КВАЛИТЕТ

Политика постизања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања је приоритет укупне пословне политике установе.Циљ је перманентан напредак, уз максимално испуњавање захтева и задовољење потреба студената, академских и пословних. партнера, запослених и друштва у целини.

Процедуре интерног и екстерног осигурања квалитета, стандардизоване и постављене циљевима и политикама квалитета Паневропског универзитета, у потпуности су усклађене са националним и међународним стандардима за област високог образовања. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су: „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања“ које је 2005. године усвојила Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању. Образовање – ЕНКА (Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању), Закон о осигурању квалитета у високом образовању РС (Сл. гласник РС 67/20), Правилник о акредитацији високошколских установа и студијских програма, Стандарди за акредитацију Високошколске установе и стандарди за акредитацију студијских програма које је 2022. године усвојила Агенција за развој високог образовања РС.

Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Визија установе је да се у остваривању друштвене мисије на пољу високог образовања, стручне едукације и научно-истраживачког рада у региону позиционира као лидер, уз осваривање највиших европских стандарда у организацији студија, примјену дидактичких метода и наставних планова и програмима базираних на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа, европских универзитета и реформских принципа иницираних Болоњском процесом реструктуирања европског система високог школства.

Паневропски универзитет је у могућности да постигне висок ниво наставно-научног процеса у складу са интеграционим процесима дефинисаних Болоњском декларацијом те да квалитетом услуге обезбиједи трајно повјерење и задовољство студената, привреде и друштва.

Политика квалитета Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ представља приоритет укупне пословне политике и има за циљ трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба свих корисника услуга, пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Систем управљања квалитетом је усмјерен на стално побољшавање наставно-научног процеса те на стално иновирање процеса рада и заснива се на ЕСГ стандардима квалитета те ће се континуираним провјерама система квалитета интерног и екстерног карактера, као дио пословне политике, константно усмјеравати ресурси у развој система квалитета.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос побољшавању квалитета живота становништва те да заузме значајну улогу у развоју економије у држави путем организовања академских студија за младе и програма цјеложивотног учења (лифе лонг леарнинг), образујући будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднује људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.

Универзитет ће вршити континуирано побљшавање квалитета наставних програма, развијати највише стандарде квалитета и афирмисати највише стандарде наставе и евалуације стечених знања.

Политика квалитета обавезујућа је за све учеснике у процесима рада Универзитета.

Општи циљеви система управљања квалитетом су:

 • Одржавати ефикасан систем управљања квалитетом Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ у складу са: Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ-ЕНКА, Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, нормама и стандарди квалитета дефинисани Законом о високом образовању РС, Законом о осигурању квалитета у високом образовању РС, Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма, Стандардима за акредитацију високошколских установа и Стандардима за акредитацију студијских програма;
 • Одржавати ниво квалитета у циљу повећања угледа Паневропског универзитета међу нашим студентима и у јавности;
 • Да пружамо наставно-научне услуге и услуге највишег квалитета у складу са потребама, очекивањима и могућностима наших студената и друштва у целини;
 • Континуирано повећавати задовољство наших ученика и друштва у целини;
 • Обезбеђује усклађеност рада и пословања Универзитета са законским и безбедносним прописима;
 • Обезбедити безбедно и здраво окружење за све запослене;
 • Континуирано унапређивати пословне процесе, системе и могућности;


Циљеви квалитета се утврђују на свим релевантним функцијама и нивоима у оквиру Универзитета.

Да би испунио своју мисију, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ стално прати, анализира и унапређује своје процесе кроз:
 • анализа повратних информација;
 • праћење реализације наставног процеса;
 • анализа успешности студија;
 • праћење спровођења услужних процеса;
 • примена метода и техника за унапређење квалитета;
 • праћење и анализирање пословног плана;
 • спровођење интерних ревизија;
 • извођење корективних и превентивних радњи.

На овај начин се обезбеђује стално унапређење успостављеног система управљања квалитетом.

Основни циљ система квалитета је осигурање највишег квалитета у пружању образовних услуга, научно-истраживачкој ђелатности и ненаставним услугама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве међународног стандарда уедукацији и стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ:ЕНQА.

Према Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, Установа спроводи континуирано поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев, у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана су правила обраде и интерпретације резултата анкетирања:

 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцијене студијски програм у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организацији студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља, које је било укључено у обраду предмета, доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Психосоцијални профил ученика;
 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет);
 • Позиционирање дипломираних студената на тржишту рада;

Фокусирање на заинтересоване стране исказано је Политиком квалитета, Циљевима квалитета те у изјави ректора. Фокусирање према заинтересованим странама исказано је и изјавом о мисији и визији Универзитета. При преиспитивању Система обезбјеђења квалитета QМS од стране руководства, анализира се Извјештај о захтјевима, потребама и очекивањима заинтерсованих страна. Универзитет обезбјеђује услове да се потребе и очекивања заинтересованих страна, а прије свих наших студената, идентификују, а затим и задовоље, схватајући да су наш успјех и успјех наших студената међусобно зависни.

Паневропски универзитет „АПЕИРОН” је успоставио, документовао и одржава процедуре за утврђивање захтјева везаних за наше услуге, као и координацију активности и међусобних веза са корисницима наших услуга, а првенствено са очекивањима наших студената.

Установа спроводи поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана правила обраде и интерпретације резултата анкетирања како слиједи:

 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет како би се унаприједила промоција Универзитета и вођење маркетинга, те дао допринос изградњи бренда);
 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцјене студијски програм којег студирају у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организације студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља које је било укључено у обраду предмета доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Наставак школовања и изградња каријере (уз процену општих компетенција ученика);
 • Психосоцијални профил ученика;
 • Позиционирање дипломираних студената на тржишту рада;

Попуњене анкете се након аутоматске обраде детаљно анализирају (стандардна статистичка анализа те по потреби корелациона анализа између различитих питања између којих се може успоставити логичка релациона веза од битног значаја за доношење релевантних закључака). Такође, врши се и анализа тренда, поредећи податке обављених анкета у различитим временским периодима.

Паневропски универзитет “АПЕИРОН” је успоставио, документовао и развио поступак за преиспитивање захтјева заинтересованих страна чија примјена омогућава:
 • Прегледом свих доступних података како би се утврдили стварни захтеви,
 • Утврђивање способности Универзитета да користи своје ресурсе (људске и материјалне) да задовољи све уговорне услове,
 • Документовање резултата у евиденцији, спецификацијама уговора и другим одговарајућим документима за вођење евиденције,
 • Интерна и екстерна евалуација.

У састав Управног одбора се бира по један представник студената. Представнике студената бира предсједништво Студентског парламента Паневропског универзитета по процедури утврђеној посебним актом. Мандат представника студената траје једну годину. За питања која су од непосредног интереса за студенте мора да се прибави мишљење студентског представничког тијела.

Стратешки циљ обавезног, редовног и цјеловитог информисања јавности о квантитативним и квалитативним показатељима постигнућа на Универзитету, између осталог, постиже се и кроз комуникацију са бившим студентима и јачање алумни са циљем промовисања угледа Универзитета код нас и у свијету.

Све рекламације заинтересованих страна на извршене услуге Универзитета успјешно рјешавају разумијевајући да су наше задовољство и задовољство наших студената међусобно зависни. Сви запослени у наставно-научном процесу и запослени у процесима сервисирања студената се придржавају техничких и организацијоних упутстава, инструкција и стандарда у свом свакодневном раду.

Превентивне акције на Универзитету се спроводе по истом поступку као и корективне акције. Разлика је у томе што се у поступку спровођења превентивних акција идентификују узроци потенцијалних неусаглашености или друге непожељне ситуације.

Универзитету је зајамчена слобода образовног и научног стваралаштва, која укључује и право академског особља и студената да критички разматрају примљена знања, да нуде нове идеје и контраверзна мишљења без излагања евентуалним репресалијама, те право на слободу говора које може бити ограничено само законом.

АКРЕДИТАЦИЈА

институционална акредитација


ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ-24.11.2023.
Потврда о акредитацији 23.3.2016
Допунска одлука бр. 01/1.3.180-32/20 (од 23.3.2023.)
Допунска одлука бр. 01/1.3.74-1/16 (од 04.03.2021.)


Агенција за високо образовање Републике Српске – АВОРС донијела је рјешење о акредитацији Паневропском универзитету „Апеирон“ 24. новембра 2023. године под бројем 01/1.3.180-33/20. Одлуком, која важи до новембра 2028. године, потврђен је стандард квалитета рада Универзитета „Апеирон“ у односу на критеријуме за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и Босни и Херцеговини и у односу на стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања.


С обзиром да је Универзитет „Апеирон“ испунио критеријуме за акредитацију установе и критеријуме за акредитацију студијских програма првог и другог циклуса студија и стандарде ЕСГ 2015. (Европски стандарди и смернице), добио је позитивне препоруке стручњака комисије за доношење рјешења о акредитацији Универзитета и препоруке Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине – ХЕА о акредитацији Универзитета и студијских програма, Агенције за високо образовање Републике Српске донио рјешење о акредитацији.


Као и до сада, акредитација даје одговор на питање зашто су дипломе Паневропског универзитета високо оцењене и зашто су дипломце успешно позиционирале на домаћем и страном тржишту рада.


Акредитација је показала и да је "Апеирон" оправдао начин и правац у којем спроводи своју мисију.


"Апеирон" је место где су сви престижни универзитети старог континента - у јединственом простору европског високог образовања. То је простор који је обухватио Паневропски универзитет, његове дипломе, студенте и наставнике „раме уз раме“ са универзитетима у Европи.


Подношењу пријаве за акредитацију претходило је опсежно и свеобухватно интерно самовредновање квалитета (укупно шест редовних годишњих самовредновања), у складу са важећим законским прописима, Правилником о акредитацији високошколских установа и студија. програме и Стандарде и смернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања.


АКРЕДИТАЦИЈСКИ ЦЕРТИФИКАТ


Извјештај Агенције за високо образовање Републике Српске


Извештај о екстерној евалуацији установе (2022)

Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука поднио је захтјев за реакредитацију високошколске установе и студијских програма 25.06.2020. у Агенцију за акредитацију високошколских установа Републике Српске (касније преименована у Агенцију за високо образовање Републике Српске). Агенција је 1.9.2020. закључио Уговор са Универзитетом за ревизију студијских програма ради акредитације.

Посета високошколској установи извршена је у периоду од 14. до 16.3.2022. марта 5. године. године. На основу укупне оцјене квалитета, Комитет стручњака препоручио је Агенцији за високо образовање Републике Српске да, у складу са Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма, високошколска установа Паневропски универзитет Апеирон доноси решење о акредитацији на XNUMX година.

Извјештај Агенције за високо образовање Републике Српске о екстерној евалуацији за Паневропски универзитет Апеирон (Акт број од 10.11.2022. године) можете преузети на линку Агенције за високо образовање Републике Српске


Извештај о екстерној евалуацији установе (2022. година)Извештај о екстерној евалуацији установе (2015)

Од девет критеријума које оцењује Агенција: развој и стратегија високошколске установе, менаџмент, интерно обезбеђење квалитета и култура квалитета, процедуре и обезбеђење квалитета студијских програма, евалуација студената, људски ресурси, квалитет физичких ресурса, информациони системи, представљање информација за јавност и међународну сарадњу, четворо је добило оцену „ВШ у највећој мери испуњава услове“, а пет је добило оцену „ВШ у потпуности испуњава услове“. Овакав исход резултат је провере битних елемената квалитета, устаљеног начина функционисања Универзитета „Апеирон“ и анализе свих докумената и процедура током посете високошколској установи. Екстерна евалуација је спроведена провером степена испуњености ЕСГ (Европски стандарди и смернице) стандарда и критеријума за акредитацију високошколских установа у извођењу студијских програма Паневропског универзитета.
Универзитет је поднео захтев за акредитацију 17. јуна 2015. године, а Одлуком о образовању Комисије домаћих и међународних стручњака за оцењивање квалитета именована је Комисија за оцену квалитета и ревизију и доношење препорука о акредитацији високошколских установа. и ревизија и доношење препорука о акредитацији високошколских установа.број 175-2-1/15 од 27.08.2015. Агенције за акредитацију Високошколске установе РС. Подношењу пријаве за акредитацију претходило је опсежно и свеобухватно интерно самовредновање квалитета (укупно шест редовних годишњих самоевалуација у периоду 2010-2015), у складу са Стандардима и смерницама за обезбеђење квалитета у Европски простор високог образовања и Критеријуми за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини, а у складу са Процедуром за акредитацију високошколских установа (ХЕАА ПР114: Сеп. 2011).
Комисија у петочланом саставу: предсједник и члан представника академске заједнице Босне и Херцеговине, представник међународних стручњака, представник привреде и праксе, те представник студената у тродневној посјети Универзитету разговарала је са руководством високошколске установе, тимом за квалитет и самоевалуацију, представницима студентске службе, правне службе, рачуноводства и библиотеке, представницом канцеларије за међународну сарадњу и директором Института за научно-истраживачки рад, представницима свршених студената, представницима привреде и тржишта рада, представницима академског особља, деканима и продеканима свих факултета и шефовима свих студијских програма кроз које је био евалуиран рад установе, те представницима студената свих година.
Током обиласка Универзитета, комисија је имала прилику да види савремене и информатички опремљене учионице у којима се снимају предавања, мултимедијалну учионицу која се користи као Мицрософт тест центар и снимке појединих предавања. Посетили су ТВ студио и контролну собу, где им је представљен рад софтвера који детектује плагијат, као и техничку просторију са комуникационим чвором. Обишли су и просторије Средње школе чији се физички ресурси користе у складу са потребама Универзитета и обрнуто.


Извјештај Агенције за високо образовање Републике Српске о екстерној евалуацији за Паневропски универзитет Апеирон (Акт бр. 148-7/15) можете преузети са линка

Извештај о екстерној евалуацији установе (2015. година)


Државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини

Паневропски универзитет „Апеирон“ као високошколска установа, уписан је у државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини. Рјешење можете погледати на линку Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине

Одлука о упису


Лиценце и акредитације студијских програма


Сви студијски програми који се изводе на Паневропском универзитету „Апеирон“ на свим циклусима студија (И, ИИ, ИИИ циклус студија) су лиценцирани и акредитовани. Такође, за све студијске програме првог и другог циклуса студија у законском року је поднесен захтјев за реакредитацију Агенцији за високо образовање Републике Српске и они су у поступку реакредитације. Извештаји комисије о реакредитацији оних студијских програма које је већ оценила именована стручна комисија стручњака доступни су на линку

Извештај о екстерном вредновању студијских програма

Лиценце и акредитације - Први циклус студија

Лиценце и акредитације - Други и трећи циклус студија

Акредитација је Паневропски универзитет подједнако сврстала у јединствену област европског високог образовања, у којој ће ова високошколска установа уопште, као и њене дипломе бити признате и прихваћене, као и њени студенти и наставници у размени. са професорима и студентима других високошколских установа у Европи. Ова акредитација, обавезна према Болоњској декларацији, верификовала је диплому завршеног студента Паневропског универзитета као равноправну у борби са дипломама других високошколских установа на савременом, европском и домаћем тржишту рада и потврдила да је систем квалитета по коме Паневропски универзитет спроводи своју мисију, образује и образује у самом врху најбољих високошколских установа на овим просторима.

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе. Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

На утицајној свјетској ранг листи “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) састављеној према обиму интернет активности универзитета и високих школа, између више од 20 хиљада високошколских установа, Паневропски универзитет „АПЕИРОН” Бањалука је међу најбоље рангираним високошколским установама у БиХ и земљама окружења. Ранг листа је обухватила све податке о високошколским установама објављене на интернету, број објављених радова наставника и студената на интернету, интернет активности студента, динамичност приказивања информација... Циљ ранг листе је да оцијени колико су универзитети и високе школе активни учесници информационог друштва 21. вијека.


Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Извештаји о екстерном вредновању студијских програма

Извештаје о екстерној евалуацији студијских програма (бр. 01/1.3.180-19/20 од 10.11.2022. године) можете преузети на линку

Извештај о екстерном вредновању студијских програма