ОДЛУКА О ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

обавештење

На основу Закона о високом образовању Републике Српске (Сл.гл. РС 67120), ректор Паневропског универзитета „Апеирон“ доноси:


ОДЛУКА

о јануарско-фебруарском испитном року


члан 1

По завршетку трећег академског циклуса зимског семестра, који траје од 7. децембра до 9. јануара, биће организован редовни испитни рок за предмете који се обрађују у том циклусу у два испитна рока.


Члан 2

Поред рока из члана 1. ове одлуке, јануарско-фебруарски испитни рок биће организован са два испитна термина. Први испитни рок биће организован од 18. до 31. јануара, а други мандат од 1 до 13. године.


Члан 3

Студенти су дужни да пријаве полагање испита Студентској служби до 15. јануара за први рок, а за други рок до 31. јануара 2021. године.


Члан 4

Сви ученици уписани у школску 2020/21. годину могу полагати јануарско-фебруарски испитни рок. година:
студенти који не обнављају годину студија, студенти који обнављају годину студија и апсолвенти.
У испитном року студенти могу полагати све предмете који су завршени до овог испитног рока.


Члан 5

Услов за полагање испита за све студенте Паневропског универзитета је да испуњавају следеће групе услова: статусним условима (статус активног студента), педагошки услови (студент је похађао сва предавања, обавио све предиспитне и програмске обавезе утврђене наставним планом и програмом за предмет који слуша, студент је испунио све додатне педагошке услове, ако су као такви дефинисани Правилником о вредновању студената. Знања и достигнућа и у Закону о високом образовању Републике Српске), финансијских услова (студент нема неизмирених финансијских обавеза према Универзитету).


Члан 6

Распоред испита за први рок биће објављени на огласним таблама Универзитета и сајту Универзитета до 18. јануара 2021. године. године, а за други испитни рок до 1. фебруара, након чега студенти могу да овере пријаве студената у Студентској служби.


Ректор
Академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић


Одлука о јануарско-фебруарском испитном року