Spisak specijalističkih radova branjenih na Panevropskom Univerzitetu "Apeiron"


SPECIJALISTIČKI RADOVI, MAGISTARSKI RADOVI, DOKTORSKI RADOVI, POČETNA


 

"Kandidat"

Upiši ključnu riječ u polje po kojem vršiš pretragu a zatim pritisni enter

"Mentor"
Kandidat Naziv  teme Mentor
Dina  Redžović  Vijeće ministara kao izvršni organ vlasti Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Miroslava Šormaz Menadžment u bankarstvu Prof. dr Zdenka Đurić
Sanja Sukara Strateški marketing menadžment u ORION-3, doo Banja Luka Doc. dr Segić Slavko
Enes Demirović Modeli organizovanja privrednih društava Prof. dr Željko Baroš
Duško Laketić Menadžment u izvršnim organima državne uprave sa posebnim osvrtom na policiju Doc.dr Mile Matijević
Koviljka Vučić Analiza sistema penzionog i invalidskog osiguranja u RS sa osvrtom na zemlje regiona Prof. dr Željko Baroš
Lejla Ferizović Komunikacija u preduzetništvu Prof. Dr Larisa Čović
Luka Marjanović Marketing i razvoj proizvoda Prof. dr Željko Baroš
Rahmija Redžović Unapređenje prodaje Prof. dr Zdenka Đurić
Alen Avdić Razvoj malih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Goran Popović Analiza i organizacija bankarskih poslova sa stanovništvom Doc.dr Bogdana V.Gligorić
Vlado Sabljić Organizacija sistema za upravljanje carinskim kvotama Prof. dr Željko Baroš
Lejla Isaković Organizacija i funkcionisanja organa uprave u općini Bihać Prof. dr Željko Baroš
Branka Čađo Unapređenje prodaje u zdravstveno rehabilitacionom centru SLATINA Prof. dr Zdenka Đurić
Hadžib Salkić Internet podrška – mreža škola Prof.dr Zoran Ž. Avramović
Vinko Jungić Obveznice kao instrument duga u rješavanju problema finansiranja teritorijalnih zajednica Prof. dr Zdenka Đurić
Senad Hamzabegović Informacioni sistemi u KMUP-u Prof. dr Željko Baroš
Mine Bahtić Primjena savremenog koncepta informacionog sistema u funkcionisanju preduzeća BH pošta Prof. Dr Branko Latinović
Lana Batić Planiranje ljudskih potencijala sa osvrtom na Pošte srpske Doc.dr Segić Slavko
Vesna Popović Životni ciklus proizvoda i proces uvođenja inovacija Doc.dr Segić Slavko
Adnan Muslija Životni ciklus kompanija Prof. dr Željko Baroš
Šaban Rizvić Projektovanje informacionog sistema u preduzeću BNT hidraulika Prof. dr Branko Latinović
Mujo Fišo Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasični biznis Prof. Dr Branko Latinović
Ismet Skoko Sarajevska berza Prof. dr Zdenka Đurić
Ismet Alijagić Upravljanje i organizacija u obrazovanju Prof.dr akademik Rajko Kuzmanović
Aleksandra Vidović Brending kao značajna funkcija savremenog marketinga i veza sa ponašanjem potrošača i kupaca Doc.dr Segić Slavko
Velibor Srdić Konflikti u organizacijama Prof. dr Vidosav Lolić
Tamara Bujanović Uzroci, uslovi i fenomen devijantnog ponašanja maloljetnika Doc. dr Mile Matijević
Dragan Vasilić Karakteristike i efikasnost tužilačke istrage u otkrivanju i razriješavanju krivičnih djela i učinilaca Doc. dr Mile Matijević
Kenan Rizvić Monetarna politika Evropske unije Prof.dr Brane Miljuš
Abas Mušanović Evropski sud za ljudska prava Prof.dr Brane Miljuš
Borislav Trampa Brokersko-dilersko društvo Prof. dr Zdenka Đurić
Danijela Lakić Definisanje uslužnog proizvoda u "Inova- informatički inženjering" za potrebe uslužnog marketinga Doc.dr Segić Slavko
Ljubiša Vuković Računarske mreže Prof. Dr Branko Latinović
Jelena Lapac Planiranje i odlučivanje u poslovanju malih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Vesna Todić Savremeni aspekti farmaceutskog marketinga Prof. dr Mirjana-Martinov Cvejin
Vladimir Dabić Krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga
Tatjana Žigić Kreiranje konkurentskih prednosti kao jedno od ključnih pitanja u formulisanju strategije preduzeća
Jasmin Taslidžić Informacioni sistem opštine / općine Prof. dr Branko Latinović
Kemal Šehbajraktarević Korištenje IPSec VPN tehnologije za povezivanje nacionalnih meteoroloških centara sa globalnom telekomunikacionom mrežom svjetske meteorološke organizacije Prof. dr Branko Latinović
Mirjana Kuzmanović Odnosi s javnošću kao oblik unapređenja prodaje Prof. dr Zdenka Đurić
Dubravka Popović Pojam i vrste upravnog spora Prof. dr Mirjana Rađenović
Nikola Popović Ekonomski pokazatelji razvoja RS u procesu tranzicije Prof. dr Željko Baroš
Zikrija Bahtić Strategija razvoja i funkcionisanje malih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Rada Cvijić Uticaj kontrole i procjene rizika Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Kostadin Budić Nastanak i razvoj malih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Vera Desić Turizam i razvoj seoskog turizma Prof. dr Željko Baroš
Jelena Latinović Kulturna politika Evropske Unije Doc. Dr Brane Miljuš
Smiljana Janjić Analiza privrednog razvoja u opštini Srbac Prof. dr Zdenka Đurić
Radosava Marjanović Organizacija preduzeća Pošta Srpske Prof. dr Željko Baroš
Dragan Dobraš Podržavanje razvoja malih, porodičnih i srednjih preduzeća Prof.dr Željko Mirjanić
Gordana Erak Evropske integracije- Zapadni balkan- poseban osvrt na BiH Doc. Dr Brane Miljuš
Tatjana Kragulj Postavka i organizacija proizvodnog procesa u mesnoj industriji Prof. dr Željko Baroš
Halida Jakupović Razvoj malih, porodičnih i srednjih preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Vesna Balaban Organizacija upravljanje i vođenje preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Sonja Bejat Promocija malog preduzeća Prof. dr Željko Baroš
Borivoj Jevđenić Razvoj informacionih sistema u funkciji preduzetničke ekonomije Prof. dr Branko Latinović
Mica Kozlik Pravno institucionalno funkcionisanje tržišta kapitala sa osvrtom na privatizaciju u RS Prof. dr Željko Baroš
Saša Vujanović Perspektive razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP) Prof. dr Željko Baroš
Jovan Guzijan Biznis plan plantaže kupine Prof. dr Željko Baroš
Edin Trklja Obrada PDV-a prijave putem elektronske prijave Prof. dr Branko Latinović
Milica Tepšić Informaciono komunikacionwe tehnologije u reformi javne uprave Prof. dr Branko Latinović
Milan Kovačević Upravljanje krizom na jugoistoku Evrope Prof.dr Brane Miljuš
Gordana Dejanović Lokalna samouprava u RS Prof.dr akademik Rajko Kuzmanović
Darko Šukunda Ekonomska analiza sjeverozapadnog regiona RS/ bih i mogućnosti privrednog razvoja regija Prof.dr Željko Baroš
Snježana Radujković Međunarodno orjentisane kompanije i izbor kadrova za međunarodno poslovanje Prof.dr Željko Baroš
Mahmut Ramić Osnovi budžetskog sistema sa osvrtom na opštinu Bihać Prof. dr Mirjana Rađenović
Mihnet Okić Sudska zaštita posjeda Prof.dr Enes Hašić
Kada Delić- Selimović Strateški menadžment atletike u Tuzli 2004-2008
Adnet Bejdić Mjesto i uloga iInterneta i agencija za promociju u integralnom marketinškom komuniciranju Prof. dr Branko Latinović
Dino Bejdić Korištenje Interneta u marketingu i ekonomskoj propagandi kroz primjenu životnog ciklusa proizvoda sa Case Study slučaj L.oreal šampon Prof. dr Branko Latinović
Jela Vukadin Primjena informacionih tehnologija Prof. dr Branko Latinović
Kasim Mulalić Informacioni sistem u JP BiH Pošte Sarajevo Prof. dr Branko Latinović
Dobrivoje Budić Analiza reprociteta drveta u opštini Kneževo Prof. dr Zdenka Đurić
Dragan Simović Racionalizacija troškova u malim i srednjim preduzećima Prof.dr Željko Baroš
Luka Šimurina Ponašanje potrošača i odlučivanje o kupnji usluga zrakoplovnih kompanija na Hrvatskom tržištu Prof. Dr Veljko Đukić
Darko Gligić Mogućnosti razvoja RS/BIH
Alisa Hajdarović Istraživanje marketinga u funkciji donošenja poslovnih odluka u turizmu Mostara Prof. Dr Veljko Đukić
Amela Ćatić Mogući pravci razvoja turizma u Mostaru Doc.dr Segić Slavko
Petar Erceg Finansiranje lokalne samouprave i uticaj PDV-a na finasiranje opštine Laktaši  
Ejub Tokić Informatička rješenja u pedagoškoj administraciji Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Vukašin Stjepanović Razvoj i realizacija E-dnevnika podržanog bazom podataka i web stranicom Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Miroslav Landika Kvantitativna analiza ekonomske opravdanosti investicija i njihova funkcija u poslovnom odlučivanju Doc. dr Đuro Mikić
Marica Đokić Ekonomski aspekti osiguranja pravnih i fizičkih lica i zastupništvo Prof. dr Milorad Bejatović
Mirjana Grubiša Mikroekonomski i makroekonomski faktori uspješnosti banaka Doc.dr Bogdana V.Gligorić
Nedžmija Pavlović Procjena boniteta, klijenta, upravljanje kreditnim rizikom Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Esada Hasanović Turistički proizvod kantona Sarajevo sa svojim osobenostima Prof. dr Zdenka Đurić
Rašid Medić Kontinuitet evropskih integracija savjet Evrope- Evropska unija Prof. dr Nenad Avramović
Fikreta Mekić Redovni pravni lijekovi u krivičnom postupku Prof. dr Miodrag Simović
Joka Filipović Krivični postupak prema maloljetnicima Prof. dr Miodrag Simović
Hamid Muhović Funkcija računovodstva u savremenoj praksi preduzeća Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Đulsa Muratović Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Slađana Popović Turnaround management i uloga banke u procesu saniranja finansijske krize preduzeća Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Ljiljana Kukavica Trgovanje kapitalom RS Prof. dr Zdenka Đurić
Miloš Nenad OO/Sql pristup učenju na daljinu na primjeru informacionog sistema škole Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Goran Marčeta Upravljanje kreditnim rizikom u bankama Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Goran Gajić Krivično djelo ubistva Prof. dr Božidar Banović
Tanja Rakita Kineziterapija akutne faze hemiplegije Prof. dr Stevan Jović
Slađana Jokić Rehabilitacija pacijenata sa cerebralnom paralizom Prof. dr Stevan Jović
Gordan Bajić Fizioterapija Multiple Skleroze Prof. dr Stevan Jović
Alagić Mirsad ASP u WIMAX Mreži sa praktičnom primjenom m-Parking Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Refik Mehanović Baza podataka kao podsistem marketing informacionog sistema Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Šahsena Sejdinović Penzijsko i invalidsko osiguranje Prof. dr Bejatović Milorad
Tomislav Martinović Fundamentalna analiza Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Predrag Mlađen Tehnička analiza na tržištima kapitala Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Jozo Dunđer Donošenje proračuna i kontrola internih rezultat u općini Žepče Doc.dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Jana Aleksić Sistemsko definisanje ličnosti i potrošača kao ličnosti kroz istorijsko-filozofski i savremeni pogled Prof. dr Slavko Segić
Jelica Marić Prestanak radnog odnosa Prof. dr Mlađen Mandić
Siniša Jakovljević OLAP alati-MSSQL server 2005 analitički servisi Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Ljilja Kolesnik Uticaj sportsko-rekreativnog turizma na razvoj opštine Teslić Doc. dr Velimir Vukajlović
Ozrenka Manojlović Uloga i značaj odnosa sa javnošću Prof. dr Tihomir Gligorić
Dragan Suvajac-Šaporac Vjerski turizam i sportsko rekreativne aktivnosti u okviru nekih pravoslavnih manastira Doc. dr Velimir Vukajlović
Tamara Marić Maloljetnici kao izvršioci i žrtve krivičnih djela Doc. dr Mile Matijević
Amela Čikarić Mentor kao model  uloge kod novoprimljenih sestara (zdravstvenih radnika) Prof. dr Risto Kozomara
Tatjana Aščerić Motivacija i modifikovano ponašanje zdravstvenih radnika Prof. dr Aleksandar Milić
Halid Mahmutbegović Lične vještine zdravstvenih radnika menadžera u rješavanju konflikta Prof. dr Aleksandar Milić
Marko Zec Trenažna tehnologija razvoja snage kod fudbalera Prof. dr Vidosav Lolić
Sanja Dojčinović Komunikacija na univerzitetu u svjetlu Bolonjske dekleracije Prof. dr Larisa Čović
Dejan Trifunović Web dnevnik Prof. dr Zoran Ž.Avramović
Đuka Stjepić Akutna trovanja u dječijem dobu Prof. dr. sc. med. Dragan Joksović
Bahrija Hasić Astma dječije dobi Doc. dr Snežana Petrović- Tepić
Dragan Gajić Kineziterapija kod deformiteta kičmenog stuba Prof. dr Ešref Bećirević
Stanojka Mitrović Priprema jedinica (Bolničkih odjeljenja) za kontrolu zdravstvene njege (Praksa zdravstvenih radnika) Prof. dr Risto Kozomara
Jelenka Krstović Istraga- istržni postupak Prof. dr Božidar Banović
Katica Tomić Forenzički sadržaj materijalnih i personalnih dokaza Doc. dr Mile Matijević
Radojka Stojak Savjet Evrope i konvencija za zaštitu ljudskih prava prof. dr Brano Miljuš
Begzada Kadrić Ugovor o radu Prof. dr Mlađen Mandić
Jasminka Ferizbegović Savremeni aspekt funkcionisanja penzijskog i invalidskog osiguranja u federaciji BiH Prof. dr Milorad Beatović
Aida Šišić Pravni ljekovi u krivičnom postupku Prof. dr Božidar Banović
Živana Kljajić TQM- Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Prof. dr Željko Baroš
Siniša Kljajić Univerzitetski Web sajt predstavljen kroz baze podataka i više programske jezike Prof. dr Zoran Ž. Avramović
Hajrudin Sikira Krađe u zakonodavstvu BiH Prof. dr Božidar Banović
Zrinka Marić Odmjeravanje kazne Prof. dr Božidar Banović
Nedim Delić Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju Prof. dr Zoran Ž. Avramović
Hidajet Memić Pritvor kao mjera obezbjeđenja prisustva osumnjičenog odnosno optuženog za uspješno vođenje krivičnog postupka u BiH Prof. dr Božidar Banović
Darija Antonić Potencijalno izgubljene godine života kao indikator zdravstvenog stanja stanovništva u RS Prof. dr Mirjana Martinov Cvjetin
Mira Obradović Monitoring vode za piće grada prijedora iz bunarskog načina vodosnabdijevanja Doc. dr Bogoljub Antonić
Siniša Nikoliić Mogućnosti fizio- i balneoterapije kod bolesnika sa lumbalnim bolnim sindromom liječenih u banji Slatina Prof. dr Ešref Bećirević
Slavica Jokić Akcionarskodruštvo u pravu BiH prof. dr Nenad Avramović
Husein Ribić Poligraf i njegova primjena u operativnom radu policije doc. dr Mile Matijević
Mustafa Aleta Trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminaliteta doc. dr Mile Matijević
Omer Ročević Reforma zemljišno knjiškog prava u BiH prof. dr Duško Medić
Sehada Habeš Vijeće/savjet Evrope i Evropska konvencija za ljudska prava Prof. dr Brano Miljuš
Emira Kabiljagić Stranke i njihovo zastupanje u upravnom postupku Prof.dr Mlađen Mandić
Rade Milovac Uloga i značaj investicionih fondova u razvoju finansijskog tržišta RS Doc. dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Velid Fazlić Eksproprijacija u pravu BiH Prof. dr Duško Medić
Nina Uremović Ključni, kritični – rizični faktori poslovanja i jačanja savremenih preduzeća u različitim fazama njihove životne dobi (sa modelom Panevropskog Univerziteta Apeiron) Prof. dr Zdenka Đurić
Sejfić Osmo Ugovor o radu, pojam i osobine doc. dr Mandić Mlađen
Fahra Berkovac Izvori radnog prava doc. dr Mandić Mlađen
Vesna Topalović Ostvarivanje i zaštita prava iz radnog odnosa.... doc. dr Mandić Mlađen
Duško Sekulić Mjerenje kvaliteta ekonomije na bazi parcijalnih izraza doc. dr Jugoslav Jovičić
Saša Preradović Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici Doc. dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Nezir Kalbić Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta sa osvrtom na organizaciju i funkcionisanje organa uprave općine Novi Travnik prof. dr Mlađen Mandić
Strahinja Obradović Mogućnosti integralnog upravljanja medicinskim otpadom u RS Prof. dr Veljko Đukić
Đurđica Trivunović Modeli finansiranja razvojnih projekta s posebnim osvrtom na isplativost ulaganja Doc. dr Bogdana Vujnović-Gligorić
Vahida Ljuca BiH na putu u Evropsku uniju Prof. dr Brano Miljuš
Jelica Šuščević Posjed Prof. dr Duško Medić
Mirjana Tadić Upravljanje likvidnošću i platnim prometom  banke Doc. dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Igor Medić Eksproprijacija u pravu Prof. dr Enes Hašić
Zoran Telgetija Sanitarno-higijensko stanje lokalnih vodovoda na području opštine Šipovo Doc. dr Bogoljub Antonić
Aleksandar Milanović Osnovni alati tehničke analize cijena hartija od vrijednosti Doc. dr Bogdana Vujnović-Gligorić
Almin Halilović

Projektovanje i razvoj geografske baze podataka u oblasti katastra nekretnina

doc. dr. Mile Matijević
Amra Bibić Etiologija i fenomenologija nasilničkog kriminaliteta Prof.dr. sci. Milorad Bejatović
Bjelopoljak Sehija

Sprečavanje pranja novca u Bosni i Hercegovini

Prof.dr. sci. Milorad Bejatović
Danica Janjić

Unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na gradskoj deponiji

Prof. dr Rade Biočanin
Dejan Tadić Efikasnost primene integralnog sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane u Klanici a.d. Divci prof. dr Radoslav Grujić
Desimir D.Blagojević

Agilni razvoj softvera pomoću metode ekstremnog programiranja

prof. dr Zoran Ž. Avramović
Dijana Đukić

Investicioni fondovi kao institucionalni investitori

Doc. Dr Bogdana Vujnović- Gligorić
Janković Dubravka

Uloga Centralne banke na finansijskom tržištu

Doc.dr Bogdana Vujnović-Gligorić
Ljubomir Medić Zaštita na radu Prof. dr Mandić Mađen
Pilav Mehrid

Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode Balanced scorecard

Doc. dr. Bogdana Vujnović-Gligorić
Milena Pilipović Projektovanje budžeta u ministarstvima Doc. dr. Bogdana Vujnović-Gligorić
Milorad Kojić Prestanak radnog odnosa Doc. dr Mlađen Mandić
Miloš Lukić Razvijanje komunikacijskih kompetentnosti u sanitarnom nadzoru Doc.Dr Bogoljub Antonić
Miodrag M. Milovanović Projektovanje nastavnih materijala u sistemu učenja na daljinu Prof. dr Zoran Ž. Avramović
Mladenka Stevanović

Ekološki inženjering u upravljanju regionalnim otpadom

Prof. dr Rade Biočanin
Natalija Đurić

Međunarodni monetarni fond

Doc. dr Bogdana Vujnovic - Gligorić
Nedeljko Klarić

Primjena savremenih sredstava informacionih tehnologija u brazovnim procesima

Prof. dr Zoran Ž. Avramović
Sanja Sušić Uloga novca u bankarstvu i ekonomiji Prof.dr. Milorad Bejatović
Sanja Kljajić

Političko tržište kao element političkog marketinga

Prof. dr Tihomir Gligorić
Danijela Jovanović

Projekat ekološkog zbrinjavanja otpadnih voda na nivou urbane sredine

Prof. dr Rade Biočanin
Slavica Matović

Stanje poslovnog bankarstva u Republici Srpskoj u procesu tranzicije

Doc. dr Bogdana Vujnović - Gligorić
Vanja Sredojević

Finansiranje regionalnog razvoja iz fondova EU

Doc. dr Vujnović Gligorić Bogdana
Vladan Rašić

Primena sertifikovanog „HACCP“ sistema u mlečnoj industriji

Prof. Dr. Radoslav Grujić
Zdravka Šarenac

Značaj edukacije radnika u preduzećima koja se bave proizvodnjom i distribucijom hrane u vezi sa higijenom i bezbednošću hrane

Prof dr Radoslav Grujić
Amra Ćatić  Odnos skupštine i odbora povjerilaca Prof.dr Vladimir Čolović
Alen Hodžić Odnos evropske unije na ahtisaarijev prijedlog za riješavanje krize na Kosovu Prof.dr Vladimir Čolović
Aleksandar Boškić Elektronski studentski indeks Prof. dr Zoran Ž. Avramović
Dragan Pejović Izvori radnog prava Prof. dr Mlađen Mandić
Ana Kovač Resocijalizacija osuđenih lica Doc.dr.Mile Matijević     
Daliborka Gloić Zdravstvena njega u rehabilitaciji pacijenata sa povredama lokomotornog aparata Doc. dr sci. med. Tatjana Bućma
Elmedina Omanović Posjed i njegove kontroverze Prof. dr Duško Medić
Dušan Lukić Mikrobiološke analize genitalnih briseva Doc.dr Drago N. Nedić
Zvekić Elvira Fenomenologija i pojavni oblici maloletničke delinkvencije

Doc.dr. Mile Matijević

Indiana Pejić BIO - psihopatološke karakteristike nasilničkog kriminaliteta

Doc.dr. Mile Matijević

Ivan Andan Evropska unija - novi entitet u ravnoteži i Lisabonski ugovor

Prof. dr Brano Miljuš

Jelena Kahvić Kinematička analiza skoka u šutu Prof. dr Vidosav Lolić
Katica Tomić Forenzički sadržaj materijalnih i personalnih dokaza Doc. dr Mile Matijević
Kalabić Branka Prematurna retinopatija Prof. dr Risto Kozomara
Križevac Orhan Seksualni delikti  otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje

Prof. Dr Mile Matijević          

Leposava Egerić Higijenska I zdravstvena ispravnost vode za piće iz gradskog vodovoda Trstenik Doc. dr Bogoljub Antonić                          
Saša Šipka Računarska mreža rudnika i termoelektrane Gacko

Prof. dr Dušan Starčević

Sanja Regoda Zaštita hipotekarnog povjerioca u izvršnom i stečajnom postupku

Prof. dr Duško Medić

Mikić Ognjenka Uzroci i karakteristike krvnih delikata Prof. dr Mile Matijević      
Sanja Bobrek Privredni kriminalitet Prof. dr Mile Matijević     
Milan Jeremic Viktimološki aspekti sagledavanja civilnih žrtava rata u BiH Prof. dr Mile Matijević
Olivera Jež Založno pravo na nepokretnim stvarima Prof. dr Duško Medić
Siniša Lepir Lišenje slobode - kriminalistički i krivično-procesni aspekti

Prof. dr Mile Matijević

Darko Vučic Konkurentske prednosti u strategijama marketinga i marketing plan za novi proizvod (Bosnalijek) Doc. dr Slavko Segić
Husidić Jasmina Organizovanje i realizacija revizije u skladu sa MRS-ima Doc. dr Bogdana Vujnović-Gligorić
Desanka Talić Informacioni sistem gradske uprave Prof. dr Lazo Roljić
Siniša Tomić Kreiranje virtuelnih studija Prof. dr Dušan Starčević
Džemal Musa Analiza finansijskih izvještaja preduzeća „Frikos“ doo Sarajevo Doc. dr Bogdana Vujnović Gligorić
Jasmina Došlić Teorija optimalnog valutnog područja sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Doc. dr Bogdana Vujnović Gligorić
Hristina Popović Primena kineziotejping tehnike u fizioterapiji  
Radomir Živkovic Ineterna kontrola i revizija

Doc. dr Bogdana Vujnović Gligorić

Siniša Bajić Instrumenti platnog prometa sa osvrtom na dokumentarni akreditiv Doc. dr Bogdana Vujnović Gligorić
Slavica Zarić Arhiviranje dokumentacije  u privrednim i društvenim organizacijama Prof. dr. Zdenka Đurić
Slobodanka  Trbojević Revizija i kontrola finansijskih   izvještaja u državnoj upravi Doc. dr Bogdana Vujnović Gligorić
Suzana Mirosavić Zemlje jugoistočne evrope u finansijskoj perspektivi Evropske Unije Doc. dr Radenka Grgić
Grozda Filipović Upravljanje procesima rada u preduzeću „Elker“  Prijedor

Doc. dr Sanel Jakupović        

Nova pretraga stranice specijalistički radovi