FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

Fizioterapija i radna terapija :: Kompetencije

Fizioterapeut (fizikalni terapeut) je zdravstveni stručnjak koji radi u oblastima promocije i prevencije zdravlja, te terapije i rehabilitacije sa osobama svih uzrasta, i u svojevrsnom partnerstvu sa svojim klijentima/pacijentima, nastoji da održi i podstakne njihovo zdravlje i da nadomjesti funkcije i samostalnost koje im nedostaju, zbog problema izazvanih tjelesnim, psihološkim i drugim poremećajima i/ili onesposobljenosti odn. hendikepa koji proizlaze iz tih poremećaja (Svjetska zdravstvena organizacija, 1980. - WCPT, 1995.)

Specifični deskriptori studija zdravstvene njege u programu "Fizioterapije i radne terapije"

Studij "Fizioterapije i radne terapije" na Fakultetu zdravstvene njege daje studentima specifične stručne kompetencije odn osposobljava studente za:

  • specifičnu fizioterapijsku pro-cjenu statusa i fizikalne funkcio-nalnosti pacijenta odn. korisnika fizioterapijske njege i terapije i procjenu potreba za fizio-terapeutskim tretmanom;
  • provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagno-sticiranja funkcije lokomotornog sistema, te provođenje drugih dijagnostičkih postupka za koje je ovlašten;
  • planiranje i programiranje standardnih i posebnih fizio-terapeutskih postupaka u skladu sa potrebama korisnika;
  • izbor odgovarajućih fizikalnih sredstava i tehnika koje zavise od poznavanja kineziologije, pozna-vanja patofizioloških mehanizama koji uzrokuju poremećaj kretanja, poznavanja terapijskih procedura, i poznavanja efekata fizioterapijskih tretmana, te
  • sposobnosti interpretacije i evaluacije učinaka tretmana;
  • sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih radnika;
  • sudjelovanje u istraživanjima u području fizioterapije, naročito rizičnih grupa populacije;
  • osposobljavanje za timski rad, a naročito za transdisciplinarni model timskog rada. Student se ospo-sobljava za komunikaciju sa članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacionih, soci-jalnih i odgojnih timova, što pospješuje ostvarenje terapijskih ciljeva;
  • kontinuiranu vlastitu edukaciju, kao i rad na unapređenju struke. Talentovani diplomirani fizio-terapeuti će sudjelovati u obrazov-nom procesu (studenata na dodiplomskoj nastavi i u stručnom obrazovanju drugih stručnjaka u zdravstvenim i drugim ustanovama), mogu biti uključeni kao instruktori u nastavi, zdravstvenim i socijalnim ustanovama koje se bave sprovo-đenjem zdravstvene zaštite, a bit će osposobljeni da daju doprinos efikasnoj organizaciji fizioterapijske djelatnosti sudjelujući u planiranju organizacije rada;

Komunikacijskim kompetencijama i vještinama, te poznavanjem psiholoških faktora terapijskog procesa, diplomirani fizioterapeuti će biti osposobljeni da pomažu u razvijanju pozitivnih odnosa s bolesnikom i njegovom porodicom u cilju smanjenja tjeskobe i izgradnje motivacije neophodne u terapijskom procesu.

‹ prethodna strana