Факултет филолошких наука

„Одабери и ти руски језик и приближи нам Русију“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавње практичним вјештинама у области руског језика, руске књижевности и културе. Даљи циљ ових студија је да се низ русистичких дисциплина поставе у шири славистички контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање тога трога (језика, књижевности, културе) са националном културом. Ове студије треба да омогуће студентима свеобухватно сагледавање русистичке струке и стварање основа за даљи рад у науци и примјене њених резултата у пракси.
Начином на који проводи болоњски процес, својим свеукупним залагањем и константним радом на унапређењу квалитета високошколског образовања, вриједним студентима и преданим наставним кадром, „Апеирон“ је постао пожељан партнер за сарадњу са престижним универзитетима Руске Федерације, Кине и земаља из окружења.
С обзиром на то да се већ 10 година интензивно залаже за ширење руског језика, кроз Факултет фи лолошких наука, у кратком временском периоду Универзитет „Апеирон“ постаје потписник споразума о сарадњи са Московским државним регионалним универзитетом, Липецким државним универзитетом и Тамбовским државним универзитетом. Према овим споразумима, студенти универзитета потписника прве три године студирају на свом матичном универзитету, а четврту на универзитету „партнеру“. Резултат је двојна диплома – диплома Паневропског универзитета и једног од поменутих универзитета.
Студенти Факултета филолошких наука већ увелико бораве и уче у Русији. На чувеном Московском државном универзитету „М.В.Ломоносов“, са којим „Апеирон“ такође сарађује, студенти фи лологије уче руски језик, упознају руску културу, али и активно учествују на међународним научним конференцијама и пред страним академским аудиторијумом излажу своје радове. До сада је на наставак школовања на све поменуте универзитете у Русију отишло 40 студената. Факултет фи лолошких наука Паневропског универзитета са Сибирском школом корпоративног управљања из Омска у децембру 2016. године организовао је међународну, научно-стручну конференцију, а у марту 2017. године наставља окупљањем научих радника широм свијета кроз конференцију коју је организовао са Руском академијом наука из Москве. „Апеирон“ је заједно са Московским државним универзитетом „М.В.Ломоносов“ такође организовао научни скуп посвећен руском језику.


VRSTA STUDIJA

Studije drugog ciklusa su individualne studije, osmišljene po meri studenta, koje se izvode kroz sistem ličnog mentorstva, izvođenja instruktivne i konsultativne nastave i vežbi i organizovanja naučnoistraživačkih projekata studenata. Na studijskom programu Ruski jezik – 60 ESPB studije drugog ciklusa organizuju se u trajanju od jedne godine, kao dvosemestralne, koje se vrednuju sa minimalno 60 ESPB bodova (za studente koji su završili četvorogodišnji nivo prvog ciklus sa početnim nivoom od 240 ESPB bodova), tako da ukupno sa prvim ciklusom ukupni akumulirani kreditni poeni, nakon završetka drugog ciklusa, iznose 300 ESPB bodova Univerzitet izvodi studije drugog ciklusa kao kombinaciju interaktivnih sistem dijaloga nastave sa mentorstvom učenika.

PRISTUP STUDIJAMA DRUGOG CIKLUSA

Jednogodišnje master studije drugog ciklusa na studijskom programu Ruski jezik – 60 ESPB može da upiše student koji je prethodno završio četvorogodišnje studije prvog ciklusa. U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koju je kandidat završio, postoje tri opcije prilikom upisa na studije drugog ciklusa:

  • Ako je studij prvog ciklusa iz oblasti matice upisan studij drugog ciklusa, kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
  • Ukoliko je studij prvog ciklusa delimično prijavljen naučnim oblastima registracije upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se dodeljuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa utvrđuje Komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa. Diferencijalni program ne može biti veći od 60 ESPB bodova.
  • Ne mogu se upisati studenti nemačkih studijskih programa.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - МАСТЕР СТУДИЈЕ
РУСКИ ЈЕЗИК - МАСТЕР РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Трајање студија:
► Студије другог циклуса у трајању од 1 или 2 године (2 или 4 семестра)

Академска звања:
► Мастер руског језика и књижевности - 300 ЕЦТС

Области:
Лингвистика, Лингвокултурологија, Методологије наставе савременог руског језика

ОПШИРНИЈЕ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.