Факултет филолошких наука

Докторски програм "Руски језик и књижевност"

Смјер: "Лингвистика и књижевне студије"

Смјер: "Културолошко-цивилизацијски оквир руског језика и књижевности"

Општи услови за упис на докторске студије трећег циклуса

Приступ докторским студијама трећег циклуса

  • Завршене дипломске/мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова;
  • Завршене последипломске-мастер студије са стеченим академским звањем магистра наука по раније важећим законским прописима;
  • Магистру наука могу се признати ЕЦТС бодови по основу испита које су положили током магистарског студија, као и бодови по основу научно-истраживачког рада који је обавио у оквиру магистарског студија и по основу одбрањеног завршног магистарског рада. По том основу магистри наука могу одмах да упишу другу или трећу годину докторских студија зависно од броја признатих ЕЦТС бодова.
  • Стечено високо образовање по ранијим важећим законским прописима у трајању од најмање 10 (десет) семестара што одговара обиму од 300 ЕЦТС бодова;
  • Завршен специјалистички студиј по прописима који су важили до ступања Закона о високом образовању, уз обавезу савладавања диференцијалног програма, тако да процјењени обим претходног школовања и диференцијалног програма износи 300 ЕЦТС; Просјечна оцјена на свим нивоима претходног академског образовања од најмање 8,00;
  • Познавање најмање једног страног језика;
  • Испуњеност других услова у зависности од степена подударности матичне научне области претходних студија које је кандидат завршио што утврђује Комисија за вредновање студијских програма

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета морају да испуне и посебне услове дефинисане одредбама Правилника о студирању на докторским студијама трећег циклуса.

У академску 2017/18. годину, на прву годину студија уписује се: Факултет информационих технологија (студијски програм: Информациони системи у комуникацијама и логистици): 7 студената, Факултет пословне економије (студијски програм: „Економија” - Студијски модул: “Пословно управљање у логистици“): 10 студената.

Кандидати докторских студија могу да прелазе са студијских програма трећег циклуса уписаних на другим високошколским установама уз пренос одговарајућих ЕЦТС бодова у складу са процјеном подударности матичне научне области уписаних докторских студија на другим високошкоолским установама.

Обавезни предмети: Савремени токови у лингвистици и књижевности, Квалитативне и квантитативне методе филолошких истраживања

Изборни предмети смјер "Лингвистика и књижевне студије": Интеркултурална комуникација и јавност у Русије, Лексичко-фразеолошка истраживање руског језика, Лингвистичка славистика, Транслатологија: лингвистичка и књижевна концепција превођења, Лингводидактика, Руска културолошка специфична лексика и фразеологија, Превођење и студије културе, Поетика књижевно-умјетничког текста, Феноменологија књижевности, Структурно-семантичка анализа књижевног текста, Од ријечи ка симболу и идеји књижевног текста, Функционална синтакса.

Изборни предмети смјер "Културолошко-цивилизацијски оквир руског језика и књижевности": Руска цивилизација и култура, Интеркултурална комуникација и јавност у Русије, Руски менталитет у руској књижевности, Лингвокултуролгија, Превођење и студије културе, Транслатологија: лингвистичка и књижевна концепција превођења, Култура као систем текстова, Теорија и историја културе, Лингвистичка славистика, Словенска цивилизација и књижевност, Од ријечи ка симболу и идеји књижевног текста, Лингводидактика.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ