PROREKTOR ZA NAUČNI RAD I MEĐUNARODNU SARADNJU


Pomaže rektoru u sljedećim poslovima:

  • Koordiniše naučni rad nastavno-naučnog osoblja i studenata na Univerzitetu;
  • Koordiniše međunarodnu saradnju Univerziteta;
  • Potpisuje ugovore o međunarodnoj saradnji u okviru Erasmus + programa;
  • Nadzire rad Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta;
  • Nadzire rad Kancelarije za upravljanje projektima Univerziteta;
  • Koordiniše zajedničke aktivnosti sa Naučno-istraživačkim institutom Univerziteta;
  • Rukovodi stručnim komisijama za naučne časopise i konferencije Univerziteta;
  • Stara se o izvršenju godišnjih planova iz područja naučnog rada i međunarodne saradnje Univerziteta;

Podnosi izvještaje rektoru i Senatu univerziteta i predlaže mjere za unapređenje naučnog rada i međunarodne saradnje.