КВАЛИТЕТ

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе, што потврђује и акредитација коју је Универзитет поново добио у марту 2016.године.Циљ је трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба студената, академских и пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Поступци интерног и екстерног обезбјеђења квалитета, нормирани и постављени циљевима и политикама квалитета Паневропског универзитета, у потпуности су усаглашени са националним и међународним стандардима за област високог образовања. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су: „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог обарзовања“ усвојени 2005. године од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Визија установе је да се у остваривању друштвене мисије на пољу високог образовања, стручне едукације и научно-истраживачког рада у региону позиционира као лидер, уз осваривање највиших европских стандарда у организацији студија, примјену дидактичких метода и наставних планова и програмима базираних на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа, европских универзитета и реформских принципа иницираних Болоњском процесом реструктуирања европског система високог школства.

Паневропски универзитет је у могућности да постигне висок ниво наставно-научног процеса у складу са интеграционим процесима дефинисаних Болоњском декларацијом те да квалитетом услуге обезбиједи трајно повјерење и задовољство студената, привреде и друштва.

Политика квалитета Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ представља приоритет укупне пословне политике и има за циљ трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба свих корисника услуга, пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Систем управљања квалитетом је усмјерен на стално побољшавање наставно-научног процеса те на стално иновирање процеса рада и заснива се на ЕСГ стандардима квалитета те ће се континуираним провјерама система квалитета интерног и екстерног карактера, као дио пословне политике, константно усмјеравати ресурси у развој система квалитета.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос побољшавању квалитета живота становништва те да заузме значајну улогу у развоју економије у држави путем организовања академских студија за младе и програма цјеложивотног учења (лифе лонг леарнинг), образујући будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднује људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.

Универзитет ће вршити континуирано побљшавање квалитета наставних програма, развијати највише стандарде квалитета и афирмисати највише стандарде наставе и евалуације стечених знања.

Политика квалитета обавезујућа је за све учеснике у процесима рада Универзитета.

Општи циљеви система управљања квалитетом су:

 • Одржавати ефективан Систем управљања квалитетом Паневропског универзитета “АПЕИРОН” у сагласности са: Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ-ЕНQА и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, нормама и стандардима квалитета дефинисаних Законом о високом образовању РС те Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова;
 • Одржавати ниво квалитета у циљу повећања угледа Паневропског универзитета међу нашим студентима и у јавности;
 • Да пружамо наставно-научне услуге и услуге највишег квалитета у складу са потребама, очекивањима и могућностима наших студената и друштва у целини;
 • Континуирано повећавати задовољство наших ученика и друштва у целини;
 • Обезбеђује усклађеност рада и пословања Универзитета са законским и безбедносним прописима;
 • Обезбедити безбедно и здраво окружење за све запослене;
 • Континуирано унапређивати пословне процесе, системе и могућности;


Циљеви квалитета се утврђују на свим релевантним функцијама и нивоима у оквиру Универзитета.

Да би испунио своју мисију, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ стално прати, анализира и унапређује своје процесе кроз:
 • анализа повратних информација;
 • праћење реализације наставног процеса;
 • анализа успешности студија;
 • праћење спровођења услужних процеса;
 • примена метода и техника за унапређење квалитета;
 • праћење и анализирање пословног плана;
 • спровођење интерних ревизија;
 • извођење корективних и превентивних радњи.

На овај начин се обезбеђује стално унапређење успостављеног система управљања квалитетом.

Основни циљ система квалитета је осигурање највишег квалитета у пружању образовних услуга, научно-истраживачкој ђелатности и ненаставним услугама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве међународног стандарда уедукацији и стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕСГ:ЕНQА.

Према Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, Установа спроводи континуирано поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев, у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана су правила обраде и интерпретације резултата анкетирања:

 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцијене студијски програм у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организацији студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља, које је било укључено у обраду предмета, доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Психосоцијални профил ученика;
 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет);
 • Позиционирање дипломираних студената на тржишту рада;

Фокусирање на заинтересоване стране исказано је Политиком квалитета, Циљевима квалитета те у изјави ректора. Фокусирање према заинтересованим странама исказано је и изјавом о мисији и визији Универзитета. При преиспитивању Система обезбјеђења квалитета QМS од стране руководства, анализира се Извјештај о захтјевима, потребама и очекивањима заинтерсованих страна. Универзитет обезбјеђује услове да се потребе и очекивања заинтересованих страна, а прије свих наших студената, идентификују, а затим и задовоље, схватајући да су наш успјех и успјех наших студената међусобно зависни.

Паневропски универзитет „АПЕИРОН” је успоставио, документовао и одржава процедуре за утврђивање захтјева везаних за наше услуге, као и координацију активности и међусобних веза са корисницима наших услуга, а првенствено са очекивањима наших студената.

Установа спроводи поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и мјерење задовољства корисника услуга. Да би успјешно испунила овај захтјев у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања, континуирано се врши анкетирање студената у различитим областима. Стога је у систему обезбјеђења квалитета на Паневропском универзитету успостављен скуп анкета студената и дефинисана правила обраде и интерпретације резултата анкетирања како слиједи:

 • Мотивациони и маркетиншки фактори уписа на Паневропски универзитет (циљ анкете је истраживање мотивације, ставова, потреба и мишљења студената приликом уписа на Паневропски универзитет како би се унаприједила промоција Универзитета и вођење маркетинга, те дао допринос изградњи бренда);
 • Оцјена студијског програма и организације студија (циљ анкете је да студенти оцјене студијски програм којег студирају у цјелини, што доприноси квалитетнијем планирању промјена и усавршавању наставног плана и програма и организације студија на студијском програму, чиме се доприноси унапређењу квалитета програма у цјелини и прилагођавању студијског програма потребама студената);
 • Оцјена предмета и академског особља (оцјена предмета, односно, појединачних програмских активности доприноси квалитетнијем планирању промјена у наставном програму појединачног предмета и доприноси усавршавању наставног плана и програма, док оцјена наставног особља које је било укључено у обраду предмета доприноси цјеловитом сагледавању квалитета рада наставног особља, вођењу кадровске политике и унапређењу кадровских ресурса наставног особља);
 • Вредновање рада служби, установе и општих услова студирања (циљ анкете је, осим укључивања студената у процјењивање квалитета, такође и прикупљање података о раду стручно-административних служби и дефинисање мјера за побољшања и унапређење рада);
 • Наставак школовања и изградња каријере (уз процену општих компетенција ученика);
 • Психосоцијални профил ученика;
 • Позиционирање дипломираних студената на тржишту рада;

Попуњене анкете се након аутоматске обраде детаљно анализирају (стандардна статистичка анализа те по потреби корелациона анализа између различитих питања између којих се може успоставити логичка релациона веза од битног значаја за доношење релевантних закључака). Такође, врши се и анализа тренда, поредећи податке обављених анкета у различитим временским периодима.

Паневропски универзитет “АПЕИРОН” је успоставио, документовао и развио поступак за преиспитивање захтјева заинтересованих страна чија примјена омогућава:
 • Прегледом свих доступних података како би се утврдили стварни захтеви,
 • Утврђивање способности Универзитета да користи своје ресурсе (људске и материјалне) да задовољи све уговорне услове,
 • Документовање резултата у евиденцији, спецификацијама уговора и другим одговарајућим документима за вођење евиденције,
 • Интерна и екстерна евалуација.

У састав Управног одбора се бира по један представник студената. Представнике студената бира предсједништво Студентског парламента Паневропског универзитета по процедури утврђеној посебним актом. Мандат представника студената траје једну годину. За питања која су од непосредног интереса за студенте мора да се прибави мишљење студентског представничког тијела.

Стратешки циљ обавезног, редовног и цјеловитог информисања јавности о квантитативним и квалитативним показатељима постигнућа на Универзитету, између осталог, постиже се и кроз комуникацију са бившим студентима и јачање алумни са циљем промовисања угледа Универзитета код нас и у свијету.

Све рекламације заинтересованих страна на извршене услуге Универзитета успјешно рјешавају разумијевајући да су наше задовољство и задовољство наших студената међусобно зависни. Сви запослени у наставно-научном процесу и запослени у процесима сервисирања студената се придржавају техничких и организацијоних упутстава, инструкција и стандарда у свом свакодневном раду.

Превентивне акције на Универзитету се спроводе по истом поступку као и корективне акције. Разлика је у томе што се у поступку спровођења превентивних акција идентификују узроци потенцијалних неусаглашености или друге непожељне ситуације.

Универзитету је зајамчена слобода образовног и научног стваралаштва, која укључује и право академског особља и студената да критички разматрају примљена знања, да нуде нове идеје и контраверзна мишљења без излагања евентуалним репресалијама, те право на слободу говора које може бити ограничено само законом.

Основни циљ система квалитета је осигурање да Паневропски универзитет “АПЕИРОН” обезбједи пружање образовних услуга, научно-истраживачких ђелатности и ненаставне услуге високог квалитета својим студентима, односно свим заинтересованим странама. Систем управљања квалитетом је пројектован са циљем да задовољи захтјеве менунарођног стандарда ISO 9001:2008 пратећи смјернице IWA:2 за примјену ISO 9001:2008 у едукацији те са стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ESG:ENQA.

АКРЕДИТАЦИЈА

Допунска одлука о акредитацији

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске издала је рјешење о акредитацији Паневропском универзитету „Апеирон“, 24. марта 2016. године, под бројем 01/1.3.74/16. и допунско рјешење број 01/1.3.74-Л176 од 4. марта 2021. године, којим се "Апеирон" сматра акредитованим до 24. марта 2023. године.

Сертификат о акредитацији


Од девет критеријума које је Агенција врједновала: развој и стратегија високошколске установе, управљање, унутрашње обезбјеђење квалитета и култура квалитета, процедуре и обезбјеђење квалитета студијских програма, оцјењивање студената, људских ресурса, квалитета фи зичких ресурса, информационих система, презентације информација за јавност и међународне сарадње, четири су добила оцјену “ВШУ претежно испуњава захтјев”, а пет је оцијењено са “ВШУ у потпуности испуњава захтјев”.

Овакав исход резултат је провјере круцијалних елемената квалитета, установљеног начина функционисања Универзитета “Апеирон”, те анализе свих докумената и процедура приликом посјете високошколској установи.

Екстерна евалуација је урађена провјером нивоа испуњености захтјева ЕСГ (Еуропеан Стандардс анд Гуиделинес) стандарда и критеријума за акредитацију високошколских установа у извођењу студијских програма Паневропског универзитета.

Универзитет је апликацију за акредитацију предао 17. јуна 2015. године, а Комисија за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа именована је Одлуком о формирању Комисије домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, број 175-2-1/15 од 27.08.2015. године, Агенције за акредитацију ВШУ РС.

Подношењу апликације за акредитацију претходила је обимна и свеобухватна интерна самоевалуација квалитета (укупно шест редовних годишњих самоевалуација у периоду 2010-2015. године), у складу са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ, те у складу са Процедуром за акредитацију високошколских установа (ХЕАА ПР114:сеп. 2011).

Комисија у петочланом саставу: предсједник и члан представника академске заједнице Босне и Херцеговине, представник међународних стручњака, представник привреде и праксе, те представник студената у тродневној посјети Универзитету разговарала је са руководством високошколске установе, тимом за квалитет и самоевалуацију, представницима студентске службе, правне службе, рачуноводства и библиотеке, представницом канцеларије за међународну сарадњу и директором Института за научно-истраживачки рад, представницима свршених студената, представницима привреде и тржишта рада, представницима академског особља, деканима и продеканима свих факултета и шефовима свих студијских програма кроз које је био евалуиран рад установе, те представницима студената свих година.

Приликом обиласка Универзитета, комисија је имала прилику да види савремене и информатички опремљене учионице у којима се снимају предавања, мултимедијалну учионицу која се користи као Мицрософт тест центар, али и снимке неких предавања. Посјетили су ТВ студио и контролну собу, гђе им је представљен рад софтвера који детектује плагијаризам, као и техничку собу са комуникационим чвором.

Обишли су и просторије Средње школе чији се физички ресурси користе у складу са потребама Универзитета и обрнуто.

Акредитација је поново равноправно смјестила Паневропски универзитет у јединствен простор европског високог образовања, у који ће ова високошколска установа уопште, али и њене дипломе бити препознате и прихваћене, као и њени студенти и наставници у размјени са професорским кадром и студентима осталих високошколских установа Европе. Ова акредитација, обавезна по болоњској декларацији, верификовала је диплому свршеног студента Паневропског универзитета као једнаку у борби са дипломама осталих високошколсих установа на модерном, европском и домаћем тржишту рада, те потврдила да је систем квалитета по којем Паневропски универзитет проводи своју мисију, едукује и образује у самом врху најбољих високошколских установа ових простора.

Политика остваривања квалитета Паневропског универзитета у области високог образовања представља приоритет укупне пословне политике установе. Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

На Универзитету је већ шесту годину у примјени међународни стандард управљања квалитетом ISO 9001:2008 за високо образовање, образовање одраслих, научна истраживања и експериментални развој, а у складу са смјерницама за примјену ИСО 9001:2008 у едукацији IWА:2, Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања ЕSG (European Standards and Guidelines) и Критеријумима за акредитацију високошколских установа. Универзитет је цертификован од стране акредитационог тијела TÜV Rheinland InterCert Kft. 8. августа 2011. године под бројем 75 100 50210. Екстерне провјере система квалитета ISО 9001:2008 врше се једном годишње. Задња екстерна провјера система квалитета ИСО 9001:2008 вршена је у јулу мјесецу 2016. године.

На утицајној свјетској ранг листи “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) састављеној према обиму интернет активности универзитета и високих школа, између више од 20 хиљада високошколских установа, Паневропски универзитет „АПЕИРОН” Бањалука је међу најбоље рангираним високошколским установама у БиХ и земљама окружења. Ранг листа је обухватила све податке о високошколским установама објављене на интернету, број објављених радова наставника и студената на интернету, интернет активности студента, динамичност приказивања информација... Циљ ранг листе је да оцијени колико су универзитети и високе школе активни учесници информационог друштва 21. вијека.


Стављањем квалитета у приоритет пословне политике обезбјеђују се наставно-научне услуге највишег квалитета, у складу са потребама и очекивањима наших студената и друштва у цјелини, сигуран и здрав амбијент за све запослене, као и непрекидно побољшавање пословног процеса и цјелокупног система.

Latinica English Ћирилица