Loading ...
 • image

  7 fakulteta/34 studijska programa/3000 studenata/akademsko-stručno osoblje: 239

  Read More
 • image

  PANEVROPSKOM UNIVERZITETU „APEIRON“ POTVRĐENA AKREDITACIJA DO 2028. GODINE

  Rješenje o akreditaciji všu PUA

  Read More
 • image

  Karton naučnog/akademskog radnika

  Aplikacijom „Karton naučnog/akademskog radnika“ javnosti su predstavljeni svi učesnici nastavnog procesa na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“.

  Read More
 • image

  Digitalno obrazovanje

  MS Teams platforma za online nastavu, resursi sistema učenja na daljinu - Learning Cubes 4.0, prezentacije, elektronski udžbenici, WEB-mail servis elektronske pošte, e-Konsultacije, e-Biblioteka, Office aplikacije, cloud servisi...

  Read More
 • image

  Centar za vođenje karijere - studentske prakse

  Informisanje i savjetovanje studenata, pomoć pri sastavljanju biografija, radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere, organizovanja stručne prakse, informacije o oglasima za posao, slobodnim radnim mjestima...

  Read More
 • image

  Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

  Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju, kao i za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

  Read More
 • image

  Gdje su naši studenti, uspješne priče!

  Top menadžeri svjetskih kompanija, doktori nauka, inženjeri, medicinski radnici, ...

  Read More
 • image

  REKTOR PROF. DR SANEL JAKUPOVIĆ I PROFESORICA NATAŠA MARIĆ SA GOSTIMA

  Read More
 • image

  Naučno-istraživački institut Apeiron

  Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja...

  Read More
 • image

  PREDMET WELBEING DOSTUPAN ZA STUDENTE SVIH FAKULTETA

  Zašto je predmet Wellbeing neizostavan element za obrazovanje naših studenata? S obzirom da trećinu svog vremena provodimo na poslu, wellbeing zaposlenih ljudi i poslodavaca treba biti proritet.

  Read More

Obavještenje!

Sistem učenja na daljinu - izmjena

Napomena za studente!

MFA podešavanje i tehnički vodič

Obavještenje - promjena sistema učenja na daljinu

Od 1.1.2023 na snagu stupa implementacija Multi Faktor Autentifikacije(MFA) studentskih naloga s ciljem poboljšavanja sigurnosti. Svaki nalog će trebati proći kroz inicijalno podešavanje te će vam taj proces oduzeti svega par minuta, u nastavku vas molimo da preuzmete vodič da biste aktivirali MFA na vašem nalogu.Sve dodatne informacije se nalaze u dokumentu.

Kalendar studija 2023/24!

Preuzmite kalendar studija za akademsku 2023/24 godinu!

Rasporedi predavanja 2023/24!

Pogledajte rasporede po fakultetima za više informacija!

Brucoški vodič 2024/25!

Preuzmite brucoški vodič za akademsku 2024/25 godinu!

INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA
AKREDITACIJA STUDIJSKH PROGRAMA

Obraćanje rektora

Poštovani studenti,
Dobro došli na Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, akreditovanu privatnu visokoškolsku instituciju...

Rektorska konferencija Republike Srpske

Panevropski univerzitet Apeiron predsjedava rektorskom konferencijom Republike Srpske...

Strukovne akademije

Panevropski univerzitet za potrebe razvoja cjeloživotnih studija i stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja razvija odgovarajuće strukovne akademije i van...

Studij van sjedišta

Panevropski univerzitet posjeduje licence za izvođenje studija prvog ciklusa van sjedišta univerziteta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad na studijskim programima...

Karton naučnog/akademskog radnika

WEB aplikacija Karton naučnog/akademskog radnika povezana je sa integralnim informacionim sistemom ustanove. Podaci unešeni u informacioni podsistem...

Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Ciljevi programa su...

Inovacioni centar Panevropskog univerziteta

Panevropski univerzitet je u decembru mjesecu 2023. godine osnovao Inovacioni centar. Inovacioni centar djeluje u sastavu Biznis inkubacionog centra Panevropskog...

Кабинет фонда 'Русский мир'

Kabinet ruskog jezika otvoren je na Panevropskom
univerzitetu “Apeiron” u 2012. godini.
Cilj Kabineta je pomoći svima koji...Gdje počinje budućnost? Novi izazovi traže nove odluke! Važno je da prepoznate ko može biti uz vas na putu ka postizanju vrijednosti i pretapanju truda u cilj!
APEIRON – univerzitet kojem vjerujemo!

UNIVERZITET U BROJKAMA!

Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno ga usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.

7

FAKULTETA

34

STUDIJSKA PROGRAMA

239

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA

Univerzitetski profesori
100%
Asist./Saradnici
55%
Stručno osoblje
56%

UNIVERZITET ORIJENTISAN PREMA STUDENTU!

#

Digitalno obrazovanje

Panevropski univerzitet APEIRON obavlja obrazovni proces kao sintezu i kombinaciju klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja nove generacije, tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim IKT tehnologijama.

#

Centar za vođenje karijere - studentske prakse

Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre) Panevropskog univerziteta Apeiron pomaže studentima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, priprema studente za uspješno uključivanje na tržište rada i daje im podršku u sticanju radnog iskustva tokom studija, kroz organizaciju studentske stručne prakse, te prilikom nastavka školovanja i zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

#

Studentski parlament

Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron (SPPUA) je najviše predstavničko tijelo studenata Panevropskog univerziteta Apeiron, a koje se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta na vremenski period od godinu dana. Parlament na sjednici bira predsjedništvo SPPUA koje čine predsjednik, potpredsjednik i sekretar.

#

Apeiron TV Channel – prva akademska televizija u BiH

Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko kojih se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji.

#

Alumni asocijacija - udruženje studenata

Alumni asocijacija je dobrovoljno udruženje čiji su članovi svi studenti koji su završili osnovne, magistarske, master ili doktorske studije na Panevropskom univerzitetu ''Apeiron'', kao i studenti čiji je studij u toku sa ciljem povezivanja svih generacija studenata, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

#

Stručna edukacija za privredne subjekte u Bosni i Hercegovini “PEP-BiH-2030”

Nosilac programa stručne edukacije naprednog nivoa “PEP-BiH-2030”je Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka (Centar za cjeloživotno učenje) u saradnji sa upravom za indirektno oporezivanje BiH (Odsjek za stručnu obuku).

#

Primjedbe i prijedlozi studenata

Senat Panevropskog univerziteta “Apeiron” je usvojio proceduru postupanja po prigovoru studenata na kvalitet nastavnog i nenastavnog osoblja i prijedlozima za poboljšanje kvaliteta. Studenti svoje prijedloge mogu iznijeti anonimno, putem obrazaca za prigovore i prijedloge za poboljšanje kvaliteta.

#

Pearson VUE & Certiport testni centri

Univerzitet posjeduje licence ovlaštenih testnih centara Pearson VUE i Certiport, putem kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.

NAUČNI ČASOPISI U IZDANJU UNIVERZITETA!

#

EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju originalni i pregledni naučni radovi, stručni radovi te kratka prethodna saopštenja originalnih naučnih radova koja svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koja nalaze primjenu u oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske politike, tržišta i konkurencije, medija i poslovne komunikacije, novih tehnologija, menadžmenta, marketinga. Časopis je indeksiran u prestižnoj Web of Science bazi i nalazi se u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

SNZ – Sportske nauke i zdravlje

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanja i istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Časopis je indeksiran u prestižnoj Scopus bazi i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Quality of Life

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Quality of Life se odnosi na teme iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine, ekologije, uticaja različitih faktora na zdravlje i život ljudi te ostale teme u vezi sa kvalitetom života. Časopis se nalazi u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

JITA – Journal of Information Technology and Application

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je da omogući međunarodnu razmjenu naučnih doprinosa u oblasti informacionih tehnologija, promoviše razmjenu znanja koja su rezultat istraživačkog rada i istraži načine uključivanja inovacija u procesu izgradnje informacionog drustva. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

TTTP – Traffic and Transport Theory nad Practice

TTTP je prvi međunarodni naučno-stručni časopis u Bosni i Hercegovini iz oblasti saobraćaja i transporta, koji se izdaje dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je širenje znanja i doprinosa nauci i praksi u polju saobraćaja i transporta, promocija i razmjena informacija i znanja u istraživanjima iz oblasti transporta i njihova primjena. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je razmjena naučnih saznanja i promocija pravne prakse i nauke u zemlji i regionu. Godišnjak FPN se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse. Časopis se nalazi u trećoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

#

Nursing Journal – Sestrinski žurnal

Koncept časopisa je objavljivanje naučnih i stručnih radova iz oblasti sestrinstva, međunarodna razmjena naučnih doprinosa i kontinuirana edukacija medicinskih sestara, te podizanje nivoa i značaja sestrinstva kao profesije. Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku (do 2019. godine).