*

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Drumski saobraćaj i transport
(Traffic & Transportation Engineering)

Akademska zvanja
a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
(6 semestara) – 180 ECTS
1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE)
b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine
(8 semestara) – 240 ECTS
1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 240 ECTS, (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Saznajte više >>


 

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)  
 

DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA, prof. dr Tomisalav Vujinović

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Dudoko izvlačenje tankih limova pri upravljanju klizanjem na obodu“. U struci je radio na poslovima konstruktora, tehnologa, tehničkog direktora i generalnog direktora u srednjim i velikim preduzećima, kao što su Čajavec, Livnica Jelšingrad, Fabrika alatnih mašina Jelšingrad i Fabrika namještaja Vrbas. Radio je na više različitih projekata u proizvodnim preduzećima. Ima veliki broj vlastitih konstrukcionih i tehnoloških orginalnih rješenja u proizvodnim preduzećima. Priznato i verifikovano tehničko rješenje, Uređaj za ispitivanje uticaja zateznih rebara pri klizanju limova u promenljivim uslovima, tehničko rešenje klase M83 prema klasifikaciji Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Sl. Glasnik Republike Srbije – br. 38/2008), Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, odluka br. TP-61/2012 od 26. 01. 2012.g. U udruženju poslodavaca RS, radio je kao predsjednik elektro, hemijske, gumarske i industrije nemetala. Posjeduje certifikate Vještaka mašinske struke, Voditelja tehničkih pregleda, Stečajnog upravnika kao i certifikate za projektovanje i nadzor mašinskih konstrukcija. U obrazovanju, radio je kao profesor na stručnim predmetima u srednjoj tehničkoj mašinskoj školi u Daruvaru i kao viši asistent na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Od 2012. godine radi kao profesor grupe mašinskih predmeta na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu informacionih tehnologija, univerziteta Apejron u Banjoj Luci.Objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika, i član uređivačkog odbora međunarodnog stručnog časopisa Traffic and Transport Theory and Practice, koji izdaje Panevropski univerzitet “Apeiron“. Od 2018. godine obavlja funkciju dekana Saobraćajnog fakulteta.


Predmeti studijskog programa "Drumski saobraćaj i transport"
su svrstani u sljedeće grupe:

grupa predmeta teorijske osnove inženjerskih disciplina:

 • Statističke metode u oblasti inženjeringa;
 • Viša matematika (opšti i napredni kurs);
 • Fizika;
 • Opšta mehanika;
 • Operaciona istraživanja u industrijskom inženjerstvu;
 • Osnove elektrotehnike;

grupa predmeta iz oblasti primjene savremenih informacionih tehnologija:

 • CAD-CAM-CIM (Computer Integrated Manufactoring);
 • Informatika i računarske tehnologije;
 • Primjena informacionih tehnologija u saobraćaju;

grupa predmeta iz tehnologija transportnih sistema:

 • Uvod u Drumski saobraćaj i transport;
 • Teorija saobraćajnog toka;
 • Transport putnika;
 • Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja;

grupa predmeta iz oblasti planiranja, projektovanja i upravljanja saobraćajnim sistemima:

 • Regulisanje i upravljanje saobraćajem;
 • Planiranje saobraćaja;
 • Osnove projektovanja u saobraćaju;

grupa predmeta iz bezbjednosti saobraćaja:

 • Osnove bezbjednosti saobraćaja;
 • Preventiva u saobraćaju;
 • Saobraćajno pravo;
 • Strategije bezbjednosti saobraćaja;
 • Ekspertize saobraćajnih nezgoda;

grupa predmeta iz logistike, špedicije i kombinovanih:

 • sistema transporta:
 • Transportne osobine robe;
 • Špedicija;
 • Multimodalni sistemi transporta putnika;
 • Integralni transport;

grupa predmeta iz oblasti tehnologije saobraćajnica:

 • Drumske i gradske saobraćajnice;

grupa predmeta iz oblasti tehnologije motornih vozila:

 • Dinamika vozila;
 • Motorna vozila;
 • Eksploatacija vozila;
 • Održavanje motornih vozila;

grupa predmeta generičkih kompetencija studenata I ciklusa:

 • Mundologija;
 • Akademske vještine;
 • Strani jezik (dva kursa);
 • Teorija odlučivanja;

grupa predmeta iz oblasti upravljanja i menadžmenta:

 • Osnove teorije sistema i upravljanja;
 • Tehnološki menadžment;
 • Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija;
 • Investicioni menadžment;
 • Kvantitativne metode i modeli;

Grupa predmeta generičkih kompetencija studenata daje opšte kompetencije koje moraju posjedovati svi svršeni studenti prvog ciklusa i koji su definisani bolonjskim deskriptorima studija prvog ciklusa.

Grupa predmeta teorijskih osnova inženjerskih disciplina i grupa predmeta iz oblasti primjene savremenih informacionih tehnologija predstavljaju teorijsku osnovu za osnovno inžinjersko obrazovanje studenata, dok preostale četiri grupe predstavljaju stručne i aplikativne predmete u kojima studenti problematiku saobraćaja i transporta izučavaju kroz specifične inženjerske oblasti izučavajući osnovne i karakteristične elemente saobraćajnih sistema.

Studenti takođe izučavaju grupe predmete vezanih za osnove tehnelogije saobraćajnica i motornih vozila.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ECTS bodova pri čemu jedan bod odgovara 30 sati aktivnosti studenta. Redoslijed izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno izvedenim predmetima. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ECTS bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provjere znanja i ocjenjivanja i druge podatke.