Spisak magistarskih radova branjenih na Panevropskom Univerzitetu "Apeiron"


SPECIJALISTIČKI RADOVI, MAGISTARSKI RADOVI, DOKTORSKI RADOVI, POČETNA 

"Kandidat"

Upiši ključnu riječ u polje po kojem vršiš pretragu a zatim pritisni enter

"Mentor"
Kandidat Naziv  teme Mentor
Dušan Cvijić Model revitalizacije i obnove preduzeća u krizi Prof. dr akademik Milan Galogaža
Sadih Bahtić Uloga trgovine u procesu razmjene u prvobitnoj akumulaciji kapitala i njen uticaj na privrednu obnovu i revitalizaciju u uslovima Bosne i Hercegovine Prof. dr akademik Milan Galogaža
Almin  Dautbegović Ostvarivanje evropske konvencije u zaštiti ljudskih prava u ustavno-pravnom sistemu BiH Prof. dr Mile Dmičić
Vladislav  Radujković  Odnosi Crkve sa javnošću Prof. dr Radovan Bigović
Milovan Dragić Model upravljanja finansijskim portfeljom preduzeća srednje veličine Prof. dr Željko Baroš
Hajrudin Lagumdžija Iskustva transformacije sistema, prikupljanje javnih prihoda, sa orijentacijom na operativnu primjenu PDV-a Prof. dr akademik Milan Galogaža
Mirko Okolić Sistem za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Sanel Jakupović Uvođenje fleksibilnih modela funkcija planiranja, upravljanja i nadzora investicionih procesa i njihov uticaj na optimalno donošenje odluka Prof. dr Željko Baroš
Slavica Lukić Savremene tendencije razvoja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Vladimir Simović Pravo na slobodu i bezbjednost iz člana 5. evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (praksa ustavnog suda BiH) Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Zorica Drljača Pravni aspekti poreskog sistema u Bosni i Hercegovini Prof .dr Milena Raković
Zoran Novaković Primjena alata kvaliteta za dostizanje totalnog upravljanja kvalitetom Prof. dr Željko Baroš
Milanka Aleksić Novi modeli i nova praksa razvoja malih i srednjih preduzeća - reinženjering-radikalne organizacione promjene Prof. dr Željko Baroš
Milica Tepšić Metodologija za implementaciju koncepta e-Uprave u Republici Srpskoj Prof. dr Branko Latinović
Nada Dubajić Prudenciona regulacija i kontrola poslovanja banaka Prof. dr Zdenka Đurić
Milanka Majkić Elektronsko poslovanje u funkciji savremene trgovine Prof. dr Branko Latinović
Ljiljana Orešković Pravni aspekti trezorskog poslovanja u Bosni i Hercegovini Prof .dr Milena Raković
Nedim Smailović Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji Prof. dr Branko Latinović
Senada Kurtanović Model upravljačkog računovodstva srednjeg preduzeća sa orijentacijom na razvoj informacionog sistema Prof. dr akademik Milan Galogaža
Milena Simović Mjesto i uloga Ustavnog suda BIH u sistemu vlasti Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Zoran Vujanović Organizacija i vođenje marketinga u velikim poslovnim sistemima sa osvrtom na marketing menadžment Telekoma Srpske Prof. dr Željko Baroš
Saud Filipović Reforma pravosuđa u BiH  
Nada Grahovac Institucija Ombudsmana u BiH Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Zoran Knežević Elektronski upis u srednje škole i javna uprava Prof.dr Milorad Zakić
Gordana Dejanović Lokalna samouprava u BIH sa posebnim osvrtom na model "Dobre Uprave" Prof. dr Mile Dmičić
Dragan Makivić Razvoj modela trgovinskog društva kapitala srednje veličine, sa posebnim osvrtom na strategiju merčendajzinga Prof. dr akademik Milan Galogaža
Erak Gordana Jugoistočna evropa- zapadni Balkan - BiH i njeni građani u Evropskoj uniji Prof. dr Mile Dmičić
Dragan Lukač Razvoj i funkcionisanje lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na odnos građana i lokalne vlasti u gradu Banjaluci Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Željko Grublješić Faktori potencijali i njihov uticaj na kvalitet ekonomije preduzeća Prof. dr Šefkija Berberović
Mica Kozlik Problemi zaživljavanja korporativnog upravljanja u privredama u tranziciji sa posebnim osvrtom na stanje u RS prof. dr Zdenka Đurić
Tatjana Kragulj Slobodne zone- institut dinamiziranja zemalja u razvoju
prof. dr Zdenka Đurić
Edim Mehic Osnovna objilježja malih i srednjih komapanija u svjetlu globalizma i inovativnih procesa prof. dr Željiko Baroš
Boško Čeko Uloga interne kontrole u procesu menadžment odlučivanja Prof. dr Željko Baroš
Aleksandra Vidović Kvalitativne analize i benchmarking u funkciji unapređenja prodaje
prof. dr Zdenka Đurić
Macura Ana Zastupljenost krvnogrupnih sistema ABO I RHESUS u Prijedorskoj regiji prof. dr Miroljub Trkuljić
Đokić Maja

Tržišni aspekti umetničkog proizvoda

Docent dr Marko Laketa
Jamila Jaganjac Upravljanje ljudskim resursima u oblasti ekonomije Prof. dr Lazo Roljić
Jasmina Rajković Finansijka trežišta Prof. dr Milorad Bejatović
Milena Predojević Ugovor o prodaji Prof. dr Milorad Živanović
Velibor Srdić Trenažni proces kao faktor sportskog menadžmenta Prof. dr Vidosav Lolić
Zarija Milanovic Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj zemlje u tranziciji Prof. dr Milorad Bejatović
Tanja Danilović Problemi reforme osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović
Jelena Ristić Franšizing kao model osvajanja međunarodnog tržišta

Prof. dr Nenad Avramović                

Nova pretranga stranice magistarski radovi