BIOGRAFIJA

Rođen je 23.10.1959. godine u mjestu Osija u opštini Kalinovik. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu – tema: Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj, na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju – dd: Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika. U oblasti saobraćajnog inženjersta – dd: Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u BiH, ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku. Autor je 4 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na destine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti saobraćaja i logistike, objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 50 stručnih radova iz oblasti saobraćaja i logistike. Do sada je učestvovao u 18 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je preko 1500 sudskih vještačenja i ekspertiza iz oblasti saobraćajnih nezgoda i šteta u saobraćaju. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ‘’Traffic and transport theory and practice – tttp’’ koji je našao mjesto u najvećoj svjetskoj citatnoj bazi podataka - bazi Copernikus, i nalazi se u drugoj kategoriji rangiranih publikacija u Bosni i Hercegovini. U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: Predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, Vještačenja visine štete na vozilima, Izrade dokumentacije prostornog uređenja, Izrade tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzor, Revizije tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzora, Revizije bezbjednosti puta/Road Safety auditor (RSA), Provjere bezbjednosti puta (Road Safety auditor (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU. Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Obavljao je funkcije Pomoćnika ministra saobraćaja i veza Republike Srpske za inspekcije i Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora - Pomoćnika Direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banja Luci, angažovan je u zvanju vanrednog profesora na predmetima iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, gdje je obavljao i dužnost prodekana za nastavu.Od 01.12.2022. godine, obavlja dužnost Dekana Saobraćajnog fakulteta, Panevropskog univerziteta Apeiron.

Latinica English Ћирилица