КВАЛИТЕТНИ СИСТЕМ

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе, што потврђује и акредитација коју је Универзитет поново добио у марту 2016.године.Циљ је трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба студената, академских и пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Поступци интерног и екстерног обезбјеђења квалитета, нормирани и постављени циљевима и политикама квалитета Паневропског универзитета, у потпуности су усаглашени са националним и међународним стандардима за област високог образовања. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су: „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог обарзовања“ усвојени 2005. године од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ своју визију будућности заснива на претпоставкама да се друштва у региону југоисточне и источне Европе, налазе у процесу промјена, реформи и транзиције према грађанском демократском друштву, које карактеришу парламентарни плурализам, правна држава, владавина законитости и тржишна привреда са доминацијом приватног власништва. Без сумње је да је том новом времену потребно ново дубоко знање, које прије свега значи искорак из постојећег културно-цивилизацијског окружења БиХ/РС ка новом погледу на свијет и другачијем приступу економији, правном систему, здравственој заштити, дисеменацији информација и стицању знања. У оквиру тих задатака Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ настоји на себе преузети одговорност едукатора.

Паневропски универзитет је у стању да оствари висок ниво наставно-научног процеса у складу са интеграционим процесима дефинисаним Болоњском декларацијом, и да обезбеди трајно поверење и задовољство студената, привреде и друштва квалитетом рада. услуга.

Образовање студената заснива се на најбољим искуствима и традицији америчких колеџа, европских универзитета и примени свих реформских принципа покренутих Болоњским процесом европске реформе високог образовања.

Политика квалитета Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ представља приоритет укупне пословне политике и има за циљ трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба свих корисника услуга, пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Систем управљања квалитетом је усмерен на стално унапређење наставно-научног процеса и стално иновирање процеса рада и заснован је на захтевима ИСО 9001:2008 и смерницама ИВА 2.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос унапређењу квалитета живота становништва и да игра значајну улогу у развоју привреде у земљи организовањем академских студија за младе и живот програми дугог учења.

Универзитет ће континуирано унапређивати квалитет наставних програма, развијати највише стандарде квалитета и афирмисати највише стандарде наставе и вредновања стеченог знања. Политика квалитета је обавезујућа за све учеснике у процесима рада Универзитета.

ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА

Општи циљеви система управљања квалитетом су:

 • Одржавати ефективан Систем управљања квалитетом Паневропског универзитета “АПЕИРОН” у сагласности са: Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ-ЕНQА и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, нормама и стандардима квалитета дефинисаних Законом о високом образовању РС те Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова;
 • Одржавати ниво квалитета у циљу повећања угледа Паневропског универзитета међу нашим студентима и у јавности;
 • Да пружамо наставно-научне услуге и услуге највишег квалитета у складу са потребама, очекивањима и могућностима наших студената и друштва у целини;
 • Континуирано повећавати задовољство наших ученика и друштва у целини;
 • Обезбеђује усклађеност рада и пословања Универзитета са законским и безбедносним прописима;
 • Обезбедити безбедно и здраво окружење за све запослене;
 • Континуирано унапређивати пословне процесе, системе и могућности;


Циљеви квалитета се утврђују на свим релевантним функцијама и нивоима у оквиру Универзитета.

Да би испунио своју мисију, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ стално прати, анализира и унапређује своје процесе кроз:
 • анализа повратних информација;
 • праћење реализације наставног процеса;
 • анализа успешности студија;
 • праћење спровођења услужних процеса;
 • примена метода и техника за унапређење квалитета;
 • праћење и анализирање пословног плана;
 • спровођење интерних ревизија;
 • извођење корективних и превентивних радњи.

На овај начин се обезбеђује стално унапређење успостављеног система управљања квалитетом.

Основни циљ система квалитета је осигурање највишег квалитета у пружању образовних услуга, научно-истраживачкој ђелатности и ненаставним услугама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве међународног стандарда уедукацији и стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ:ЕНQА.