Факултет пословне економије

"Што више знаш, више се усуђујеш"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет пословне економије је матичан у основним научним областима предузетничке економије, менаџмента, маркетинга, управљања тржишним пословањем, примјењене економије, банкарства, финансија и трговине, јавне управе, пословног права, пословне информатике, примјењених политичких студија, као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: организационе науке, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање промјенама, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, односи са јавношћу, математичка економска анализа, вјероватноћа и статистика.


ТИП СТУДИЈА

Студије другог циклуса су индивидуалне студије, осмишљене према студенту, које се изводе по систему персоналног менторства, извођења инструктивне и консултативне наставе и вежби и организовања научноистраживачких пројеката студената. Студије другог циклуса организују се у трајању од:

  • две године, као четворосеместралне студије, које се вреднују са 120 ЕЦТС кредитних бодова (за студенте који су завршили трогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом 180 ЕЦТС кредитни поени);
  • годину дана, као двосеместралне студије, које се вреднују минимално 60 ЕЦТС кредитних бодова (за студенте који су завршили четворогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом 240 ЕЦТС кредитни поени);

Тако да у збиру са првим циклусом, укупни акумулирани кредитни поени, након завршетка студија другог циклуса, износе 300 ЕЦТС бодова. Универзитет изводи студије другог циклуса као комбинацију дијалошког система интерактивне наставе са менторством студената.

ПРИСТУП СТУДИЈАМА ДРУГОГ ЦИКЛУСА

У други циклус може се уписати лице које је завршило трогодишњи или четворогодишњи курс првог циклуса. У зависности од научне области студија првог циклуса, коју је кандидат завршио, могуће су три опције приликом уписа на студије другог циклуса:

  • Уколико је студиј првог циклуса у области матичности уписаног студија другог циклуса, кандидат се уписује без додатних педагошких обавеза.
  • Уколико је студиј првог циклуса ђелимично матичан са научним областима матичности уписаног студија другог циклуса, кандидату се додељује диференцијални програм којим се надокнађују недостајуће компетенције. Садржај диференцијалног програма утврђује Комисија за признавање испита и вредновање студијских програма. Диференцијални програм не може бити већи од 60 ЕЦТС бодова.
  • Уколико студиј првог циклуса није матичан са научним областима матичности уписаног студија другог циклуса, могућности уписа кандидата зависе од специфичности основне научне области студијског програма. Могу се уписати студенти нематичких студијских програма, под условом да упишу двогодишњи мастер програм у коме је прва година мастер студија заправо четврта година првог циклуса. У другој (завршној) години студија изборни програм може бити замењен диференцијалним програмом.
НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

Научно-истраживачки рад студената остварује се индивидуалним и тимским радом на универзитету или у оквиру специјализованих научно-истраживачких организационих јединица Паневропског универзитета. У истраживачким тимовима могу бити научници изван Паневропског универзитета „АПЕИРОН“, стручњаци из праксе, као и научници са других универзитета и научних институција из земље и иностранства. Студенти универзитета такође могу бити укључени у одређене истраживачке активности.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер економских наука – 300 ЕСПБ
► Мастер економских наука – 300 ЕСПБ

Области:
Корпоративно предузетништво, Стратешки менаџмент и геополитика, Управљање пројектима и инвестицијама, Мало предузетништво и микрокредити, Реинжењеринг транзиције, Међународни маркетинг менаџмент, Управљање конфликтима и управљање кризама, Стандардизација и управљање квалитетом, Технолошко предвиђање и иновативно предузетништво, Развој тима и вештине комуникације, Управљање животном средином и одрживи развој,...

ОПШИРНИЈЕ...
МЕНАЏМЕНТ БАНКАРСТВА, ФИНАНСИЈА И ТРГОВИНЕ

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)
Академска звања:
► Мастер економских наука – 300 ЕСПБ
► Мастер економских наука – 300 ЕСПБ

Области:
Банкарски маркетинг менаџмент, управљање извозом и трговином, шпедиција, логистика и управљање осигурањем, пореско управљање, ревизија и контрола пословања тржишта, управљање берзама и портфолиом,...

ОПШИРНИЈЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ