BIOGRAFIJA

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Dudoko izvlačenje tankih limova pri upravljanju klizanjem na obodu“. U struci je radio na poslovima konstruktora, tehnologa, tehničkog direktora i generalnog direktora u srednjim i velikim preduzećima, kao što su Čajavec, Livnica Jelšingrad, Fabrika alatnih mašina Jelšingrad i Fabrika namještaja Vrbas. Radio je na više različitih projekata u proizvodnim preduzećima. Ima veliki broj vlastitih konstrukcionih i tehnoloških orginalnih rješenja u proizvodnim preduzećima. Priznato i verifikovano tehničko rješenje, Uređaj za ispitivanje uticaja zateznih rebara pri klizanju limova u promenljivim uslovima, tehničko rešenje klase M83 prema klasifikaciji Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Sl. Glasnik Republike Srbije – br. 38/2008), Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, odluka br. TP-61/2012 od 26. 01. 2012.g. U udruženju poslodavaca RS, radio je kao predsjednik elektro, hemijske, gumarske i industrije nemetala. Posjeduje certifikate Vještaka mašinske struke, Voditelja tehničkih pregleda, Stečajnog upravnika kao i certifikate za projektovanje i nadzor mašinskih konstrukcija. U obrazovanju, radio je kao profesor na stručnim predmetima u srednjoj tehničkoj mašinskoj školi u Daruvaru i kao viši asistent na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Od 2012. godine radi kao profesor grupe mašinskih predmeta na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu informacionih tehnologija, univerziteta Apejron u Banjoj Luci.Objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika, i član uređivačkog odbora međunarodnog stručnog časopisa Traffic and Transport Theory and Practice, koji izdaje Panevropski univerzitet “Apeiron“. Od 2018. godine obavlja funkciju dekana Saobraćajnog fakulteta.

Latinica English Ћирилица