ODJELJENJA VAN SJEDIŠTA

Panevropski univerzitet posjeduje licence za izvođenje studija prvog ciklusa van sjedišta univerziteta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad na studijskim programima: Preduzetnički menadžment, Menadžment bankarstva, finansija i trgovine, Opšte pravo i Poslovna informatika.
Panevropski univerzitet ima studijski centar za podršku studentima u Beogradu.

Fakulteti, odjeljenja i studijski centri nisu pravna lica, već organizacione jedinice, tako da se formalni upis studenata vrši na odgovarajuće studijske programe na univerzitetu čije je sjedište u Banjoj Luci. Matične knjige upisanih studenata Univerziteta se vode u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci. Studenti dobijaju diplome Panevropskog univerziteta sa naznakom studijskog programa kojeg su završili na odgovarajućem fakultetu i bez referenciranja lokacije na kojoj se odvijao nastavni proces.

Digitalno obrazovanje

Univerzitet obavlja obrazovni proces kao sintezu i kombinaciju klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja nove generacije...

PODRŠKA STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU VAN SJEDIŠTA UNIVERZITETA

Licencirana odjeljenja univerziteta omogućuju da se van sjedišta organizuje nastavni proces u punom kapacitetu na studijskim programima za koje je data dozvola za rad u tim odjeljenjima.

Odjeljenja, odnosno, studijski centri, ujedno pružaju odgovarajuću informacionu, komunikacionu, stručnu, konsultantsku, logističku i administrativnu podršku svim studentima sa geografskog područja koje pokriva odjeljenje (internet centar/studijski centar), bez obzira na upisani studijski program:

administrativno-tehnička podrška:

 • Informativna i tehnička podrška prilikom upisa studenata na svim studijskim programima u davanju informacija, prosljeđivanju upisnog, tehničkog, pedagoškog i marketinškog materijala vezanog za upis i prikupljanje prijava studenata;>
 • Zaprimanje svih pisanih podnesaka studenata i slanje u sjedište, te pružanje povratne informacije podnosiocu;
 • Davanje informacija o rasporedima za izvođenje nastave za sve studijske programe u sjedištu univerziteta i u odjeljenjima za sve kategorije studenata, redovne i vanredne studente i studente koji koriste resurse učenja na daljinu;
 • Prikupljanje, kontrola i prosljeđivanje ispitnih prijava studenata odgovornom nastavnom osoblju;
 • Utvrđivanje spiskova studenata sa područja odjeljenja za izvođenje nastave vanrednih studija i za pristupanje ispitnim rokovima;
 • Pružanje informacija vezanih za studentske servise (ispitni rokovi, rezultati ispita, ….itd);
 • Organizovanje i prikupljanje studentskih anketa.

ODJELJENJE NOVI GRAD

Loading ...
 • image

  Odjeljenje Novi Grad

 • image

  Odjeljenje Novi Grad

 • image

  Studentska služba

 • image

  Sala 1

ODJELJENJE BIJELJINA

Loading ...
 • image

  Odjeljenje Bijeljina

 • image

  Sala 1

 • image

  Sala 2

 • image

  Sala 3


Pored navedenog, omogućavaju i sljedeće funkcije:

 • Pristup internetu preko širokopojasne brze veze koja obezbjeđuje brz, efikasan, ugodan i kvalitetan rad na internetu kako u download-u sadržaja sa interneta, tako i u upload-u upita i rezultata studentskog rada (npr. slanje seminarskih radova i drugih pisanih radova putem univerzitetskog WEB-mail servisa).

 • Obezbjeđuju dovoljan broj multimedijalnih računarskih sistema koji su umreženi u lokalnoj mreži samog studijskog centra. Multimedijalne karakteristike računara obezbjeđuju video i audio komunikaciju u obrazovnim forumima i on-line sesijama koji se organizuju u sjedištu univerziteta i u drugim organizacionim jedinicima univerziteta, neposrednu on-line komunikaciju i konsultaciju sa profesorima, stručnim saradnicima ili sa kolegama studentima u specifičnim interesnim i radnim grupama studenata.
 • Obezbjeđuju pristup ostalim ulazno-izlaznim mrežnim uređajima (štampačima, ploterima, skenerima) i drugoj elektronskoj opremi koja je instalirana u okviru lokalne mreže odjeljenja, stvarajući time uslove za besplatnu podršku svim studentima Panevropskog univerziteta u štampanju i skeniranju dokumenata, bavljenje kompjuterskom grafikom, izradu seminarskih i drugih studentskih radova, istraživačke djelatnosti i praktičan rad studenata.
 • Studijski centri su dizajnirani tako da omogućavaju i grupno, kolaborativno i klasično individualno učenje studenata, jer su pored računarske opreme, opremljeni i kao standardne akademske čitaonice. Svaki centar je opremljen i kao područna biblioteka Panevropskog univerziteta.
 • U studijskim centrima je obezbjeđen neposredni uvid studenata u dio nastavnog procesa koji se održava na Panevropskom univerzitetu putem on-line tele-konferensinga, kao i uvid u nastavni proces koji se neposredno održava na Panevropskom univerzitetu u njegovom sjedištu, a emituje se putem video-streaminga. Ovaj servis se posebno odnosi na studente koji nemaju adekvatan širokopojasni pristup brzom Internetu.
 • Centri su u potpunosti opremljeni sa potrebnom audio opremom, video projekcionom opremom i tele-konferensing opremom.
 • U okviru studijskih centara za podršku podršku obrazovanju na daljinu Panevropskog univerziteta, pruža se i određena stručno-pedagoška podrška svim studentima, bez obzira na upisani studijski program.

U odjeljenjima van sjedišta Univerziteta odvija se puna redovna nastava i klasični ispiti za studijske programe koji su licencirani u tim odjeljenjima. Međutim, u skladu sa zakonskim i statutarnim pravima studenata, svi studenti Panevropskog univerziteta, bez obzira na upisani studijski program, odnosno, regionalnu ili geografsku pripadnost, uživaju odgovarajuću kompleksnu i sadržajnu podršku koja podrazumjeva: informacionu, komunikacionu, stručnu, konsultantsku, logističku i administrativnu podršku. Svim studentima omogućena je kvalitetna, sveobuhvatna i efikasna podrška kroz jedinstveni koncept digitalnog obrazovanja (pogledaj rubriku „DIGITALNO OBRAZOVANJE“). Regionalni studijski centri preuzimaju, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, značajan dio gore navedene podrške svim studentima, bez obzira na studijski program koji je student upisao i regionalnu pripadnost studenta. Student u okvirima studijskih centara može da pristupi i onim provjerama znanja koja su dozvoljena pozitivnim Zakonskim i podzakonskim propisima. Takođe, u sjedištu Panevropskog univerziteta, organizuje se poseban nastavni proces i ispitni rokovi koji su vremenskim, terminskim i rasporednim karakteristikama prilagođeni potrebama i mogućnostima vanrednih studenata, bez obzira na njihovu geografsku pripadnost.

(1) Učenje, individualni i grupni rad studenata / Studij van sjedišta

 • Individualno učenje studenata putem interneta, pristup sistemu učenja na daljinu Panevropskog univerziteta i ostalim bazama znanja i obrazovnim resursima na internetu;
 • Individualno učenje studenata sa pisanim izvorima i štampanim udžbenicima u čitaonici studijskog centara;
 • Grupno učenje studenata putem interneta u okviru obrazovnih internet foruma koji se za svaki predmet, odnosno, užu naučnu oblast formiraju u sistemu učenja na daljinu;
 • On-line usmene i pismene konsultacije sa nastavnim i saradničkim osobljem;
 • Kolaborativno učenje studenata u radnim grupama u prostorima samog Internet centra/studijskog centara;
 • Svi oblici praktičnog rada i studentskih istraživačkih projekata koji zahtijevaju računarsku, telekomunikacionu i informatičku podršku.

(2) Nastavna aktivnost / Studij van sjedišta

 • U studijskim centrima organizovanim u odjeljenjima organizuje se samo konsultativna, odnosno, instruktivna nastava. Neće se održavati kontakt nastava za studijske programe koji nisu licencirani u pojedinim odjeljenjima. Puni nastavni proces za vanredne studente organizuje se u sjedištu Univerziteta.
 • U studijskim centrima će se po potrebi, odnosno, po zahtjevu studenata organizovati ad-hoc konsultacije sa mentorima, tutorima, nastavničkim i saradničkim osobljem;
 • Seminari, konferencije, okrugli stolovi i različiti oblici pedagoških radionica koji se organizuju u odjeljenjima dostupni su svim studentima Panevropskog univerziteta;

(3) Evaluacija znanja / Studij van sjedišta
U okviru studijskih centara u odjeljenjima će se organizovati ispitni rokovi za sve studente Panevropskog univerziteta iz predmeta zajedničkih osnova studijskog ciklusa, odnosno, zajedničkih osnova širih nučnih oblasti koji se na Panevropskom univerzitetu (kao integrisanom univerzitetu) slušaju po jedinstvenom programu za sve studijske programe i za koje se u nastavnom procesu i u evaluaciji znanja organizuju jedinstvene nastavne grupe.

Panevropski univerzitet će organizovati polaganje ispita van sjedišta univerziteta za ispite iz nastavnih predmeta čiji karakter to zahtjeva. Na pojedinim studijskim programima jedan broj kliničkih i laboratorijskih predmeta kao i predmeta iz oblasti sportskih nauka spadaju u ovu kategoriju, kao i radna praksa, stažiranje i volontiranje studenata, koji se takođe boduju u sistemu ECTS.

Da bi obezbjedio efi kasnu podršku ovim predmetima i ovim aktivnostima studenata, Panevropski univerzitet je sklopio odgovarajuće ugovore o akademskoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa regionalnim kliničkim, banjskim, sportskim i laboratorijskim ustanovama, kako bi studenti u ovom dijelu svog studija dobili odgovarajuću, blisku, efi kasnu i kvalitetnu podršku.

 • U studijskim centrima mogu da se po zahtjevu studenata organizuju samo one evaluacije znanja u predispitnim obavezama studenata, koje se obavljaju na računarima putem direktne, zaštićene, kriptovane i neposredne veze sa serverskim sistemom Panevropskog univerziteta u Banjoj Luci, a u okviru standardizovanog softverskog LMS (Learning Management System) paketa.
 • Evaluacione aktivnosti u predispitnim obavezama studenta odvijaju se putem globalne računarske mreže na samom serverskom sistemu Panevropskog univerziteta, jer je svaki računar studijskog centra dio WLAN mreže Panevropskog univerziteta.
 • Evaluacione aktivnosti u domenu predispitnih obaveza odvijaju se u kontrolisanim uslovima sa obezbjeđenom fi zičkom i tehnološkom zaštitom samog procesa evaluacije primjenom sljedećih instrumenata:
  • Autentifi kacija pristupa svakog studenta bilo kom računarskom sistemu u studijskom centru na bazi čitača kartica koji učitava karticu studenta za koji se unosi individualni PIN-kod, korisničko ime i lozinka svakog studenta;
  • Kontrolisani uslovi tokom trajanja evaluacije;
  • Evaluacioni testovi, upitnici ili drugi primjenjeni oblici predispitnih obaveza studenata generišu se u serverskom sistemu u sjedištu Panevropskog univerziteta, dok računari u Internet centrima faktički imaju ulogu radnih stanica.
  • Komunikacioni kanal je kriptovan i zaštićen kartičnim PKI sistemom, pri čemu je kanal veze kodiran sa 1024-bitnim enkripcionim algoritmom, koji se koristi i u bankarskom poslovanju.

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Miloša Obilića 73, 76300 Bijeljina
Viši administrator Vesna Perić
Tel. 055/225-999, Fax 055/225-995

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
Referent Studentske službe
Tel. 052/720-200, 052/720-201, Fax 052/720-202