ОДЈЕЉЕЊА ВАН СЈЕДИШТА

Паневропски универзитет посједује лиценце за извођење студија првог циклуса ван сједишта универзитета у ођељењима Бијељина и Нови Град на студијским програмима: Предузетнички менаџмент, Менаџмент банкарства, финансија и трговине, Опште право и Пословна информатика.
Паневропски универзитет има студијски центар за подршку студентима у Београду.

Факултети, ођељења и студијски центри нису правна лица, већ организационе јединице, тако да се формални упис студената врши на одговарајуће студијске програме на универзитету чије је сједиште у Бањој Луци. Матичне књиге уписаних студената Универзитета се воде у сједишту Универзитета у Бањој Луци. Студенти добијају дипломе Паневропског универзитета са назнаком студијског програма којег су завршили на одговарајућем факултету и без референцирања локације на којој се одвијао наставни процес.

Дигитално образовање

Универзитет обавља образовни процес као синтезу и комбинацију класичних образовних форми иновираних у облику интерактивне наставе и савремених образовних форми дигиталног образовања нове генерације...

ПОДРШКА СТУДЕНТИМА КОЈИ СТУДИРАЈУ ВАН СЈЕДИШТА УНИВЕРЗИТЕТА

Лиценцирана ођељења универзитета омогућују да се ван сједишта организује наставни процес у пуном капацитету на студијским програмима за које је дата дозвола за рад у тим ођељењима.

Ођељења, односно, студијски центри, уједно пружају одговарајућу информациону, комуникациону, стручну, консултантску, логистичку и административну подршку свим студентима са географског подручја које покрива ођељење (интернет центар/студијски центар), без обзира на уписани студијски програм:

административно-техничка подршка:

 • Информативна и техничка подршка приликом уписа студената на свим студијским програмима у давању информација, просљеђивању уписног, техничког, педагошког и маркетиншког материјала везаног за упис и прикупљање пријава студената;>
 • Запримање свих писаних поднесака студената и слање у сједиште, те пружање повратне информације подносиоцу;
 • Давање информација о распоредима за извођење наставе за све студијске програме у сједишту универзитета и у ођељењима за све категорије студената, редовне и ванредне студенте и студенте који користе ресурсе учења на даљину;
 • Прикупљање, контрола и просљеђивање испитних пријава студената одговорном наставном особљу;
 • Утврђивање спискова студената са подручја ођељења за извођење наставе ванредних студија и за приступање испитним роковима;
 • Пружање информација везаних за студентске сервисе (испитни рокови, резултати испита, ….итд);
 • Организовање и прикупљање студентских анкета.

ОДЈЕЉЕЊЕ НОВИ ГРАД

Учитавање...
 • слика

  Одјељење Нови Град

 • слика

  Одјељење Нови Град

 • слика

  Студентска служба

 • слика

  Сала 1

ОДЈЕЉЕЊЕ БИЈЕЉИНА

Учитавање...
 • слика

  Одјељење Бијељина

 • слика

  Сала 1

 • слика

  Сала 2

 • слика

  Сала 3


Поред наведеног омогућавају и сљедеће функције:

 • Приступ интернету преко широкопојасне брзе везе која обезбјеђује брз, ефикасан, угодан и квалитетан рад на интернету како у доњнлоад-у садржаја са интернета, тако и у уплоад-у упита и резултата студентског рада (нпр. слање семинарских радова и других писаних радова путем универзитетског WEB-mail сервиса).

 • Обезбјеђују довољан број мултимедијалних рачунарских система који су умрежени у локалној мрежи самог студијског центра. Мултимедијалне карактеристике рачунара обезбјеђују видео и аудио комуникацију у образовним форумима и он-лине сесијама који се организују у сједишту универзитета и у другим организационим јединицима универзитета, непосредну он-лине комуникацију и консултацију са професорима, стручним сарадницима или са колегама студентима у специфичним интересним и радним групама студената.
 • Обезбјеђују приступ осталим улазно-излазним мрежним уређајима (штампачима, плотерима, скенерима) и другој електронској опреми која је инсталирана у оквиру локалне мреже ођељења, стварајући тиме услове за бесплатну подршку свим студентима Паневропског универзитета у штампању и скенирању докумената, бављење компјутерском графиком, израду семинарских и других студентских радова, истраживачке ђелатности и практичан рад студената.
 • Студијски центри су дизајнирани тако да омогућавају и групно, колаборативно и класично индивидуално учење студената, јер су поред рачунарске опреме, опремљени и као стандардне академске читаонице. Сваки центар је опремљен и као подручна библиотека Паневропског универзитета.
 • У студијским центрима је обезбјеђен непосредни увид студената у дио наставног процеса који се одржава на Паневропском универзитету путем он-лине теле-конференсинга, као и увид у наставни процес који се непосредно одржава на Паневропском универзитету у његовом сједишту, а емитује се путем видео-стреаминга. Овај сервис се посебно односи на студенте који немају адекватан широкопојасни приступ брзом Интернету.
 • Центри су у потпуности опремљени са потребном аудио опремом, видео пројекционом опремом и теле-конференсинг опремом.
 • У оквиру студијских центара за подршку подршку образовању на даљину Паневропског универзитета, пружа се и одређена стручно-педагошка подршка свим студентима, без обзира на уписани студијски програм.

У ођељењима ван сједишта Универзитета одвија се пуна редовна настава и класични испити за студијске програме који су лиценцирани у тим ођељењима. Међутим, у складу са законским и статутарним правима студената, сви студенти Паневропског универзитета, без обзира на уписани студијски програм, односно, регионалну или географску припадност, уживају одговарајућу комплексну и садржајну подршку која подразумјева: информациону, комуникациону, стручну, консултантску, логистичку и административну подршку. Свим студентима омогућена је квалитетна, свеобухватна и ефикасна подршка кроз јединствени концепт дигиталног образовања (погледај рубрику „ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ“).Регионални студијски центри преузимају, у складу са Законом о високом образовању, значајан дио горе наведене подршке свим студентима, без обзира на студијски програм који је студент уписао и регионалну припадност студента. Студент у оквирима студијских центара може да приступи и оним провјерама знања која су дозвољена позитивним Законским и поџаконским прописима. Такође, у сједишту Паневропског универзитета, организује се посебан наставни процес и испитни рокови који су временским, терминским и распоредним карактеристикама прилагођени потребама и могућностима ванредних студената, без обзира на њихову географску припадност.

(1) Учење, индивидуални и групни рад студената / Студиј ван сједишта

 • Индивидуално учење студената путем интернета, приступ систему учења на даљину Паневропског универзитета и осталим базама знања и образовним ресурсима на интернету;
 • Индивидуално учење студената са писаним изворима и штампаним уџбеницима у читаоници студијског центара;
 • Групно учење студената путем интернета у оквиру образовних интернет форума који се за сваки предмет, односно, ужу научну област формирају у систему учења на даљину;
 • On-line усмене и писмене консултације са наставним и сарадничким особљем;
 • Колаборативно учење студената у радним групама у просторима самог Интернет центра/студијског центара;
 • Сви облици практичног рада и студентских истраживачких пројеката који захтијевају рачунарску, телекомуникациону и информатичку подршку.

(2) Наставна активност / Студирање ван сједишта

 • У студијским центрима организованим у ођељењима организује се само консултативна, односно, инструктивна настава. Неће се одржавати контакт настава за студијске програме који нису лиценцирани у појединим ођељењима. Пуни наставни процес за ванредне студенте организује се у сједишту Универзитета.
 • У студијским центрима ће се по потреби, односно, по захтјеву студената организовати ад-хоц консултације са менторима, туторима, наставничким и сарадничким особљем;
 • Семинари, конференције, округли столови и различити облици педагошких радионица који се организују у ођељењима доступни су свим студентима Паневропског универзитета;

(3) Евалуација знања / Студиј ван сједишта
У оквиру студијских центара у ођељењима ће се организовати испитни рокови за све студенте Паневропског универзитета из предмета заједничких основа студијског циклуса, односно, заједничких основа ширих нучних области који се на Паневропском универзитету (као интегрисаном универзитету) слушају по јединственом програму за све студијске програме и за које се у наставном процесу и у евалуацији знања организују јединствене наставне групе.

Паневропски универзитет ће организовати полагање испита ван сједишта универзитета за испите из наставних предмета чији карактер то захтјева. На појединим студијским програмима један број клиничких и лабораторијских предмета као и предмета из области спортских наука спадају у ову категорију, као и радна пракса, стажирање и волонтирање студената, који се такође бодују у систему ЕЦТС.

Да би обезбједио ефи касну подршку овим предметима и овим активностима студената, Паневропски универзитет је склопио одговарајуће уговоре о академској и пословно-техничкој сарадњи са регионалним клиничким, бањским, спортским и лабораторијским установама, како би студенти у овом дијелу свог студија добили одговарајућу, блиску, ефи касну и квалитетну подршку.

 • У студијским центрима могу да се по захтјеву студената организују само оне евалуације знања у предиспитним обавезама студената, које се обављају на рачунарима путем директне, заштићене, криптоване и непосредне везе са серверским системом Паневропског универзитета у Бањој Луци, а у оквиру стандардизованог софтверског ЛМС (Learning Management System) пакета.
 • Евалуационе активности у предиспитним обавезама студента одвијају се путем глобалне рачунарске мреже на самом серверском систему Паневропског универзитета, јер је сваки рачунар студијског центра дио WLAN мреже Паневропског универзитета.
 • Евалуационе активности у домену предиспитних обавеза одвијају се у контролисаним условима са обезбјеђеном фи зичком и технолошком заштитом самог процеса евалуације примјеном сљедећих инструмената:
  • Аутентификација приступа сваког студента било ком рачунарском систему у студијском центру на бази читача картица који учитава картицу студента за који се уноси индивидуални ПИН-код, корисничко име и лозинка сваког студента;
  • Контролисани услови током трајања евалуације;
  • Евалуациони тестови, упитници или други примјењени облици предиспитних обавеза студената генеришу се у серверском систему у сједишту Паневропског универзитета, док рачунари у Интернет центрима фактички имају улогу радних станица.
  • Комуникациони канал је криптован и заштићен картичним ПКИ системом, при чему је канал везе кодиран са 1024-битним енкрипционим алгоритмом, који се користи и у банкарском пословању.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Адреса: Милоша Обилића 73, 76300 Бијељина
Виши администратор Весна Перић
Тел. 055 / 225-999, факс 055 / 225-995