FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO naŠEG TIMA*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Sportski menadžment
 2. Sportski trener
 3. Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

AKADEMSKA ZVANJA
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
 (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS
  (Studijski program: Sportski menadžment)
 2. Diplomirani trener - 180 ECTS
  (Studijski program: Sportski trener)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)
 – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 1. Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani trener - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 3. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS
  (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)
(1) Sportski menadžment (2) Sportski trener


(3) Pedagoško-nastavni studijski program u sportu  
 

DEKAN FAKULTETA SPORTSKIH NAUKA, prof. dr Velibor Srdić

dEKAN FakultetA sportskih nauka

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu''. Zaposlen na Univerzitetu od 2006. godine. Karijera je vezana za sportski ples i moderne takmičarske plesove. Trenutno obavlјa funkciju zamjenika predsjednika Svjetske plesne organizacije (IDO), predsjednika Evropske IDO konferencije i direktora Sudijskog komiteta. Ovlašteni je predavač i ispitivač za licencu sudije, glavnog sudije i delegata u IDO. Član je i Edukacijskog komiteta IDO. Prethodno je obavlјao funkciju potpredsjednika Svjetske plesne organizacije (na koju je izabran 2007. kao najmlađi potpredsjednik u istoriji). Prethodno je bio član sudijskog komiteta od 2005. godine. Predsjednik je Saveza modernih plesova u BiH i Plesnog kluba „Gema“ Banja Luka. Autor je i koautor preko 50 naučnih i stručnih radova od kojih je 8 objavlјeno u časopisima na SCI i SKOPUS listi. Predsjednik je Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije „Sportske nauke i zdravlјe“ i glavni urednik istoimenog časopisa.

 

OSNOVNI RAZLOZI ZA OSNIVANJE OVOG VRSTA STUDIJA

 • Nedostatak ulaganja u obrazovni kompleks fizičke kulture sa ugrađenom razvojnom komponentom, kako bi se sportskim obrazovanjem pratili globalni trendovi;
 • Nezadovoljene kadrovske potrebe u oblasti fizičke kulture, sporta i djelatnosti vezanih za sport;
 • Institucionalna manjkavost nomenklature zanimanja i etabliranog školskog sistema u sportu, a posebno za zanimanja sportskog trenera i sportskog menadžera.

Zbog toga je cijeli niz zanimanja u sportu ostao zanemaren i nerazvijen, a cijeli niz vrhunskih sportista, nakon završene sportsko i takmičarske karijere, nije na pravi način mogao primjeniti svoje znanje, sposobnosti i iskustvo u funkciju sporta, jer im nedostaje formalno obrazovanje, koje se ne bazira samo na ličnom iskustvu.

Stihijski razvoj ključnih naučnih disciplina u nauci o sportu: sportska strategija i taktika, sportske igre, nauka treninga, didaktika i metodika sporta, teorija i praksa takmičenja itd.

Pojedini vidovi sporta kao što su školski, rekreativni, amaterski, profesionalni i vrhunski sport, sport ciljnih grupa i sport osoba sa posebnim potrebama, radno-terapijski sport, wellness, sportski turizam, adrenalinski odn. ekstremni sport i drugi oblici masovnog vježbanja nisu sistematski organizovani i proučavani.


NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST
Fakultet je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko-medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ritmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabranim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.

Studij drugog ciklusa >>>