ПРОВЕРА ОРИГИНАЛНОСТИ

Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука је овлаштен да провјерава аутентичност докумената (диплома/потврда) које је издао.

Захтев за проверу веродостојности докумената може поднети свако заинтересовано физичко или правно лице. Захтев треба да садржи податке о лицу за које се захтева овера, а уз захтев се прилаже и копија дипломе, односно документа чија се веродостојност проверава.

Захтев се може послати на е-маил: инфо@апеирон-еду.еу

Подносилац Захтева дужан је да уплати накнаду за верификацију на рачун Универзитета и да достави доказ о уплати, у складу са Одлуком Управног одбора број 1.3.-74-3/20 од 29.

Latinica English Ћирилица