БИОГРАФИЈА

Prof. dr Nina Uremović, rođena je 21. 09. 1983. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Udata je i majka četvoro djece. Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka u decembru 2008. godine. Iste godine upisuje magistarski studij na pomenutom fakultetu da bi magistrilala 2012. godine uspješno odbranivši tezu "Razvoj internih faktora strateškog menadžmenta poslovnih subjekata u fazi njihovog rasta sa osvrtom na privatne visokoškolske ustanove". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta" uspješno je odbranila u februaru 2016. godine na Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka. Fakultetsko, magistarsko i doktorsko obrazovanje je završila sa visokim prosjekom ocjena. Bogato radno iskustvo datira od 2004. godine, a koje se vremenom smjenjuje i to na poslovima referenta, likvidatora u finansijskom sektoru i stručnog saradnika u Laboratoriji za informaciono-komunikacione tehnologije. Ljubav prema nauci i radu sa studentima je prevagnula u profesionalnom opredjeljenju, tako da uporedo sa tim poslovima počinje da radi i sa studentima, u početku kao asistent 2009. godine, a zatim kao viši asistent 2012. godine. Izbor u zvanje docenta dobija 2016. godine na uže naučne oblasti "Menadžment" i "Teorijska ekonomija", a izbor u zvanje vanrednog profesora dobija 2021. godine na užu naučnu oblast "Teorijska ekonomija". Do sada je objavila monografiju i mnogobrojne stručne i naučne radove, te bila učesnik na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Svoje usavršavanje nije svela samo na formalan vid obrazovanja, tako da je svoja znanja sposobnosti i vještine dopunjavala mnogobrojnom profesionalnom i neformalnom edukacijom iz oblasti informatike, stranih jezika, programa razvoja osiguranja kvaliteta, revizije sistema kvaliteta, razvoja cjeloživotnog učenja, psihologije laganja itd. Učestvovala je u Redakcijskom kolegiju studentskog časopisa "Alumni" Panevropskog univerziteta "Apeiron", Redakcijskom odboru naučnog časopisa, i to "Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review", član Organizacionog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa ''MOĆ KOMUNIKACIJE 2015'', član Organizacionog odbora EDASOL Banja Luka, 2019.godine itd. Takođe, član je Upravnog odbora Panevropskog univerziteta "Apeiron", Banja Luka. Živi i radi u Banjoj Luci.