Факултет филолошких наука

„Изаберите руски језик и приближите нам Русију“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавње практичним вјештинама у области руског језика, руске књижевности и културе. Даљи циљ ових студија је да се низ русистичких дисциплина поставе у шири славистички контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање тога трога (језика, књижевности, културе) са националном културом. Ове студије треба да омогуће студентима свеобухватно сагледавање русистичке струке и стварање основа за даљи рад у науци и примјене њених резултата у пракси.
Начином на који проводи болоњски процес, својим свеукупним залагањем и константним радом на унапређењу квалитета високошколског образовања, вриједним студентима и преданим наставним кадром, „Апеирон“ је постао пожељан партнер за сарадњу са престижним универзитетима Руске Федерације, Кине и земаља из окружења.
С обзиром на то да се већ 10 година интензивно залаже за ширење руског језика, кроз Факултет фи лолошких наука, у кратком временском периоду Универзитет „Апеирон“ постаје потписник споразума о сарадњи са Московским државним регионалним универзитетом, Липецким државним универзитетом и Тамбовским државним универзитетом. Према овим споразумима, студенти универзитета потписника прве три године студирају на свом матичном универзитету, а четврту на универзитету „партнеру“. Резултат је двојна диплома – диплома Паневропског универзитета и једног од поменутих универзитета.
Студенти Факултета филолошких наука већ увелико бораве и уче у Русији. На чувеном Московском државном универзитету „М.В.Ломоносов“, са којим „Апеирон“ такође сарађује, студенти фи лологије уче руски језик, упознају руску културу, али и активно учествују на међународним научним конференцијама и пред страним академским аудиторијумом излажу своје радове. До сада је на наставак школовања на све поменуте универзитете у Русију отишло 40 студената. Факултет фи лолошких наука Паневропског универзитета са Сибирском школом корпоративног управљања из Омска у децембру 2016. године организовао је међународну, научно-стручну конференцију, а у марту 2017. године наставља окупљањем научих радника широм свијета кроз конференцију коју је организовао са Руском академијом наука из Москве. „Апеирон“ је заједно са Московским државним универзитетом „М.В.Ломоносов“ такође организовао научни скуп посвећен руском језику.


ТИП СТУДИЈА

Студије другог циклуса су индивидуалне студије, дизајниране по мјери студента, које се изводе системом личног менторства, вођењем инструктивне и консултативне наставе и вјежби те организовањем научно-истраживачких пројеката студената. На студијском програму Руски језик – 60 ЕЦТС студије другог циклуса организоване су у трајању од једне године, као двосеместралне студије, које се вреднују са минимално 60 ЕЦТС кредит-бодова (за студенте који имају завршен четворогодишњи ниво првог циклуса студија са улазним нивоом од 240 ЕЦТС кредит-бодова), тако да у збиру са првим циклусом укупно акумулирани кредит-бодови,након завршеног студија другог циклуса, износе 300 ЕСПБ бодова.Универзитет обавља студије другог циклуса као комбинацију дијалог система интерактивне наставе са менторским вођењем студента.

ПРИСТУП СТУДИЈАМА ДРУГОГ ЦИКЛУСА

Једногодишње мастер студије другог циклуса на студијском програм Руски језик – 60 ЕЦТС може уписати студент који је претходно завршио четворогодишње студије првог циклуса. У зависности од научне области студија првог циклуса, који је кандидат завршио, могуће су три опције приликом уписа на студиј другог циклуса:

  • Уколико је студиј првог циклуса у области матичности уписаног студија другог циклуса, кандидат се уписује без додатних педагошких обавеза.
  • Уколико је студиј првог циклуса ђелимично матичан са научним областима матичности уписаног студија другог циклуса, кандидату се одређује диференцијални програм којим се надокнађују недостајуће компетенције. Садржај диференцијалног програма одређује Комисија за признавање испита и вредновање студијских програма. Диференцијални програм не може да буде већи од 60 ЕЦТС бодова.
  • Не могу се уписати студенти нематичких студијских програма.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ
РУСКИ ЈЕЗИК - МАСТЕР РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Трајање студија:
►Студије другог циклуса у трајању од 1 или 2 године (2 или 4 семестра)

Академска звања:
► Мастер руског језика и књижевности – 300 ЕСПБ

Области:
Лингвистика, Лингвокулторологија, Методологије наставе савременог руског језика

ОПШИРНИЈЕ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ