СТУДЕНТ

„Универзитет оријентисан према студенте“

Менторски подржан дијалог систем образовања

Образовна концепција утемељена је на европским и америчким стандардима у систему оцјењивања, организацији студија, дидактичким методама и наставним плановима и програмима. Пракса на Универзитету базирана је на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа и европских универзитета са примјеном свих принципа иницираних болоњским процесом реформе европског високог школства. На Универзитету се изучавају искључиво једносеместрални предмети. Студенту је омогућена индивидуализација студија кроз самостални избор факултативних и изборних предмета (којих има до 25 %) чиме персонализује свој студиј у оквирима мултидисциплинарних студијских програма.

Ефикасност, транзитивност и стандарди знања

Блок системом наставе, наставним програмима и уџбеницима форматираним према болоњској метрици студија, обезбјеђивањем уџбеничке литературе, снимљеним предавањима и мултимедијским изворима за учење, интерактивним радом у учионици са малим групама студената, организовањем педагошких радионица (семинари, студије случаја, правне клинике, симулације, ВИП панели, студентски пројекти, инструктивни кампови, колаборативно учење) постиже се висока мотивација студената и висока пролазност на студију са европским стандардом преузетих знања и вјештина. Планирана пролазност на студију је 80%.

Систем оцењивања

Јавност, транспарентност и кумулирање свих облика рада студената, карактеристике су система оцјењивања у којем се оцјена формира на основу вредновања свих извора рада студената (рад у наставном процесу, рад у оквиру слободних педагошких форми и процјена активног знања на испиту). У систему вертикалне проходности током студија бодују се и остала постигнућа студената везана за праксу, радно искуство, објављене радове и учешће у пројектима, те раније формалне и неформалне облике едукације кроз које је студент прошао.

НОВОСТИ