КВАЛИТЕТ

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе, што потврђује и акредитација коју је Универзитет поново добио у марту 2016.године.Циљ је трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба студената, академских и пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Поступци интерног и екстерног обезбјеђења квалитета, нормирани и постављени циљевима и политикама квалитета Паневропског универзитета, у потпуности су усаглашени са националним и међународним стандардима за област високог образовања. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су: „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог обарзовања“ усвојени 2005. године од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ своју визију будућности заснива на претпоставкама да се друштва у региону југоисточне и источне Европе, налазе у процесу промјена, реформи и транзиције према грађанском демократском друштву, које карактеришу парламентарни плурализам, правна држава, владавина законитости и тржишна привреда са доминацијом приватног власништва. Без сумње је да је том новом времену потребно ново дубоко знање, које прије свега значи искорак из постојећег културно-цивилизацијског окружења БиХ/РС ка новом погледу на свијет и другачијем приступу економији, правном систему, здравственој заштити, дисеменацији информација и стицању знања. У оквиру тих задатака Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ настоји на себе преузети одговорност едукатора.

Паневропски универзитет је у могућности је да постигне висок ниво наставно-научног процеса у складу са интеграционим процесима дефинисаних Болоњском декларацијом, те да квалитетом услуге обезбиједи трајно повјерење и задовољство студената, привреде и друштва.

Образовање студената се базира на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа, европских универзитета и примјени свих реформских принципа иницираних Болоњским процесом реформе европског високог школства.

Политика квалитета Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ представља приоритет укупне пословне политике и има за циљ трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба свих корисника услуга, пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Систем управљања квалитетом је усмјерен на стално побољшавање наставно-научног процеса те на стално иновирање процеса рада и заснива се на захтјевима ИСО 9001:2008 и смјерницама IWA 2

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос побољшавању квалитета живота становништва те да заузме значајну улогу у развоју економије у држави путем организовања академских студија за младе и програма цјеложивотног учења (life long learning).

Универзитет ће вршити континуирано побљшавање квалитета наставних програма, развијати највише стандарде квалитета и афирмисати највише стандарде наставе и евалуације стечених знања. Политика квалитета обавезујућа је за све учеснике у процесима рада Универзитета.

Општи циљеви Система управљања квалитетом су:

 • Одржавати ефективан Систем управљања квалитетом Паневропског универзитета “АПЕИРОН” у сагласности са: Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ-ЕНQА и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, нормама и стандардима квалитета дефинисаних Законом о високом образовању РС те Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова;
 • Одржавати ниво квалитета у циљу повећавања угледа Паневропског универзитета код наших студената и у јавности;
 • Обезбјеђивати наставно-научне услуге и услуге највишег квалитета у складу са потребама, очекивањима и могућностима наших студената и друштва у цјелини;
 • Непрекидно повећавати задовољство наших студената и друштва у цјелини;
 • Обезбјеђивати усаглашеност рада и пословања Универзитета са законским и сигурносним прописима;
 • Обезбјеђивати сигуран и здрав амбијент за све запослене;
 • Непрекидно побољшавати пословне процесе, системе и способности;


Циљеви квалитета су успостављени на свим релевантним функцијама и нивоима унутар Универзитета.

Паневропски универзитет “АПЕИРОН” у циљу испуњења своје мисије стално прати, анализира и побољшава своје процесе кроз:
 • анализе повратних информација;
 • праћење реализације наставног процеса;
 • анализе успјешности студирања;
 • праћење реализације процеса услуга;
 • примјена метода и техника за унапређење квалитета;
 • праћење и анализирање плана пословања;
 • спровођење интерних аудита;
 • извођења корективних и превентивних акција.

На овај начин се обезбјеђује стално побољшање успостављеног система управљања квалитетом.

Основни циљ система квалитета је осигурање највишег квалитета у пружању образовних услуга, научно-истраживачкој ђелатности и ненаставним услугама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве међународног стандарда уедукацији и стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања  ESG:ENQA.

Према Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, Установа спроводи континуирано поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев, у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана су правила обраде и интерпретације резултата анкетирања:

 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцијене студијски програм у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организацији студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља, које је било укључено у обраду предмета, доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Психосоцијални профил студената;
 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет);
 • Позиционирање на тржишту рада дипломираних студената;

Фокусирање на заинтересоване стране исказано је Политиком квалитета, Циљевима квалитета те у изјави ректора. Фокусирање према заинтересованим странама исказано је и изјавом о мисији и визији Универзитета. При преиспитивању Система обезбјеђења квалитета QМС од стране руководства, анализира се Извјештај о захтјевима, потребама и очекивањима заинтерсованих страна. Универзитет обезбјеђује услове да се потребе и очекивања заинтересованих страна, а прије свих наших студената, идентификују, а затим и задовоље, схватајући да су наш успјех и успјех наших студената међусобно зависни.

Паневропски универзитет „АПЕИРОН” је успоставио, документовао и одржава процедуре за утврђивање захтјева везаних за наше услуге, као и координацију активности и међусобних веза са корисницима наших услуга, а првенствено са очекивањима наших студената.

Установа спроводи поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана правила обраде и интерпретације резултата анкетирања како слиједи:

 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет како би се унаприједила промоција Универзитета и вођење маркетинга, те дао допринос изградњи бренда);
 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцјене студијски програм којег студирају у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организације студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља које је било укључено у обраду предмета доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Наставак школовања и изградња каријере (са процјеном општих компетенција студената);
 • Психосоцијални профил студената;
 • Позиционирање на тржишту рада дипломираних студената;

Попуњене анкете се након аутоматске обраде детаљно анализирају (стандардна статистичка анализа те по потреби корелациона анализа између различитих питања између којих се може успоставити логичка релациона веза од битног значаја за доношење релевантних закључака). Такође, врши се и анализа тренда, поредећи податке обављених анкета у различитим временским периодима.

Паневропски универзитет “АПЕИРОН” је успоставио, документовао и развио поступак за преиспитивање захтјева заинтересованих страна чија примјена омогућава:
 • Преиспитивање свих расположивих података у циљу утврђивања стварних захтјева,
 • Утврђивање способности Универзитета да коришћењем својих ресурса (људски и материјални) задовољи све уговорене захтјеве,
 • Документовање резултата у записима, уговорним спецификацијама и другим одговарајућим документима за евиденцију,
 • Интерном и екстерном евалуацијом

У састав Управног одбора се бира по један представник студената. Представнике студената бира предсједништво Студентског парламента Паневропског универзитета по процедури утврђеној посебним актом. Мандат представника студената траје једну годину. За питања која су од непосредног интереса за студенте мора да се прибави мишљење студентског представничког тијела.

Стратешки циљ обавезног, редовног и цјеловитог информисања јавности о квантитативним и квалитативним показатељима постигнућа на Универзитету, између осталог, постиже се и кроз комуникацију са бившим студентима и јачање алумни са циљем промовисања угледа Универзитета код нас и у свијету.

Све рекламације заинтересованих страна на извршене услуге Универзитета успјешно рјешавају разумијевајући да су наше задовољство и задовољство наших студената међусобно зависни. Сви запослени у наставно-научном процесу и запослени у процесима сервисирања студената се придржавају техничких и организацијоних упутстава, инструкција и стандарда у свом свакодневном раду.

Превентивне акције на Универзитету се спроводе по истом поступку као и корективне акције. Разлика је у томе што се у поступку спровођења превентивних акција идентификују узроци потенцијалних неусаглашености или друге непожељне ситуације.

Универзитету је зајамчена слобода образовног и научног стваралаштва, која укључује и право академског особља и студената да критички разматрају примљена знања, да нуде нове идеје и контраверзна мишљења без излагања евентуалним репресалијама, те право на слободу говора које може бити ограничено само законом.

ГлавнОсновни циљ система квалитета је осигурање да Паневропски универзитет “АПЕИРОН” обезбједи пружање образовних услуга, научно-истраживачких ђелатности и ненаставне услуге високог квалитета својим студентима, односно свим заинтересованим странама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве менунарођног стандарда ISO 9001:2008 пратећи смјернице IWA:2 за примјену ISO 9001:2008 у едукацији те са стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ESG:ENQA.

АКРЕДИТАЦИЈА

Допунско рјешење о акредитацији
Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске издала је рјешење о акредитацији Паневропском универзитету „Апеирон“, 24. марта 2016. године, под бројем 01/1.3.74/16. и допунско рјешење број 01/1.3.74-Л176 од 4. марта 2021. године, којим се "Апеирон" сматра акредитованим до 24. марта 2023. године.

Увјерење о акредитацији


Од девет критеријума које је Агенција врједновала: развој и стратегија високошколске установе, управљање, унутрашње обезбјеђење квалитета и култура квалитета, процедуре и обезбјеђење квалитета студијских програма, оцјењивање студената, људских ресурса, квалитета фи зичких ресурса, информационих система, презентације информација за јавност и међународне сарадње, четири су добила оцјену “ВШУ претежно испуњава захтјев”, а пет је оцијењено са “ВШУ у потпуности испуњава захтјев”.

Овакав исход резултат је провјере круцијалних елемената квалитета, установљеног начина функционисања Универзитета “Апеирон”, те анализе свих докумената и процедура приликом посјете високошколској установи.

Екстерна евалуација је урађена провјером нивоа испуњености захтјева ESG (European Standards and Guidelines) стандарда и критеријума за акредитацију високошколских установа у извођењу студијских програма Паневропског универзитета.

Универзитет је апликацију за акредитацију предао 17. јуна 2015. године, а Комисија за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа именована је Одлуком о формирању Комисије домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, број 175-2-1/15 од 27.08.2015. године, Агенције за акредитацију ВШУ РС.

Подношењу апликације за акредитацију претходила је обимна и свеобухватна интерна самоевалуација квалитета (укупно шест редовних годишњих самоевалуација у периоду 2010-2015. године), у складу са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, те у складу са Процедуром за акредитацију високошколских установа (ХЕАА ПР114:сеп. 2011).

Комисија у петочланом саставу: предсједник и члан представника академске заједнице Босне и Херцеговине, представник међународних стручњака, представник привреде и праксе, те представник студената у тродневној посјети Универзитету разговарала је са руководством високошколске установе, тимом за квалитет и самоевалуацију, представницима студентске службе, правне службе, рачуноводства и библиотеке, представницом канцеларије за међународну сарадњу и директором Института за научно-истраживачки рад, представницима свршених студената, представницима привреде и тржишта рада, представницима академског особља, деканима и продеканима свих факултета и шефовима свих студијских програма кроз које је био евалуиран рад установе, те представницима студената свих година.

Приликом обиласка Универзитета, комисија је имала прилику да види савремене и информатички опремљене учионице у којима се снимају предавања, мултимедијалну учионицу која се користи као Мицрософт тест центар, али и снимке неких предавања. Посјетили су ТВ студио и контролну собу, гђе им је представљен рад софтвера који детектује плагијаризам, као и техничку собу са комуникационим чвором.

Обишли су и простор Средње школе чији се физички ресурси користе у складу са потребама Универзитета и обратно.

Акредитација је поново равноправно смјестила Паневропски универзитет у јединствен простор европског високог образовања, у који ће ова високошколска установа уопште, али и њене дипломе бити препознате и прихваћене, као и њени студенти и наставници у размјени са професорским кадром и студентима осталих високошколских установа Европе. Ова акредитација, обавезна по болоњској декларацији, верификовала је диплому свршеног студента Паневропског универзитета као једнаку у борби са дипломама осталих високошколсих установа на модерном, европском и домаћем тржишту рада, те потврдила да је систем квалитета по којем Паневропски универзитет проводи своју мисију, едукује и образује у самом врху најбољих високошколских установа ових простора.

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе. Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

На Универзитету је већ шесту годину у примјени међународни стандард управљања квалитетом ISO 9001:2008 за високо образовање, образовање одраслих, научна истраживања и експериментални развој, а у складу са смјерницама за примјену ISO 9001:2008 у едукацији IWA:2, Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ESG (European Standards and Guidelines) и Критеријумима за акредитацију високошколских установа. Универзитет је цертификован од стране акредитационог тијела TÜV Rheinland InterCert Kft. 8. августа 2011. године под бројем 75 100 50210. Екстерне провјере система квалитета ISO 9001:2008 врше се једном годишње. Задња екстерна провјера система квалитета ИСО 9001:2008 вршена је у јулу мјесецу 2016. године.

На утицајној свјетској ранг листи “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) састављеној према обиму интернет активности универзитета и високих школа, између више од 20 хиљада високошколских установа, Паневропски универзитет „АПЕИРОН” Бањалука је међу најбоље рангираним високошколским установама у БиХ и земљама окружења. Ранг листа је обухватила све податке о високошколским установама објављене на интернету, број објављених радова наставника и студената на интернету, интернет активности студента, динамичност приказивања информација... Циљ ранг листе је да оцијени колико су универзитети и високе школе активни учесници информационог друштва 21. вијека.


Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.