ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

"Твој пројекат за будућност"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет информационих технологија је матичан у основним научним областима компјутерских наука (основе програмирања, теорија алгоритама, архитектура и организација рачунарских система, оперативни системи, мрежно рачунарство, програмски језици, софтверски инжењеринг – моделирање, анализа и дизајн софтвера, софтверски менаџмент, интеракција човјек-рачунар, графи ка и визуелизација, вјештачка интелигенција, менаџмент информацијама - теорија и пракса база података, релационе и дистрибуиране базе података, правни, етички и професионални аспекти рачунарства), области информационих технологија (сигурност и обезбјеђење информација, платформске технологије, администрација и одржавање ИТ система, техничка подршка), области информационих система (систем-анализа и логички дизајн ИС, пројектовање информационих система, имплементација информационих система, одржавање информационих система, развој специфичних типова ИС, дистрибуирани системи), области компјутерског инжењеринга (инжењеринг рачунарских система, умрежавање и телекомуникације) и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: (математичка анализа, дискретне математичке структуре, теорија алгоритама, вјероватноћа и статистика, нумерички методи и операциона истраживања, општа теорија система, теорија организације, теорија одлучивања, теорија информација, пројектни менаџмент, педагошка информатика, криптографи ја, Е-пословање, управљање промјенама, међуљудски односи и вјештина комуницирања.VRSTA STUDIJA

Студије другог циклуса су индивидуалне студије, осмишљене по мери студента, које се изводе по систему персоналног менторства, извођења инструктивне и консултативне наставе и вежби и организовања научноистраживачких пројеката студената. Студије другог циклуса се организују у трајању од:

  • две године, као четворосеместралне студије, које се вреднују са 120 ЕСПБ бодова (за студенте који су завршили трогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом од 180 ЕСПБ бодова);
  • годину дана, као двосеместралне студије, које се вреднују са минимално 60 ЕСПБ бодова (за студенте који су завршили четворогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом од 240 ЕСПБ бодова);

Дакле, у збиру првог циклуса, укупно акумулирани кредитни поени, након завршеног студија другог циклуса, износе 300 ЕСПБ бодова.

PRISTUP STUDIJAMA DRUGOG CIKLUSA

На други циклус студија може да се упише лице које је завршило студије првог циклуса за три или четири године.У зависности од научне области студија првог циклуса, коју је кандидат завршио, постоје три опције при упису на студије другог циклуса. :

  • Ако је студиј првог циклуса из области матице уписан студиј другог циклуса, кандидат се уписује без додатних педагошких обавеза.
  • Уколико је студиј првог циклуса делимично пријављен научним областима регистрације уписаног студија другог циклуса, кандидату се додељује диференцијални програм којим се надокнађују недостајуће компетенције. Садржај диференцијалног програма утврђује Комисија за признавање испита и вредновање студијских програма Диференцијални програм не може бити већи од 60 ЕСПБ бодова.
  • Уколико студиј првог циклуса није главни са научним областима уписа уписаних студија другог циклуса, могућности уписа кандидата зависе од специфичности основне научне области студијског програма. Могу се уписати студенти који су завршили први циклус студија из области „природне науке“ и „инжењерство и технологија“, под условом да упишу двогодишње мастер студије на којима је прва година заправо четврта година првог циклуса студија. студијама.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - МАСТЕР СТУДИЈЕ
БИТ АЛИЈАНСА - Споразум о сарадњи

Наше студијске програме и резултате које постижемо у области ИТ образовања препознала је Бит Алијанса, водећа кровна организација БиХ софтверске индустрије, са којом смо потписали Уговор о сарадњи. Бит Алијанса је удружење највећих софтверских компанија са више од 1800 запослених. Основни циљ Алијансе је развијати многобројне могућности на тржишту софтверске индустрије, стварајући позитивно пословно окружење за даљи раст БиХ ИТ индустрије. Једна од темељних мисија Бит Алијансе јесте развој снажних односа с образовним институцијама с циљем побољшања образовних програма за ИТ и пружању више могућности за учење. Потписани уговор се односи на 3 сегмента сарадње:

  1. BITA4students предавања ИТ стручњака
  2. CoderDojo школа програмирања
  3. Прилагодба Апеирон наставног плана и програма према потребама софтверске индустрије
Пословна информатика - инжењеринг информационих технологија

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до двије године (2-4 семестра) - 300 ЕЦТС(са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер рачунарства и информатике - 300 ЕЦТС
► Мастер рачунарства и информатике - 300 ЕЦТС (специјалиста у области ужег усмјерења/ специјализације)

Области:
Пројектовање и развој информационих система, Менаџмент инф. система јавне управе, Администрација и менаџмент рачунарских мрежа, Софтверски инжењеринг, Електронско пословање, Рачунарска графика и дизајн, ЊЕБ програмирање и дизајн, Управљање информацијама, Менаџмент безбједности ИС - крипто & цyбер заштита, Архитектура, организација и одржавање рачунарских система, Експертни системи,...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ

Преузмите водич за бруцоше за академску 2021/22

Изаберите своје занимање за будућност.