О УНИВЕРЗИТЕТУ

"Универзитет европских знања" / "Универзитет којем вјерујемо"

Паневропски универзитет "АПЕИРОН" је образовно-научна установа која, у оквиру своје матичне дјелатности високог образовања, самостално и/или у сарадњи са иностраним партнерима обавља основне академске студије првог циклуса, специјалистичке и мастер студије другог циклуса и докторске студије трећег циклуса, програме цјеложивотног учења (лифе-лонг леарнинг) и сталног стручног оспособљавања и усавршавања. Универзитет такође обавља основна и примијењена истраживања у матичним научним областима акредитованих студијских програма, као и истраживања која су у функцији развоја образовне дјелатности. Паневропски универзитет “АПЕИРОН” је наставно-научна, непрофитна високошколска установа у приватном власништву, која своју дјелатност обавља на основу лиценци Министарства просвјете и културе Републике Српске. Универзитет је основан 2005. године и уписан је као високошколска установа у судском регистру Основног суда у Бањој Луци под бројем: У/И 4847/05, као и у Регистру високошколских установа Министарства просвјете и културе Републике Српске под бројем 11-И/08. Акредитација: Рјешење о акредитацији бр. 01.1.3.74/16 од 24.3.2016. године (Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске). Универзитет посједује дозволу за извођење образовања на даљину бр. 07.2- 9624-1/07 од дана 28.12.2007. године. Паневропски универзитет обавља дјелатност високог образовања у сједишту установе у Бањој Луци и ван сједишта у лиценцираним студијским програмима и циклусима у Бијељини према рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-86-2/10 од 06.09.2010. године и у Новом Граду према рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-35-2/10 од 06.12.2010. године. Рјешење о испуњавању услова и дозвола за рад и извођење лиценцираних студијских програма су јавни документи које Паневропски универзитет излаже на увид јавности путем своје интернет странице и на друге погодне начине.

Универзитет „АПЕИРОН“ је непрофитна високошколска установа

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ Бања Лука, као високошколска установа, је непрофитна организација која своју дјелатност обавља као јавни сервис, а остварени профит користи искључиво за развој и унапређење властитог високог образовања. активности.

Законом о високом образовању Републике Српске ("Службени гласник РС" број 73/10 од 30. године, Поглавље 2010, члан 3. ст. 11. и 1.) прописано је да су високошколске установе непрофитне установе. . Сва добит остварена у периоду од дана ступања на снагу наведеног закона користи се за развој и унапређење сопствене делатности високог образовања.

Непрофитни статус установе потврђује и важећи Закон о високом образовању Републике Српске („Службени гласник РС“ број 67/20 од 10. године, члан 2020).

Сједиште установе

Сједиште Универзитета је у Бањој Луци, гђе је смјештен студентски кампус капацитета 6.000 м2 затвореног простора и 9.100 м2 околног уређеног земљишта. У овом простору, који је опремљен са најсавременијом едукативном опремом и училима, рачунарском и телекомуникационом опремом, лоцирана су два амфитеатра, више десетина учионица, кабинети за професоре, библиотека и читаоница, просторије ректората и управе универзитета, просторије деканата свих факултета, административне канцеларије и студентске службе Универзитета, кабинети за базичне медицинске науке и лабораторије за хемију, физикалну хемију, клиничку хемију и биохемију, Лабораторија за информационо-комуникационе технологије и учење на даљину, два кабинета за информатику, Универзитетска радио и телевизија „АПЕИРОН“. Простор унутар учионица је организован тако да подстиче интерактиван рад студената и наставника, а све учионице су дигитализоване и опремљене за извођење студија учења на даљину са стандардном уграђеном опремом за теле-цонфренцинг и видео-стреаминг-ом на интернету из сваке учионице (стандардна опрема сваке учионице је ИП видео-камера, широкопојасни стационарни микрофон, мултимедијани рачунар за аквизицију и дигитализацију свих улазно-излазних садржаја у/из учионице, пројекциони уређај и пројекциони панел). Сва предавања се снимају, дигитализују и каталогизирају у информационом систему учења на даљину, омогућавајући студентима да у било које вријеме и са удаљених локација прегледају било коју наставну јединицу.

МАПА УНИВЕРЗИТЕТА АПЕИРОН

МАПА УНИВЕРЗИТЕТА АПЕИРОН

КАРТА СШЦ ГЕМИТ-АПЕИРОН

КАРТА СШЦ

Наши слогани

Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
Универзитет европског знања
Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
Универзитет којем вјерујемо
Факултет пословне економије
Што више знаш, више ћеш се усуђивати
Факултет правних наука
Право је универзално
Факултет информационих технологија
Твој пројекат за будућност
Факултет здравствених наука
Учимо за живот
Факултет спортских наука
Постани и ти дио нашег тима
Факултет филолошких наука
Изабери и ти руски језик и приближи нам Русију
Саобраћајни факултет
Твој најсигурнији пут до циља

Организација установе:

Паневропски универзитет је регистрован и организован као интегрални универзитет. Организационе јединице Универзитета немају својство правног лица. Паневропски универзитет „АПЕИРОН” као организациона јединица за реализацију образовно-научно-истраживачке и друге образовне дјелатности организује факултете и/или студијске програме, институте, одсеке, одсеке (филијале) и струковне академије. Организационе јединице у оквиру Паневропског универзитета „АПЕИРОН“:

Организационе јединице за логистику:
 • Ректорат
 • Стручне службе
Функционалне организационе јединице:
 • Универзитетска радио и телевизија "АПЕИРОН"
 • Лабораторија за информационо – комуникационе технологије и учење на даљину
 • Библиотека
 • Центар за издавачку дјелатност
 • Центар за вођење каријере
 • Центар за односе са јавношћу
 • Спортски центар Универзитета
 • Иновациони и инкубациони центар "АПЕИРОН" (у оснивању)
Територијалне организационе јединице
 • сједиште установе у Бањој Луци
 • одјељења у Бијељини
 • одјељење у Новом Граду

Типови едукације


Паневропски универзитет организује студије као:
 • Студије првог циклуса у трајању од три и четири године
 • Мастер студије другог циклуса у трајању од једне и две године
 • Докторске студије трећег циклуса у трајању од три године
У програмима стручног образовања Паневропски универзитет организује:
 • Програми целоживотног учења (исход сертификата стручних академија)
 • Програми сталног стручног усавршавања и усавршавања (исход сертификата стручних академија)

Образовне парадигме примијењене на Универзитету:

 • Дизајниран је флексибилан систем болоњских нивоа високог образовања и преноса, односно, акумулације кредит бодова;
 • У дизајну студијских програма, примјењен је модуларни принцип изградње курикулума са реинжењерингом традиционалних наставних програма и редефинисањем наставних планова, чиме студенти добијају мултидимензионална знања, мултидисциплинарна знања и интердисциплинарна знања;
 • Предметима заједничких основа обезбјеђен је развој општих генеричких компетенција студената паралелно са академско-општеобразовним, теоријско-методолошким, научно-стручним и стручно-апликативним тј. специјалистичким компетенцијама;
 • Изграђен је интегрални болоњски универзитет орјентисан према студенту тзв. „Студент центеред университy” са синергијом свих заједничких ресурса укључујући и наставне тј. образовне ресурсе, односно, универзитет који је уједно и пословни, инкубациони и "цареер гуиданце" центар;
 • Уведен је наставни процес базиран на интегрисаном мјешовитом моделу студија и учења (блендед леарнинг) који претпоставља синтезу контактне наставе, образовања на даљину и мобилног образовања, односно, синтезу различитих облика испоруке наставних садржаја и различитих наставних метода поучавања. Преферирају се модерне интерактивне форме преношења знања као дијалога и активне партиципације студената у педагошким радионицама у којима студент једнако открива колико и преузима од наставника који је истовремено и у улози предавача и у улози ментора. Примјењује се проблемско учење (проблем-басед леарнинг), симбиотско учење (сyмбиотиц леарнинг) и учење базирано на пројектима (пројецт басед-леарнинг).