Факултет информационих технологија

Докторски Програм "Информациони системи у комуникацијама и логистици"

Општи услови за упис на докторске студије трећег циклуса

Приступ докторским студијама трећег циклуса

  • Завршене дипломске/мастер академске студије са најмање 300 ЕЦТС бодова;
  • Завршене последипломске-мастер студије са стеченим академским звањем магистра наука по раније важећим законским прописима;
  • ЕСПБ бодови се могу признати магистру наука на основу испита положених током мастер студија, као и бодова по основу научноистраживачког рада обављеног у оквиру мастер студија и на основу одбрањеног завршног магистарског рада. По том основу, магистри наука могу одмах да упишу другу или трећу годину докторских студија, у зависности од броја признатих ЕСПБ бодова.
  • Стечено високо образовање по ранијим важећим законским прописима у трајању од најмање 10 (десет) семестара што одговара обиму од 300 ЕЦТС бодова;
  • Завршена специјалистичка студија по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уз обавезу савладавања диференцијалног програма, тако да је предвиђени обим претходног образовања и диференцијалног програма 300 ЕСПБ; Просечна оцена на свим нивоима претходног академског образовања најмање 8,00;
  • Знање бар једног страног језика;
  • Испуњеност других услова у зависности од степена усклађености главне научне области претходних студија које је кандидат завршио, а које утврђује Комисија за оцену студијских програма.

Поред општих услова, кандидати са нематинских факултета морају испуњавати и посебне услове дефинисане одредбама Правилника о студирању на докторским студијама трећег циклуса.

У школској 2017/18. године уписује се прва година студија: Факултет информационих технологија (студијски програм: Информациони системи у комуникацијама и логистици): 7 студената, Факултет пословне економије (студијски програм: „Економија“ – Студијски модул: „Пословни менаџмент у логистици“ ): 10 хладно.

Кандидати докторских студија могу прећи са студијских програма трећег циклуса уписаних на друге високошколске установе уз пренос одговарајућих ЕСПБ бодова у складу са оценом усаглашености главне научне области уписаних докторских студија на другим високошколским установама.

Обавезни предмети: Квалитативне и квантитативне методе истраживања, Развој информационих система

Изборни предмети: Софтверске архитектуре, Трендови операционих истраживања, Конкурентно и дистрибутивно програмирање, Мултимедијалне комуникације са рачунарским мрежама, Стандардизација у информационим системима, Етички и социјални аспекти развоја информационих система, Логистика система, Управљање ланцима снабдијевнаја, Стохастички процеси и системи, Вјештачка интелигенција у логистици, Пројектни менаџмент у информационим системима, Економика информационих система, Мобилно рачунарство, Неуронске мреже и фазни системи, Интегрисана софтверска рјешења, Ревизија информационих система, Интелигентни информациони системи и Интероперабилност информационих система.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ