КОНКУРС ЗА ИЗБОР РЕКТОРА

Дан руског језика 2021 – 3

На основу члана 54. и 56. Закона о високом образовању Републике Српске (Сл.гл. РС 67/21), члана 241. Статута Паневропског универзитета „Апеирон“ и Одлуке Сената о распис Конкурса за избор ректора број 1.3-577-3/21 од 2. јула 2021. године, Сенат Паневропског универзитета „Апеирон“ објављује:


КОНКУРЕНЦИЈА

за избор ректора Паневропског универзитета „Апеирон“ Бања Лука


Сенат Паневропског универзитета „Апеирон“ Бања Лука бира ректора на период од четири године.


Општи услови:
 1. да је регистровани кандидат за избор ректора држављанин Републике Српске/БиХ;
 2. да се против кандидата не води кривични поступак за дело које га чини неподобним за обављање дужности ректора.

Посебни услови:
 1. пријављени кандидат мора имати звање редовног професора;
 2. пријављени кандидат мора да буде у радном односу са пуним радним временом или да заснује радни однос са пуним радним временом на Паневропском универзитету „Апеирон“; пријављени кандидат мора да приложи пријаву, биографију и предлог програма рада за мандатни период.

 3. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење пријава је десет дана од објављивања конкурса, а конкурс ће бити објављен у дневном листу Глас Српске и на сајту Универзитета.


  Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука, Пере Креце бр. 13, 78 000 Бања Лука. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


  Преузмите документ


  Ректор:
  Председник Сената академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић