SISTEM KVALITETA

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove, što potvrđuje i akreditacija koju je Univerzitet ponovo dobio u martu 2016.godine.Cilj je trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba studenata, akademskih i poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Postupci internog i eksternog obezbjeđenja kvaliteta, normirani i postavljeni ciljevima i politikama kvaliteta Panevropskog univerziteta, u potpunosti su usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim standardima za oblast visokog obrazovanja. Za oblast visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini relevantni su: „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom području visokog obarzovanja“ usvojeni 2005. godine od strane Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema.

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

POLITIKA KVALITETA

Panevropski univerzitet „APEIRON“ svoju viziju budućnosti zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znači iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okruženja BiH/RS ka novom pogledu na svijet i drugačijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U okviru tih zadataka Panevropski univerzitet „APEIRON“ nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Panevropski univerzitet je u mogućnosti je da postigne visok nivo nastavno-naučnog procesa u skladu sa integracionim procesima definisanih Bolonjskom deklaracijom, te da kvalitetom usluge obezbijedi trajno povjerenje i zadovoljstvo studenata, privrede i društva.

Obrazovanje studenata se bazira na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i primjeni svih reformskih principa iniciranih Bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva.

Politika kvaliteta Panevropskog univerziteta „APEIRON“ predstavlja prioritet ukupne poslovne politike i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba svih korisnika usluga, poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Sistem upravljanja kvalitetom je usmjeren na stalno poboljšavanje nastavno-naučnog procesa te na stalno inoviranje procesa rada i zasniva se na zahtjevima ISO 9001:2008 i smjernicama IWA 2

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

Misija Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da da puni doprinos poboljšavanju kvaliteta života stanovništva te da zauzme značajnu ulogu u razvoju ekonomije u državi putem organizovanja akademskih studija za mlade i programa cjeloživotnog učenja (life long learning).

Univerzitet će vršiti kontinuirano pobljšavanje kvaliteta nastavnih programa, razvijati najviše standarde kvaliteta i afirmisati najviše standarde nastave i evaluacije stečenih znanja. Politika kvaliteta obavezujuća je za sve učesnike u procesima rada Univerziteta.

CILJEVI KVALITETA

Opšti ciljevi Sistema upravljanja kvalitetom su:

 • Održavati efektivan Sistem upravljanja kvalitetom Panevropskog univerziteta “APEIRON” u saglasnosti sa: Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, normama i standardima kvaliteta definisanih Zakonom o visokom obrazovanju RS te Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova;
 • Održavati nivo kvaliteta u cilju povećavanja ugleda Panevropskog univerziteta kod naših studenata i u javnosti;
 • Obezbjeđivati nastavno-naučne usluge i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa potrebama, očekivanjima i mogućnostima naših studenata i društva u cjelini;
 • Neprekidno povećavati zadovoljstvo naših studenata i društva u cjelini;
 • Obezbjeđivati usaglašenost rada i poslovanja Univerziteta sa zakonskim i sigurnosnim propisima;
 • Obezbjeđivati siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene;
 • Neprekidno poboljšavati poslovne procese, sisteme i sposobnosti;


Ciljevi kvaliteta su uspostavljeni na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar Univerziteta.

Panevropski univerzitet “APEIRON” u cilju ispunjenja svoje misije stalno prati, analizira i poboljšava svoje procese kroz:
 • analize povratnih informacija;
 • praćenje realizacije nastavnog procesa;
 • analize uspješnosti studiranja;
 • praćenje realizacije procesa usluga;
 • primjenu metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta;
 • praćenje i analiziranje plana poslovanja;
 • sprovođenje internih audita;
 • izvođenja korektivnih i preventivnih akcija.

Na ovaj način se obezbjeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom.

Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve međunarodnog standarda uedukaciji i standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA.