FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

Sanitarni inženjering :: Ciljevi vještina

Pitanja zaštite i unapređenja životne sredine imaju krucijalni značaj u kompleksu "održivog razvoja". Pri tome su znanja o zaštiti životne sredine prethodni uslovi bilo kakve praktične aktivnosti na planiranju i implementaciji tzv. samoodrživog razvoja harmoniziranog sa okruže-njem. Stoga će sanitarni inženjeri koji su diplomirali na Fakultetu zdravstvene njege biti sposobni da rješavaju konkretne probleme upravljanja prirodnom okolinom na korporativnom nivou, kao i na nivou lokalnih zajednica i bit će sposobni da razvijaju buduće projekte zaštite prirodne okoline, upravljanja resursima i samoodrživog razvoja.

S druge strane i samo upravljanje životnom sredinom i njenim resursima na "samoodrživ naćin" postaje predmetom specifičnog i autohtonog menidžmenta tzv. "Environmental management" kao skupa naučnih disciplina koje sa teorijskog i praktičnog aspekta proučavaju upravljanje održivim prirodnim resursima fokusiranim na upravljanje obnovljivim i alternativnim energetskim izvorima, upravljanje i zaštitom vode, zraka i tla, integralnim upravljanjem prirodnim, ekonomskim i socio-kulturološkim elementima lokalnih i regionalnih zajednica i njihovog prirodnog okruženja u njihovoj interakciji i sintezi, upravljanje kvalitetom života, menidžment samoodrživih tehnologija (kao npr. organska poljoprivreda i prevencija od genetskog zagađenja), te menadžment samoodrživih javnih servisa.

‹ prethodna strana