УПРАВНИ ОДБОР


Управни одбор Универзитета формиран је оснивачким актима универзитета у складу са Законом о високом образовању Републике Српске.

Управни одбор има 10 чланова. Чланове Управног одбора Универзитета чине представници оснивача универзитета, академског особља, ванакадемског особља, привреде и студената.

Оснивачи универзитета који посједују више од 30 % оснивачког улога именују по два члана Управног одбора, док остали оснивачи именују по једног члана. Правна лица - оснивачи универзитета именују своје представнике одлуком својих Управних одбора. Сенат универзитета именује једног члана Управног одбора из реда академског особља запосленог на Паневропском универзитету и једног члана неакадемског особља који не мора бити у радном односу на универзитету. Студентска унија Паневропског универзитета бира једног члана Управног одбора из рада студената по процедури утврђеној Статутом студентског парламента Паневропског универзитета, а именује га Сенат Паневропског универзитета.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, са могућношћу једног избора, осим представника студената, чији мандат траје годину дана.

Чланови управног одбора Паневропског универзитета су::
  1. Дарко Уремовић, председник Управног одбора
  2. доц. др Синиша Алексић, члан
  3. Корнелија Гилч, члан
  4. Проф. др Нина Уремовић, члан
  5. Проф. др Јана Алексић, члан
  6. др Зоран Гајић, члан
  7. Елвелдина Татаревић, члан
  8. Проф. др Синиша Томић, члан
  9. Љубиша Томић, члан
  10. Светозар Мишић, студент, члан