KVALITET

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove, što potvrđuje i akreditacija koju je Univerzitet ponovo dobio u martu 2016.godine.Cilj je trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba studenata, akademskih i poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Postupci internog i eksternog obezbjeđenja kvaliteta, normirani i postavljeni ciljevima i politikama kvaliteta Panevropskog univerziteta, u potpunosti su usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim standardima za oblast visokog obrazovanja. Za oblast visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini relevantni su: „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom području visokog obarzovanja“ usvojeni 2005. godine od strane Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

AKREDITACIJA

Dopunsko rješenje o akreditaciji

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. marta 2016. godine, pod brojem 01/1.3.74/16. i dopunsko rješenje broj 01/1.3.74-L176 od 4. marta 2021. godine, kojim se "Apeiron" smatra akreditovanim do 24. marta 2023. godine.

Uvjerenje o akreditaciji


Od devet kriterijuma koje je Agencija vrjednovala: razvoj i strategija visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta i kultura kvaliteta, procedure i obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa, ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa, kvaliteta fi zičkih resursa, informacionih sistema, prezentacije informacija za javnost i međunarodne saradnje, četiri su dobila ocjenu “VŠU pretežno ispunjava zahtjev”, a pet je ocijenjeno sa “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev”.

Ovakav ishod rezultat je provjere krucijalnih elemenata kvaliteta, ustanovljenog načina funkcionisanja Univerziteta “Apeiron”, te analize svih dokumenata i procedura prilikom posjete visokoškolskoj ustanovi.

Eksterna evaluacija je urađena provjerom nivoa ispunjenosti zahtjeva ESG (European Standards and Guidelines) standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova u izvođenju studijskih programa Panevropskog univerziteta.

Univerzitet je aplikaciju za akreditaciju predao 17. juna 2015. godine, a Komisija za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova imenovana je Odlukom o formiranju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, broj 175-2-1/15 od 27.08.2015. godine, Agencije za akreditaciju VŠU RS.

Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija u periodu 2010-2015. godine), u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, te u skladu sa Procedurom za akreditaciju visokoškolskih ustanova (HEAA PR114:sep. 2011).

Komisija u petočlanom sastavu: predsjednik i član predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnik međunarodnih stručnjaka, predstavnik privrede i prakse, te predstavnik studenata u trodnevnoj posjeti Univerzitetu razgovarala je sa rukovodstvom visokoškolske ustanove, timom za kvalitet i samoevaluaciju, predstavnicima studentske službe, pravne službe, računovodstva i biblioteke, predstavnicom kancelarije za međunarodnu saradnju i direktorom Instituta za naučno-istraživački rad, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i prodekanima svih fakulteta i šefovima svih studijskih programa kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina.

Prilikom obilaska Univerziteta, komisija je imala priliku da vidi savremene i informatički opremljene učionice u kojima se snimaju predavanja, multimedijalnu učionicu koja se koristi kao Microsoft test centar, ali i snimke nekih predavanja. Posjetili su TV studio i kontrolnu sobu, gdje im je predstavljen rad softvera koji detektuje plagijarizam, kao i tehničku sobu sa komunikacionim čvorom.

Obišli su i prostor Srednje škole čiji se fizički resursi koriste u skladu sa potrebama Univerziteta i obratno.

Akreditacija je ponovo ravnopravno smjestila Panevropski univerzitet u jedinstven prostor evropskog visokog obrazovanja, u koji će ova visokoškolska ustanova uopšte, ali i njene diplome biti prepoznate i prihvaćene, kao i njeni studenti i nastavnici u razmjeni sa profesorskim kadrom i studentima ostalih visokoškolskih ustanova Evrope. Ova akreditacija, obavezna po bolonjskoj deklaraciji, verifikovala je diplomu svršenog studenta Panevropskog univerziteta kao jednaku u borbi sa diplomama ostalih visokoškolsih ustanova na modernom, evropskom i domaćem tržištu rada, te potvrdila da je sistem kvaliteta po kojem Panevropski univerzitet provodi svoju misiju, edukuje i obrazuje u samom vrhu najboljih visokoškolskih ustanova ovih prostora.

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove. Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Na Univerzitetu je već šestu godinu u primjeni međunarodni standard upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, naučna istraživanja i eksperimentalni razvoj, a u skladu sa smjernicama za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji IWA:2, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG (European Standards and Guidelines) i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Univerzitet je certifikovan od strane akreditacionog tijela TÜV Rheinland InterCert Kft. 8. avgusta 2011. godine pod brojem 75 100 50210. Eksterne provjere sistema kvaliteta ISO 9001:2008 vrše se jednom godišnje. Zadnja eksterna provjera sistema kvaliteta ISO 9001:2008 vršena je u julu mjesecu 2016. godine.

Na uticajnoj svjetskoj rang listi “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) sastavljenoj prema obimu internet aktivnosti univerziteta i visokih škola, između više od 20 hiljada visokoškolskih ustanova, Panevropski univerzitet „APEIRON” Banjaluka je među najbolje rangiranim visokoškolskim ustanovama u BiH i zemljama okruženja. Rang lista je obuhvatila sve podatke o visokoškolskim ustanovama objavljene na internetu, broj objavljenih radova nastavnika i studenata na internetu, internet aktivnosti studenta, dinamičnost prikazivanja informacija... Cilj rang liste je da ocijeni koliko su univerziteti i visoke škole aktivni učesnici informacionog društva 21. vijeka.


Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.