FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Kompetencije

Specifične kompetencije koje dobijaju studenti u programu
"Laboratorijsko-medicinski inženjering":

Studij laboratorijeske medicine podrazumijeva edukaciju zdravstvenog eksperta sa stručnim znanjem koje mu omogućava rad na složenim analitičkim postupcima u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici i analitici. Da bi ti ciljevi bili ostvarivi, inženjer laboratorijske medicine mora posjedovati psihofizičke osobine koje uključuju normalno psihičko i fizičko zdravlje, dobar vid i razlikovanje boja, preciznost i urednost u radu. 

Budući da u svom radu dolaze u kontakt s bolesnim, traumatiziranim, nemoćnim, operiranim, i nekontaktibilnim osobama, posebno je naglašena karakteristika komunikativnosti i pozitivnog psihološkog pristupa pacijentu.

Preduslov za rad u laboratoriju bilo koje vrste su obavezno poznavanje stranog jezika (po mogućnosti engleskog), korištenje stručne literature, poznavanje rada na računaru, pridržavanje pravila medicinske etike, praćenje i napredovanje u struci, uključivanje u istraživačke aktivnosti i prijenos znanja na mlađe suradnike.

Po završetku studija diplomanti će imati usvojena znanja i vještine za obavljanje svih vrsta laboratorijske dijagnostike te će tako biti sposobni:

  • raditi po načelima medicinske etike, poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu
  • savladati preduslove rada u laboratoriju: organizacija u funkcioniranju laboratorija kao i povezanost sa ostalim odjelima,
  • baratati sa stručnom terminologijom,
  • poznavati hijerarhiju u zdravstvu, zakonske i druge propise i druga regulativna akta,
  • obezbijediti čuvanje aparature,
  • ostvariti uspješnu komunikacija sa osobljem, a posebno s pacijentima,
  • izvršavanje svih poslova medicinsko-laboratorijskog inženjera u laboratorijskoj medicini kao i laboratorijske medicine kao djela sveukupne medicine.

‹ prethodna strana