FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Deskriptori studija

Tehničari medicinske i patološke laboratorije izvode kliničke testove na uzorcima tjelesnih tečnosti i tkiva u svrhu dobijanja podataka o zdravlju pacijenta ili uzroku smrti.

Zadaci uključuju:

  • hemijska analiza tjelesnih tečnosti, uključujući i kičmenu, krv i urin, kako bi se ustanovilo prisustvo normalnih i nepravilnih komponenata;
  • obavljanje, podešavanje i održavanje opreme korištene u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi, kao što su spektrofotometri, kalorimetri, fotometri i kompjuterski kontrolisana sredstva za analizu;
  • unos podataka dobijenih analizom laboratorijskih testova i kliničkih rezultata u arhivske sisteme i saopštavanje rezultata medicinskim Stručnjacima i drugim zdravsrvenim radnicima;
  • analiza uzoraka biološkog materijala za hemijski sadržaj ili reakciju;
  • podešavanje, čišćenje i održavanje laboratorijske opreme;
  • analiza laboratorijskih istraživanja u svrhu provjeravanja tačnosti rezultata;
  • pravljenje i nadgledanje programa kako bi se osigurala tačnost laboratorijskih rezultata i razvoj, standardizacija, vrednovanje i izmjena postupaka, tehnika i testova korištenih u analizi uzoraka;
  • nabavka uzoraka, njega, izolacija i identifikovanje mikroorganizama za analizu;
  • ispitivanje ćelija sa promjenom boje kako bi se ustanovile abnormalnosti;
  • vakcinisanje oplođenih jaja ili drugih bakterioloških medija sa organizmima.

‹ prethodna strana