FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

 

Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine
 godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski program:

1. Sestrinstvo Master zdravstvene njege

  1. Master zdravstvene njege - 300 ECTS
  2. Master zdravstvene njege - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)
(Oblasti: Intenzivna zdravstvena njega i urgentno zbrinjavanje, Nutricionizam i dijetetika, Njega u infektologiji, Njega internističkih bolesnika, Pedijatrijska njega, Njega hirurških bolesnika, Hirurški asistent –instrumentarac, Gerijatrijska njega, Akušersko-ginekloška njega, Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini, Njega onkoloških bolesnika, Njega psihijatrijskih bolesnika, Njega u neurologiji, Njega u oftalmologiji, Radiološki inženjering, Anestetičar asistent, Stomatološki asistent,...)

2. Menadžment u zdravstvu

  1. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS
  2. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)
(Oblasti: Ekonomsko planiranje i razvoj, Marketing, Operaciona istraživanja, Poslovne fi nansije, Predeuzetnička ekonomija, Logistika, Menadžment, Odnosi sa javnošću (uključuje podoblasti: Humani resursi, Dokumentaristika i administrativno poslovanje), Nauke o zdravstvenoj njezi i usluge, Politika zdravlja i usluga, Sestrinstvo, Javno zdravlje i zdravlje životne sredine, Epidemiologija, Medicina rada, Društvene bio-medicinske nauke, Medicinska etika, istorija i sociologija medicine.)

3. Sanitarni inženjering

  1. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS
  2. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)
(Oblasti: Nutricionizam i dijetetika, Ekološki inženjering, Sanitarna tehnologija i menadžment voda, Sanitarna tehnologija i menadžment namirnica, Sanitarna tehnologija i menadžment vazduha, Sanitarna tehnologija i menadžment otpada, Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i nadzor,...)

 

Dozvola za izvođenje studijskog programa II Sestrinstvo i Sanitarni inženjering FZN

Dozvola za izvođenje studijskog programa II Menadžment u zdravstvu

POGLEDAJTE NOVu OGLASNu TABLu >>