FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Fizioterapija i radna terapija :: Ciljevi sposobnosti

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na programu "Fizioterapija i radna terapija" osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove:

stručne poslove fizikalne, kinezio i fizio-terapije u specijalističkim obla-stima: fizioterapije u hirurgiji i traumatologiji, fizioterapije u ortope-diji, fizioterapije u kardiologiji i pulmologiji, fizioterapije u reuma-tologiji, fizioterapije u neurologiji, fizioterapije u pedijatriji, fizioterapije u ginekologiji i akušerstvu, fizioterapije u gerijatriji, 

zatim poslove: medicinskog masera, sportskog fizioterapeuta i banjskog fizioterapeuta,

zatim poslove radnog terapeuta u specijalističkim oblastima: neuro-razvojnih i neuroloških poremećaja, kod oštećenja mišićno-koštanog sistema, kod psihosocijalnih pore-mećaja odn. poslove radne terapije rehabilitacije u zajednici,

te rukovodeće i organizacione poslove  vezane za menadžment ustanova fizikalne, fizio i banjske terapije.

Diplomirani fizioterapeuti će pružati usluge klijentima/pacijentima u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacionim centrima, ustano-vama socijalnog staranja, klinikama, školama, sportsko-rekreacionim i banjsko-rehabilitacionim centrima, preduzećima, te korisnicima u njihovim vlastitim domovima.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana