МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

Panevropski univerzitet "APEIRON" svoju misiju zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, kojeg karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva, te da je u vremenu tranzicije potrebno novo duboko znanje, novi pogled na svijet i drugačiji pristup ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U tim okvirima Panevropski univerzitet nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Sa sloganima "Univerzitet evropskih znanja" i "Univerzitet kojem vjerujemo", polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primjenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove edukovane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata. Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Stoga se na Univerzitetu primjenjuje mentorski podržan dijalog sistem nastave koji je osmišljen kao kreativna radionica nastavnog osoblja i autorskog tima sa visokom naučnom i pedagoškom reputacijom, ekspertnim znanjima i iskustvima iz prakse, sposobnog da preuzme odgovornost za vlastite rezultate i za obrazovanje mlade generacije. Obrazovanje studenata se odvija primjenom savremenih standarda u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta uz primjenu Bolonjskih principa reforme evropskog visokog školstva.

Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda samostalnog odabira izbornih i fakultativnih predmeta u okvirima multidisciplinarnih studijskih grupa, odn. paralelno sticanje kolaterarnih znanja i vještina u okviru strukovnih akademija, funkcionalnih organizacionih jedinica i instituta u sastavu Univerziteta (kao što su: Biznis inkubacioni centar, Centar za vođenje karijere, Centar za odnose sa javnošću, Centar za izdavačku djelatnost, Sportski centar Univerziteta), čime je studentima omogućeno osvajanje sekundarnih "minor" diploma i fakultativnih kvalifikacija.

Teorijska i praktična znanja i vještine koje studenti preuzimaju tokom studija koncipirani su tako da kvalifikuju studente za obavljanje budućih poslova u visokotehnologiziranom okruženju omogućujući studentima da razviju inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnost donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i vođenja kompleksnih projekata, te sposobnost kreativne integracije znanja i prakse iz disparatnih stručnih oblasti.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažovani su kadrovi sa naučnim dignitetom i koeficijentom kompetentnosti koji su sposobni i spremni da preuzmu rizik i odgovornost za obnovu svojih lokalnih i globalnih zajednica i transformaciju BiH u "društvo znanja" (society of knowledge) odn. "društvo učenja" (society of learning).

Zato je opredjeljenje Panevropskog univerziteta "APEIRON" da razvija multidisciplinarne studijske grupe iz naučnih oblasti koje su zanemarene na etabliranim studijima javnih univerziteta, a koje imaju najveći potencijal za budućnost, te da implementira savremene pedagoške tehnologije zasnovane na interaktivnoj nastavi, savremenim pedagoškim radionicama, virtuelnim nastavnim okruženjima i primjeni ICT (Information & Computer Technologies) i eLearning tehnologija.

Efikasnost i efektivnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim tehnološkim i socijalnim izazovima, te psihološko i preduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških tehnologija u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina studentima, ali ima za posljedicu i visoku motivisanost studenata. Univerzitet u svojoj praksi primjenjuje i principe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i ostvarivanja demokratskog prava na učenje i obrazovanje, promociju evropske transparentnosti studija i mobilnosti studenata i profesora, promociju "evropske dimenzije" (vrijednosti ujedinjene Europe) u visokom obrazovanju, uspostavljanje evropskog sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i sistema upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, principe obrazovanja orjentisanog ka studentu (student-centred education), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu ocjenjivanja i evaluiranja znanja i postignuća studenata.

Svestrani razvoj i prožimanje istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta predstavlja osnovu ostvarivanja univerziteta kao poslovnog, inkubacionog i "career guidance" centra.

VIZIJA

Vizija ustanove je da se pozicionira kao lider u ostvarivanju društvene misije u oblasti visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u regionu, uz postizanje najviših evropskih standarda u organizaciji studija, primeni didaktičkih metoda i nastavni planovi i programi zasnovani na najboljim iskustvima i tradicijama.američki koledži, evropski univerziteti i reformski principi pokrenuti Bolonjskim procesom restrukturiranja evropskog sistema visokog obrazovanja.

Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentu je data sloboda i inicijativa da samostalno bira izborne i fakultativne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih programa, tj. da steknu dodatna znanja i veštine u okviru stručnih akademija, instituta i funkcionalnih obrazovnih jedinica univerziteta, individualizujući i osmišljavajući sopstveni studij u skladu sa promenama svog društvenog okruženja.

Studijski programi na Panevropskom univerzitetu imaju za cilj sticanje znanja koja će studente kvalifikovati za poslove u visokotehnološkom okruženju koje zahteva razumevanje procesa i sposobnost upravljanja sistemima koji poseduju „meta“ inteligenciju, ali i inicijativu, preduzetništvo, sposobnost da psihološki procenjuje saradnike i orkestrira radnike.grupe i timovi, sposobnost donošenja odluka u vremenskom deficitu, sposobnost daljeg doživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima izobilja informacija i zagađenja informacija, sposobnost obrade više istovremenih poslova i sposobnost kreativnog integrišu znanje i praksu.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažuju se kadrovi sa naučnim dostojanstvom, čiji koeficijent kompetentnosti odgovara njihovom znanju, sposobnosti i spremnosti da preuzmu rizik i odgovornost za sopstveni život i da transformišući svoju lokalnu i globalnu zajednicu obnavljaju zajednice u „društva znanja“ (društvo znanja) i „društvo učenja“. Stoga je opredeljenje Panevropskog univerziteta da razvija multidisciplinarne studijske programe u marginalnim naučnim oblastima koje su zanemarene u afirmisanim studijama javnih univerziteta, a koje imaju najveći potencijal za budućnost, te da implementira savremene pedagoške tehnologije zasnovane na interaktivnoj nastavi. , savremene pedagoške radionice, virtuelna nastavna okruženja i primena informaciono-komunikacionih tehnologija obrazovanja na daljinu. Efikasnost i efektivnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih planova i programa koji odgovaraju budućim izazovima, te psihološka i preduzetnička animacija studenata kroz primenu interaktivnih pedagoških metoda u organizovanju i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prohodnost u funkciji prenetog znanja i veštine.motivacija učenika.

Univerzitet će u svojoj praksi primenjivati principe doživotnog učenja u ostvarivanju osnovnog ljudskog prava na učenje i obrazovanje, promovišući evropsku transparentnost studija, mobilnost studenata i profesora, „evropsku dimenziju“ (vrednosti ujedinjena Evropa) u visokom obrazovanju, sistem obezbeđenja i upravljanja kvalitetom, kontrola i evaluacija kvaliteta, obrazovanje usmereno na studenta, javnost, transparentnost i kumulacija svih oblika rada u sistemu vrednovanja znanja i postignuća studenata, obrazovni proces osmišljen u obliku stepenaste spirale u kojoj se boduju krediti za sve oblike studentskog rada, uslov za vertikalnu mobilnost, individualizovane i kredibilne studije osmišljene po intelektualnoj i psihološkoj meri studenata i sveobuhvatan razvoj istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta kao univerziteta. inkubacioni i centar „karijernog vođenja”.