Факултет здравствених наука

"УЧИМО ЗА ЖИВОТ"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет здравствених наука је матичан у хумано-биолошким (анатомија, хистологија, ембриологија, физиологија, генетика, цитологија), микробиолошким, био-хемијским, клиничко-хемијским и физикалним функционалним научним областима, затим у областима општих медицинских наука, примјењених медицинских наука пропедевтике и здравствене његе у различитим гранама медицине и клиничко-болничкој пракси, фармакологији и токсикологији, дијететици, геријатрији, епидемиологији, медицинској и развојној психологији, спортској медицини, социјалној медицини, историји и етици медицине. У широј научној области физиотерапије и радне терапије, факултет је матичан у физикалној медицини и физиотерапији у различитим областима медицине и клиничко-болничке праксе, кинезиологији, кинезиометрији и биомеханици, протетици и ортотици, балнеологији, радној терапији и рехабилитацији код различитих група обољења и онеспособљења, радној терапији у заједници, радној терапији код психосоцијалних поремећаја и у ергономији. Факултет је матичан у областима лабораторијске медицине које су повезане са горе наведеним ужим научним областима. У широј области санитарног инжењеринга факултет је матичан у научним областима санитарне хемије, паразитологије, опште и социјалне екологије, еколошког инжењеринга и заштите радне и животне средине, технологији вода за пиће и управљању водама, физичко-хемијској и микробиолошкој анализи намирница у технологији чувања намирница, анализи, контроли и заштити ваздуха, контроли и збрињавању отпада, санитарно-техничким принципима градитељства, те санитарно-еколошком законодавству и наџору. Факултет обавља интердисциплинарне студије из области менаџмента и маркетинга у здравству, управљања тржишним пословањем и примјењене економије здравствених установа, здравственог осигурања и фондова у области здравства, медицинске статистике, пословне и апликативне информатике и организационих наука у здравству, као и из комуниколошких, и административно - документационих научних области и примјењених педагошких студија у области здравства.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ
Сестринство – магистар здравствене неге

Трајање студија:
► Академске мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер здравствене његе - 300 ЕЦТС


Области:
Интензивна здравствена њега и ургентно збрињавање, Нутриционизам и дијететика, Њега у инфектологији, Њега интернистичких болесника, Педијатријска њега, Њега хируршких болесника, Хируршки асистент –инструментарац, Геријатријска њега, Акушерско-гинеклошка њега, Њега у примарној здравственој заштити и породичној медицини, Њега онколошких болесника, Њега психијатријских болесника, Њега у неурологији, Њега у офталмологији, Радиолошки инжењеринг, Анестетичар асистент, Стоматолошки асистент,...

ОПШИРНИЈЕ...
Менаџмент у здравству – мастер студије

Трајање студија:
► Академске мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер менаџмент у здравству и менаџмент у здравству – 300 ЕСПБ


Области:
Економско планирање и развој, Маркетинг, Операциона истраживања, Пословне фи нансије, Предеузетничка економија, Логистика, Менаџмент, Односи са јавношћу (укључује подобласти: Хумани ресурси, Документаристика и административно пословање), Науке о здравственој њези и услуге, Политика здравља и услуга, Сестринство, Јавно здравље и здравље животне средине, Епидемиологија, Медицина рада, Друштвене био-медицинске науке, Медицинска етика, историја и социологија медицине.

ОПШИРНИЈЕ...
Санитарно инжењерство - мастер студије

Трајање студија:
► Академске мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер санитарни инжењеринг – 300 ЕСПБ


Области:
Нутриционизам и дијететика, Еколошки инжењеринг, Санитарна технологија и менаџмент вода, Санитарна технологија и менаџмент намирница, Санитарна технологија и менаџмент ваздуха, Санитарна технологија и менаџмент отпада, Санитарно-еколошко законодавство и наџор,..

ОПШИРНИЈЕ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ