Loading ...
 • image

  Popust 20% za sve brucoše u akademskoj 2021/22. godini

  7 fakulteta, 34 studijska programa, osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, master studije, doktorske studije, strukovne akademije...

  Read More
 • image

  Digitalno obrazovanje

  MS Teams platforma za online nastavu, resursi sistema učenja na daljinu - Learning Cubes 4.0, prezentacije, elektronski udžbenici, WEB-mail servis elektronske pošte, e-Konsultacije, e-Biblioteka, Office aplikacije, cloud servisi...

  Read More
 • image

  Centar za vođenje karijere - studentske prakse

  Informisanje i savjetovanje studenata, pomoć pri sastavljanju biografija, radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere, organizovanja stručne prakse, informacije o oglasima za posao, slobodnim radnim mjestima...

  Read More
 • image

  Gdje su naši studenti, uspješne priče!

  Top menadžeri svjetskih kompanija, doktori nauka, inženjeri, medicinski radnici, ...

  Read More
 • image

  REKTOR, STIPENDISTI I DOBITNICI POHVALNICA REKTORA

  Rektor, najbolji studenti koji su dobili stipendiju i najbolji studenti koji su diplomirali u 2020. godini.

  Read More
 • image

  Naučno-istraživački institut Apeiron

  Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja...

  Read More

Brucoški vodič za akademsku 2021/22.

Popust 20% na prvu godinu prvog ciklusa studija za sve brucoše u akademskoj 2021/22. godini.

Kalendar studija

Organizacija nastave, ispitni rokovi i pauze!

Riječ rektora

Poštovani studenti,
Sa velikim zadovoljstvom i iskrenim poštovanjem pozdravljam vas, na informativno-edukativnom portalu...

Kvalitet

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“...

Digitalno obrazovanje

Univerzitet obavlja obrazovni proces kao sintezu klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja...

Studij van sjedišta

Panevropski univerzitet posjeduje licence za izvođenje studija prvog ciklusa van sjedišta univerziteta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad na studijskim programima...

UNIVERZITET U BROJKAMA!

Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno ga usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.

7

FAKULTETA

34

STUDIJSKA PROGRAMA

231

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA

Zaposleni profesori
47%
Gostujući profesori
75%
Asistenti / Stručni saradnici
52%
Stručno osoblje Univerziteta
56%

UNIVERZITET ORIJENTISAN PREMA STUDENTU!

#

Digitalno obrazovanje

Panevropski univerzitet APEIRON obavlja obrazovni proces kao sintezu i kombinaciju klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi digitalnog obrazovanja nove generacije, tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim IKT tehnologijama.

#

Centar za vođenje karijere - studentske prakse

Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre) Panevropskog univerziteta Apeiron pomaže studentima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, priprema studente za uspješno uključivanje na tržište rada i daje im podršku u sticanju radnog iskustva tokom studija, kroz organizaciju studentske stručne prakse, te prilikom nastavka školovanja i zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

#

Studentski parlament

Studentski parlament Panevropskog univerziteta Apeiron (SPPUA) je najviše predstavničko tijelo studenata Panevropskog univerziteta Apeiron, a koje se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta na vremenski period od godinu dana. Parlament na sjednici bira predsjedništvo SPPUA koje čine predsjednik, potpredsjednik i sekretar.

#

Apeiron TV Channel – prva akademska televizija u BiH

Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko kojih se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji.

#

Alumni asocijacija - udruženje studenata

Alumni asocijacija je dobrovoljno udruženje čiji su članovi svi studenti koji su završili osnovne, magistarske, master ili doktorske studije na Panevropskom univerzitetu ''Apeiron'', kao i studenti čiji je studij u toku sa ciljem povezivanja svih generacija studenata, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

#

Erasmus + program međunarodne razmjene studenata

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Ciljevi programa su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Panevropski univerzitet Apeiron je potpisnik sporazuma o međunarodnoj saradnji u okviru Erasmus + programa sa Visokom poslovnom školom iz Ljubljane, Republika Slovenija i Univerzitetom Južne Bohemije iz Čeških Budejovica, Češka Republika.

#

Primjedbe i prijedlozi studenata

Senat Panevropskog univerziteta “Apeiron” je usvojio proceduru postupanja po prigovoru studenata na kvalitet nastavnog i nenastavnog osoblja i prijedlozima za poboljšanje kvaliteta. Studenti svoje prijedloge mogu iznijeti anonimno, putem obrazaca za prigovore i prijedloge za poboljšanje kvaliteta.

#

Pearson VUE & Certiport testni centri

Univerzitet posjeduje licence ovlaštenih testnih centara Pearson VUE i Certiport, putem kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.

Univerzitet kojem vjerujemo!