ВИЗИЈА / МИСИЈА / ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

ВИЗИЈА

Визија установе је да се у остваривању друштвене мисије на пољу високог образовања, стручне едукације и научно-истраживачког рада у региону позиционира као лидер, уз осваривање највиших европских стандарда у организацији студија, примјену дидактичких метода и наставних планова и програмима базираних на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа, европских универзитета и реформских принципа иницираних Болоњском процесом реструктуирања европског система високог школства.


Дефинисан је оптималан број обавезних предмета, а студенту је омогућена слобода и иницијатива да самостално одабере изборне и факултативне предмете у оквиру мултидисциплинарних студијских програма, одн. да стиче додатна знања и вјештине у оквиру струковних академија, института и функционалних образовних јединица универзитета, индивидуализирајући и дизајнирајући властити студиј по мјери промјена свога социјалног окружења.

Студијски програми на Паневропском универзитету су усмјерени ка стицању знања које ће квалификовати студенте за послове у високотехнологизираном окружењу за које се тражи разумјевање процеса и способности управљања системима који посједују "мета" интелигенцију, али такође и иницијативност, предузетништво, способност психолошке евалуације сарадника и оркестрирања радних група и тимова, способности доношења одлука у дефициту времена, способност даљег цјеложивотног учења, способност фокусирања релевантних информација у окружењима информационог обиља и информационог загађења, способност процесирања више симултаних послова и способност креативне интеграције знања и праксе.

За потребе образовања и научно-истраживачког развоја ангажовани су кадрови са научним дигнитетом чији је коефицијент компетентности кореспондентан њиховом знању, способности и спремности да преузму ризик и одговорност за сопствени живот и за обнову своје локалне и глобалне заједнице трансформишући те заједнице у "друштва знања" (society of knowledge) и "друштва учења" (society of learning). Зато је опређељење Паневропског универзитета да развија мултидисциплинарне студијске програме из рубних научних области које су занемарене на етаблираним студијима јавних универзитета, а које имају највећи потенцијал за будућност, те да имплементира савремене педагошке технологије засноване на интерактивној настави, савременим педагошким радионицама, виртуелним наставним окружењима и примјени информационо-комуникационих технологија образовања на даљину. Ефикасност и ефектност студија, атрактивност мултидисциплинарних наставних програма који кореспондирају са будућим изазовима, те психолошко и предузетничко анимирање студената кроз примјену интерактивних педагошких метода у организацији и извођењу наставно-научног процеса, производи високу пролазност као функцију прењетих знања и вјештина, али и као посљедицу високе мотивисаности студената.

Универзитет ће у својој пракси примјењивати и принципе цјеложивотног учења (life-long learning) у остваривању основног људског права на учење и образовање, промовишући европску транспарентност студија, мобилност студената и професора, "европску димензију" (вриједности уједињене Еуропе) у високом образовању, систем осигурања квалитете и управљања, контроле и евалуације квалитетом, образовање орјентисано ка студенту (student-centred education), јавност, транспарентност и кумулирање свих облика рада у систему евалуирања знања и постигнућа студената, образовни процес дизајниран у виду степенасте спирале у којем је акумулирање кредит-бодова за све облике рада студената услов за вертикалну проходност, индивидуализиране и кредибилне студије дизајниране према интелектуланој и психолошкој мјери студената, те свестрани развој истраживачких и пословних функција Универзитета као инкубационог и "цареер гуиданце" центра.

Универзитет европског знања

Мисија

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос побољшавању квалитета живота становништва те да заузме значајну улогу у развоју економије у држави путем организовања академских студија за младе и програма цјеложивотног учења (лифе лонг леарнинг), образујући будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднује људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.


Паневропски универзитет "АПЕИРОН" своју мисију заснива на претпоставкама да се друштва у региону југоисточне и источне Европе, налазе у процесу промјена, реформи и транзиције према грађанском демократском друштву, којег карактеришу парламентарни плурализам, правна држава, владавина законитости и тржишна привреда са доминацијом приватног власништва, те да је у времену транзиције потребно ново дубоко знање, нови поглед на свијет и другачији приступ економији, правном систему, здравственој заштити, дисеменацији информација и стицању знања. У тим оквирима Паневропски универзитет настоји на себе преузети одговорност едукатора.

Са слоганима "Универзитет европских знања" и "Универзитет којем вјерујемо", полазећи од искустава социјално и економски успјешних и технолошки развијених земаља, универзитет настоји да кроз процес студирања и практичне обуке, примјеном савремених образовних стандарда, креира кадрове едуковане у мултидисциплинарним подручјима са оперативним знањима и са фокусом на развој креативних способности студената. Наша друштвена мисија је дакле да образујемо будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднујемо људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.

Стога се на Универзитету примјењује менторски подржан дијалог систем наставе који је осмишљен као креативна радионица наставног особља и ауторског тима са високом научном и педагошком репутацијом, експертним знањима и искуствима из праксе, способног да преузме одговорност за властите резултате и за образовање младе генерације. Образовање студената се одвија примјеном савремених стандарда у систему оцјењивања, организацији студија, дидактичким методама и наставним плановима и програмима базираним на најбољим традицијама америчких колеџа и европских универзитета уз примјену Болоњских принципа реформе европског високог школства.

Дефинисан је оптималан број обавезних предмета, а студентима је омогућена слобода самосталног одабира изборних и факултативних предмета у оквирима мултидисциплинарних студијских група, одн. паралелно стицање колатерарних знања и вјештина у оквиру струковних академија, функционалних организационих јединица и института у саставу Универзитета (као што су: Бизнис инкубациони центар, Центар за вођење каријере, Центар за односе са јавношћу, Центар за издавачку ђелатност, Спортски центар Универзитета), чиме је студентима омогућено освајање секундарних "минор" диплома и факултативних квалификација.

Теоријска и практична знања и вјештине које студенти преузимају током студија конципирани су тако да квалификују студенте за обављање будућих послова у високотехнологизираном окружењу омогућујући студентима да развију иницијативност, предузетништво, способност психолошке евалуације и оркестрирања радних група и тимова, способност доношења одлука у дефициту времена, способност даљег цјеложивотног учења, способност фокусирања релевантних информација у окружењима информационог обиља и информационог загађења, способност процесирања више симултаних послова и вођења комплексних пројеката, те способност креативне интеграције знања и праксе из диспаратних стручних области.

За потребе образовања и научно-истраживачког развоја ангажовани су кадрови са научним дигнитетом и коефицијентом компетентности који су способни и спремни да преузму ризик и одговорност за обнову својих локалних и глобалних заједница и трансформацију БиХ у "друштво знања" (society of knowledge) одн. "друштво учења" (society of learning).

Зато је опређељење Паневропског универзитета "АПЕИРОН" да развија мултидисциплинарне студијске групе из научних области које су занемарене на етаблираним студијима јавних универзитета, а које имају највећи потенцијал за будућност, те да имплементира савремене педагошке технологије засноване на интерактивној настави, савременим педагошким радионицама, виртуелним наставним окружењима и примјени ICT (Information & Computer Technologies) и еЛеарнинг технологија.

Ефикасност и ефективност студија, атрактивност мултидисциплинарних наставних програма који кореспондирају са будућим технолошким и социјалним изазовима, те психолошко и предузетничко анимирање студената кроз примјену интерактивних педагошких технологија у организацији и извођењу наставно-научног процеса, производи високу пролазност као функцију прењетих знања и вјештина студентима, али има за посљедицу и високу мотивисаност студената. Универзитет у својој пракси примјењује и принципе цјеложивотног учења (life-long learning) и остваривања демократског права на учење и образовање, промоцију европске транспарентности студија и мобилности студената и професора, промоцију "европске димензије" (вриједности уједињене Еуропе) у високом образовању, успостављање европског система осигурања квалитета високог образовања и система управљања, контроле и евалуације квалитетом, принципе образовања орјентисаног ка студенту (student-centred education), јавност, транспарентност и кумулирање свих облика рада у систему оцјењивања и евалуирања знања и постигнућа студената.

Свестрани развој и прожимање истраживачких и пословних функција Универзитета представља основу остваривања универзитета као пословног, инкубационог и "цареер гуиданце" центра.

Универзитет европског знања

Политика квалитета

Визија установе је да се у остваривању друштвене мисије на пољу високог образовања, стручне едукације и научно-истраживачког рада у региону позиционира као лидер, уз осваривање највиших европских стандарда у организацији студија, примјену дидактичких метода и наставних планова и програмима базираних на најбољим искуствима и традицијама америчких колеџа, европских универзитета и реформских принципа иницираних Болоњском процесом реструктуирања европског система високог школства.

Паневропски универзитет је у могућности да постигне висок ниво наставно-научног процеса у складу са интеграционим процесима дефинисаних Болоњском декларацијом те да квалитетом услуге обезбиједи трајно повјерење и задовољство студената, привреде и друштва.

Политика квалитета Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ представља приоритет укупне пословне политике и има за циљ трајни напредак, уз максимално испуњење захтјева и задовољење потреба свих корисника услуга, пословних партнера, запослених и друштва у цјелини.

Систем управљања квалитетом је усмјерен на стално побољшавање наставно-научног процеса те на стално иновирање процеса рада и заснива се на ЕСГ стандардима квалитета те ће се континуираним провјерама система квалитета интерног и екстерног карактера, као дио пословне политике, константно усмјеравати ресурси у развој система квалитета.

Менаџмент Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ има посебну одговорност за квалитет и његово трајно унапређење. Одговорност за обезбјеђење квалитета обавеза је сваког запосленог за посао који обавља.

Мисија Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ је да да пуни допринос побољшавању квалитета живота становништва те да заузме значајну улогу у развоју економије у држави путем организовања академских студија за младе и програма цјеложивотног учења (лифе лонг леарнинг), образујући будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднује људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.

Универзитет ће вршити континуирано побљшавање квалитета наставних програма, развијати највише стандарде квалитета и афирмисати највише стандарде наставе и евалуације стечених знања.

Политика квалитета обавезујућа је за све учеснике у процесима рада Универзитета.


Универзитет европског знања