ДЕКАНИ


Декан представља факултет и одговаран је за законитост рада факултета, планира и разрађује распореде академског особља ангажованог на студијским програмима који су организовани на Факултету, издаје радне налоге ангажованом академском особљу и стара се о одвијању наставнонаучног процеса на Факултету и доноси појединачне акте у складу са законом и статутом Паневропског универзитета.

За декана факултета може бити именован наставник у научно-наставном звању који је запослен са пуним радним временом на Паневропском универзитету и члан је Наставно-научног вијећа факултета.

Декан за свој рад одговара Наставно-научном вијећу факултета и органима универзитета, у складу са статутом универзитета.

Владимир Ђурић

(Декан Факултета правних наука)

Владимир Ђурић, доктор правних наука, редовни професор и виши научни сарадник, рођен је 1971. године. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1996. године. Магистрирао је на Правном факултету универзитета у Београду 2000. године, одбранивши са

Томислав Вујиновић

(Декан Саобраћајног факултета)

Рођен је 10.05.1958. године у Раткову, општина Кључ. Основну школу завршио је у Ситници, а средњу Машинску техничку у Дарувару. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Бањој Луци, гђе је и магистрирао. На Машинском факултету у Кр

Катарина Држајић Лакетић

(декан Филолошког факултета)

Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области к

Љиљана Стојановић Бјелић

(Декан Факултета здравствених наука)

Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац

Велибор Срдић

(Декан Факултета спортских наука)

Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле

Мирјана Ландика

(Декан Факултета пословне економије)

Ландика Мирјана, ванредни професор (13. децембар 1974, Градишка). На Економском факултету у Брчком дипломирала је 2005. године, на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2006. одбраном рада Квантитативни модели у функцији програмирања парамета

Бранко Латиновић

(Декан Факултета информационих технологија)

Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до

Санел Јакуповић

ЈАКУПОВИЋ, Санел (Приједор, 6. мај 1975), ректор Паневропског универзитета “АПЕИРОН” Бања Лука за мандатни период 2021-2025, редовни професор, доктор економских наука. Основну и средњу школу је похађао у Приједору. Дипломирао је на Машинском фак