IZBRONI PROGRAM SA SILABUSIMA PREDMETA

Selekcijom na predmet otvarate silabus predmeta u .pdf formatu s osnovnim informacijama o predmetu, metodikom izvođenja predmeta, preporučenom literaturom itd.

Polje "Matematičkih nauka"

1

Finansijska i poslovna matematika, saznajte više >>

Polje "Računarstvo i informatika"

1

IS javne uprave (e-Government), saznajte više >>

2

Menadžment obrazovnih informacionih sistema

3

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi, saznajte više >>

4

Digitalna fotografija, saznajte više >>

5

Kompjuterska animacija, saznajte više >>

6

Digitalna montaža sa naprednim studijskim tehnikama, saznajte više >>

7

WEB servisi i aplikacije, saznajte više >>

8

Mobilno računarstvo

9

Administracija i održavanje IT sistema, saznajte više >>

10

Enterprise platformske tehnologije (Windows Server 2012 i SQL Server 2012)

11

Osnove kriptografije

12

CAD-sa osnovama tehničkog crtanja, saznajte više >>

13

Televizijsko oglašavanje-koncepti i tehnike izrade TV reklame, saznajte više >>

14

DTP – Digitalno izdavaštvo, saznajte više >>

15

Profesionalna praksa / računarski projekat - "Upravljanje solarnom kućom putem mobilnih platformi"

Polje "Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo"

1

Osnovi elektrotehnike i elektronike

Polje "Mašinsko inženjerstvo"

1

Osnovi mašinstva i mašinske tehnike

2

Osnove drumskog saobraćaja i transporta

3

Materijali i tehnologije obrade

4

Modelovanje i simulacije

Polje "Hemijsko inženjerstvo"

1

Inženjerska hemija i tehnološki procesi

Polje "Inženjerstvo životne sredine"

1

Obnovljivi izvori energije, saznajte više >>

2

Socijalna ekologija, saznajte više>>

Polje "Kliničke medicinske nauke"

1

Specifične anestezije, saznajte više >>

2

Implantaciona hirurgija, saznajte više >>

3

Neurooftalmologija, saznajte više >>

4

Transplantacijska medicina, saznajte više >>

5

Kardiološka njega i zbrinjavanje - modul, saznajte više >>

 

 

 

 

 

6

Medicinsko instrumentiranje - modul, saznajte više >>

 

 

 

 

 

Polje "Zdravstvene nauke"

1

Kliničko-laboratorijske tehnologije

2

Njega hronične rane, saznajte više >>

3

Sanitarni nadzor - modul

 

 

 

 

Polje "Biotehnologija (Ostala inženjerstva i tehnologije)"

1

Nauka o ishrani – osnove, saznajte više >>

Polje "Ekonomija i poslovanje"

1

Statistika-napredni kurs

2

Marketing menadžment lične prodaje, saznajte više >>

3

Neuromarketing

4

Krizni menadžment - revitalizacija i obnova preduzeća, saznajte više >>

5

Pregovaranje u međunarodnom biznisu, saznajte više >>

6

Inovativno preduzetništvo u poslovnim inkubacionim centrima - modul

 

 

 

 

7

Teorija tržišta

8

Menadžment poslovne logistike i špedicije

9

Ekonomska diplomatija i spijunaža

Polje "Menadžment (Ostale društvene nauke)"

1

Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, saznajte više >>

2

Strateški menadžment, saznajte više >>

3

TQM -Menadžment kvaliteta, saznajte više >>

4

Menadžment rizika, saznajte više >>

5

Carinski menadžment i carinske politike, saznajte više >>

6

Menadžment javnih nabavki

Polje "Pravne nauke"

1

Privredni / građansko-pravni modul I

 

 

 

2

Privredni / građansko-pravni modul II

 

 

 

3

Pravosudni / krivično-pravni modul I

 

 

  • Pravna medicina

 

4

Pravosudni / krivično-pravni modul II

 

 

 

5

Kriminalističko / forenzički modul I

 

 

 

Opcija: Forenz.vještačenja

6

Ustavno pravo Evropske unije, saznajte više >>

7

Posebno upravno pravo, saznajte više >>

8

Kontrola i revizija javne uprave

9

Službeničko pravo, saznajte više >>

10

Ustavnoprocesno pravo (Ustavno sudovanje), saznajte više >>

11

Pravo obezbjeđenja potraživanja

12

Medicinsko pravo (Pravno-etički aspekti moderne medicine)

13

Maloljetničko kazneno pravo

Polje "Pedagoške nauke"

1

Akademsko pisanje-teorija i praksa akademske pismenosti

2

Menadžment kvaliteta u obrazovanju, saznajte više >>

3

Savremena pedagogija(*), saznajte više >>

4

Didaktički sistemi(*), saznajte više >>

5

Pedagoška psihologija(*), saznajte više >>

Polje "Političke nauke"

1

Geopolitika, saznajte više >>

2

Osobine naroda, saznajte više >>

3

Istraživanje političkog tržišta, saznajte više >>

4

The History of Italian Mafia, from the XIX Century up to  2000. (nastava na engleskom)

Polje "Mediji i komunikološke nauke"

1

Vizuelizacija propagandne poruke: Art direction

2

Engleski jezik - nivo III, saznajte više >>

3

Engleski jezik - nivo IV, saznajte više >>

4

Njemački jezik - nivo III

5

Njemački jezik - nivo IV

6

Ruski jezik – nivo III, saznajte više >>

7

Ruski jezik – nivo IV, saznajte više >>

8

Italijanski jezik - nivo III(**)

9

Italijanski jezik - nivo IV

10

Slovenački jezik - nivo I

11

Slovenački jezik - nivo II

12

Grčki jezik - nivo I

13

Standardni srpski jezik (1)
(Srpski kao strani jezik)(***)

14

Latinski jezik (****)

Polje "Sportske nauke (Ostale humanističke nauke)"

1

Fitnes

2

Vježbe oblikovanja i elementarne igre, saznajte više >>

3

Teorijsko-metodološki izborni modul u sportu

 

  • Teorija izabrane grane sporta;

 

4

Stručno-aplikativni izborni modul u sportu

 

  • Tehnika, metodika, taktika i fizička priprema sporta (1)

 

  • Tehnika, metodika, taktika i fizička priprema sporta (2)
Sportsko-rekreativni moduli univerzitetskog sporta (vidi napomenu)

1

Sportsko-rekreativni modul I

 

 

 

 

  • Seminarski rad

2

Sportsko-rekreativni modul II

 

  • Plesovi

 

 

 

  • Seminarski rad

3

Sportsko-rekreativni modul III

 

  • Fitnes

 

  • Stoni tenis

 

 

  • Seminarski rad

4

Sportsko-rekreativni modul IV