Loading ...
 • image

  Popust 20% za sve brucoše u akademskoj 2021/22. godini

  NAŠI LJUDI SU NAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO! OSTANI OVDJE I PREUZMI KONTROLU NAD SVOJOM KARIJEROM! Tvoj univerzitet! Tvoja budućnost! APEIRON – univerzitet kojem vjerujemo!

  Read More
 • image

  Karton naučnog/akademskog radnika

  Aplikacijom „Karton naučnog/akademskog radnika“ javnosti su predstavljeni svi učesnici nastavnog procesa na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“.

  Read More
 • image

  Digitalno obrazovanje

  MS Teams platforma za online nastavu, resursi sistema učenja na daljinu - Learning Cubes 4.0, prezentacije, elektronski udžbenici, WEB-mail servis elektronske pošte, e-Konsultacije, e-Biblioteka, Office aplikacije, cloud servisi...

  Read More
 • image

  Centar za vođenje karijere - studentske prakse

  Informisanje i savjetovanje studenata, pomoć pri sastavljanju biografija, radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere, organizovanja stručne prakse, informacije o oglasima za posao, slobodnim radnim mjestima...

  Read More
 • image

  Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

  Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju, kao i za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

  Read More
 • image

  Gdje su naši studenti, uspješne priče!

  Top menadžeri svjetskih kompanija, doktori nauka, inženjeri, medicinski radnici, ...

  Read More
 • image

  REKTOR, STIPENDISTI I DOBITNICI POHVALNICA REKTORA

  Rektor, najbolji studenti koji su dobili stipendiju i najbolji studenti koji su diplomirali u 2020. godini.

  Read More
 • image

  Naučno-istraživački institut Apeiron

  Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja...

  Read More

Raspored predavanja za akademsku 2021/22.

Raspored predavanja za akademsku 2021/22 godinu možete preuzeti na oglasnim tablama fakulteta.

Kalendar studija za akademsku 2021/22 godinu.

Organizacija nastave, ispitni rokovi i pauze!

Riječ rektora

Poštovani studenti,
Dobro došli na Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, akreditovanu privatnu visokoškolsku instituciju...

Kvalitet

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“...

Digitalno obrazovanje

Univerzitet obavlja obrazovni proces kao sintezu klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja...

Studij van sjedišta

Panevropski univerzitet posjeduje licence za izvođenje studija prvog ciklusa van sjedišta univerziteta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad na studijskim programima...

Karton naučnog/akademskog radnika

WEB aplikacija Karton naučnog/akademskog radnika povezana je sa integralnim informacionim sistemom ustanove. Podaci unešeni u informacioni podsistem...

Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Ciljevi programa su...

UNIVERZITET U BROJKAMA!

Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno ga usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.

7

FAKULTETA

34

STUDIJSKA PROGRAMA

231

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA

Zaposleni profesori
47%
Gostujući profesori
75%
Asistenti / Stručni saradnici
52%
Stručno osoblje Univerziteta
56%

UNIVERZITET ORIJENTISAN PREMA STUDENTU!

#

Digitalno obrazovanje

Panevropski univerzitet APEIRON obavlja obrazovni proces kao sintezu i kombinaciju klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja nove generacije, tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim IKT tehnologijama.

#

Centar za vođenje karijere - studentske prakse

Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre) Panevropskog univerziteta Apeiron pomaže studentima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, priprema studente za uspješno uključivanje na tržište rada i daje im podršku u sticanju radnog iskustva tokom studija, kroz organizaciju studentske stručne prakse, te prilikom nastavka školovanja i zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

#

Studentski parlament

Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron (SPPUA) je najviše predstavničko tijelo studenata Panevropskog univerziteta Apeiron, a koje se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta na vremenski period od godinu dana. Parlament na sjednici bira predsjedništvo SPPUA koje čine predsjednik, potpredsjednik i sekretar.

#

Apeiron TV Channel – prva akademska televizija u BiH

Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko kojih se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji.

#

Alumni asocijacija - udruženje studenata

Alumni asocijacija je dobrovoljno udruženje čiji su članovi svi studenti koji su završili osnovne, magistarske, master ili doktorske studije na Panevropskom univerzitetu ''Apeiron'', kao i studenti čiji je studij u toku sa ciljem povezivanja svih generacija studenata, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

#

Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Ciljevi programa su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Panevropski univerzitet Apeiron intenzivno radi na potpisivanju međuinstitucionalnih sporazuma sa visokoškolskim ustanovama iz grupe programskih zemalja i unapređenja Erasmus+ infrastrukture kao osnove za razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja.

#

Primjedbe i prijedlozi studenata

Senat Panevropskog univerziteta “Apeiron” je usvojio proceduru postupanja po prigovoru studenata na kvalitet nastavnog i nenastavnog osoblja i prijedlozima za poboljšanje kvaliteta. Studenti svoje prijedloge mogu iznijeti anonimno, putem obrazaca za prigovore i prijedloge za poboljšanje kvaliteta.

#

Pearson VUE & Certiport testni centri

Univerzitet posjeduje licence ovlaštenih testnih centara Pearson VUE i Certiport, putem kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.

NAUČNI ČASOPISI U IZDANJU UNIVERZITETA!

#

EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju originalni i pregledni naučni radovi, stručni radovi te kratka prethodna saopštenja originalnih naučnih radova koja svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koja nalaze primjenu u oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske politike, tržišta i konkurencije, medija i poslovne komunikacije, novih tehnologija, menadžmenta, marketinga. Časopis je indeksiran u prestižnoj Web of Science bazi i nalazi se u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

SNZ – Sportske nauke i zdravlje

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanja i istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Časopis je indeksiran u prestižnoj Scopus bazi i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Quality of Life

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Quality of Life se odnosi na teme iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine, ekologije, uticaja različitih faktora na zdravlje i život ljudi te ostale teme u vezi sa kvalitetom života. Časopis se nalazi u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

JITA – Journal of Information Technology and Application

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je da omogući međunarodnu razmjenu naučnih doprinosa u oblasti informacionih tehnologija, promoviše razmjenu znanja koja su rezultat istraživačkog rada i istraži načine uključivanja inovacija u procesu izgradnje informacionog drustva. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

TTTP – Traffic and Transport Theory nad Practice

TTTP je prvi međunarodni naučno-stručni časopis u Bosni i Hercegovini iz oblasti saobraćaja i transporta, koji se izdaje dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je širenje znanja i doprinosa nauci i praksi u polju saobraćaja i transporta, promocija i razmjena informacija i znanja u istraživanjima iz oblasti transporta i njihova primjena. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je razmjena naučnih saznanja i promocija pravne prakse i nauke u zemlji i regionu. Godišnjak FPN se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse. Časopis se nalazi u trećoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Nursing Journal – Sestrinski žurnal

Koncept časopisa je objavljivanje naučnih i stručnih radova iz oblasti sestrinstva, međunarodna razmjena naučnih doprinosa i kontinuirana edukacija medicinskih sestara, te podizanje nivoa i značaja sestrinstva kao profesije. Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku (do 2019. godine).Naši ljudi su naše najveće bogatstvo! Ostani ovdje i preuzmi kontrolu nad svojom karijerom! Tvoj univerzitet, tvoja budućnost!

APEIRON – univerzitet kojem vjerujemo!