Naši Prodekani

Fakultet Poslovne Ekonomije - Prof. dr Nina Uremović

Prof. dr Nina Uremović, rođena je 21. 09. 1983. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Udata je i majka četvoro djece. Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka u decembru 2008. godine. Iste godine upisuje magistarski studij na pomenutom fakultetu da bi magistrilala 2012. godine uspješno odbranivši tezu "Razvoj internih faktora strateškog menadžmenta poslovnih subjekata u fazi njihovog rasta sa osvrtom na privatne visokoškolske ustanove". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta" uspješno je odbranila u februaru 2016. godine na Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka. Fakultetsko, magistarsko i doktorsko obrazovanje je završila sa visokim prosjekom ocjena.Bogato radno iskustvo datira od 2004. godine, a koje se vremenom smjenjuje i to na poslovima referenta, likvidatora u finansijskom sektoru i stručnog saradnika u Laboratoriji za informaciono-komunikacione tehnologije. Ljubav prema nauci i radu sa studentima je prevagnula u profesionalnom opredjeljenju, tako da uporedo sa tim poslovima počinje da radi i sa studentima, u početku kao asistent 2009. godine, a zatim kao viši asistent 2012. godine. Izbor u zvanje docenta dobija 2016. godine na uže naučne oblasti "Menadžment" i "Teorijska ekonomija", a izbor u zvanje vanrednog profesora dobija 2021. godine na užu naučnu oblast "Teorijska ekonomija". Do sada je objavila monografiju i mnogobrojne stručne i naučne radove, te bila učesnik na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Svoje usavršavanje nije svela samo na formalan vid obrazovanja, tako da je svoja znanja sposobnosti i vještine dopunjavala mnogobrojnom profesionalnom i neformalnom edukacijom iz oblasti informatike, stranih jezika, programa razvoja osiguranja kvaliteta, revizije sistema kvaliteta, razvoja cjeloživotnog učenja, psihologije laganja itd.
Fakultet Informacionih Tehnologija - Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Željko Stanković rođen je u Beogradu 1957 godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Visoko obrazovanje stekao je u Klivlendu, Ohajo, SAD, gde je i diplomirao 1981. godine. Tema diplomskog rada je bila "Reverzibilni zvuk u dvoranama". Magistarski rad ("Sistem za kontrolu učenja (LMS) zasnovan na ADL SCORM specifikacijama") je odbranio 2006. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, odsek za informatiku. Doktorsku disertaciju (Laserska percepcija definisanih predmeta i enkapsulacija kontrolnih i logičkih elemenata za autonomno robotizovano nastavno sredstvo) odbranio je na Univerzitetu Singidunum, Beograd, 2010 godine. Programiranjem se bavi od 1984 godine, izrađujući programe za svoj prvi računar Commodore 64. Robotika i bioinženjering su dugogodišnje polje rada i interesovanja. Nosilac je patentnog prava za nastavno sredstvo CD ROBI. Prof. dr Željko Stanković, dipl. inž. elektrotehnike je autor ili koautor u preko 80 radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima na međunarodnom i nacionalnom nivou, na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Koautor je četiri fakultetska udžbenika. Dobitnik je zlatne medalje ARHIMED, "Udruženje pronalazača Moskve", Ruska federacija, kao i zlatne medalje, "Beli anđeo", koje dodeljuje Udruženje pronalazača i fabrikatora za tehnološki napredak Srbije". Dobitnik je zlatne plakete "Obrazovni alati 2009" i zlatne medalje "TESLA FEST 2009" za nastavno sredstvo CD ROBI. Kao mentor s studentima APEIRONA je dobijao zlatne medalje na "TESLA FEST 2013", Novi Sad, "INOS 2013" Banja Luka. Profesionalnu karijeru počeo je u Beobanci, Beograd, u računarskom centru. Radio je kao rukovodilac sektora za održavanje centralnog računarskog sistema, a 2002god. prelazi u Ministarstvo prosvete i sporta, na mesto Savetnika ministra. U Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja prelazi 2005god. na mesto rukovodioca IT sektora, a 2013god. postaje zamenik direktora ZUOV-a. Sada se nalazi na fukciji prodekana - Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet APEIRON u Banjaluci. Profesor je na Akademiji "Dositej", Beograd.


Fakultet Sportskih Nauka - Prof. dr Osmo Bajrić

Prof. dr. sc. Osmo Bajrić, doktor nauka u oblasti tjelesnog odgoja i sporta Datum i mjesto rođenja: 14.08.1957. god., Gornje Vukovije, opština Kalesija, BiH Obrazovanje Osnovna škola, 1972. god. Tojšići. Srednja škola, 1976. god. Sarajevo. Vojna Akademija KoV, 1980. god., Beograd. Fakultet za fizičko vaspitanje, 1988, Beograd. Postdiplomski studij, 2000. god., Filozofski fakulteta, odsjek fizička kultura Univerziteta u Tuzli. Doktorat, 2008. god., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu. Podaci o izborima u nastavnička zvanja 2008. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu, 2009. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika, 2010. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Metodika vaspitno-obrazovnog rada u sportu, 2013.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu, 2014. god., Vantredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika, 2015. god., Vantredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Metodika vaspitno-obrazovnog rada u sportu, 2019. god., Redovni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu, 2020. god., Redovni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika, Objavljeni naučni i stručni radovi Više od 160 radova Objavljene publikacije (knjige, udžbenici) Objavio 9 udžbenikaFakultet Zdravstvenih Nauka - Prof. dr Gordan Bajić, Prof. dr Branislav Mihajlović

Prof. dr Gordan Bajić, doktor fizioterapije rođen je 20. januara 1980. godine u mestu Doboj (opština Doboj), od oca Zlatomira i majke Stane, devojačko Ćelić. Osnovnu školu završio je u Stanarima, sve razrede sa odličnim uspehom Srednju medicinsku školu završio je u Banjoj Luci, takođe sa odličnim uspehom, školske 1998/99. godinu, sa zvanjem fizioterapeutski tehničar. Iste godine upisuje Višu fizioterapeutsku školu na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava je 2002. godine u zvanju viši fizioterapeutski tehničar. Po završetku Više fizioterapeutske škole upisuje studije na Fakultetu primenjene fizioterapije takođe na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava ih 2006. godine i dobija zvanje bečelor (bachelor) primenjene fizioterapije. U akademskoj 2006/2007. godini upisuje specijalističke studije na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka i završava ih 2008. godine dobivši zvanje diplomirani fizioterapeut - specijalista fizikalne i radne terapije. Diplomski/specijalistički rad na temu "Fizioterapija multiple skleroze" odbranio je 28. novembra 2008. godine (mentor na radu je bio ugledni prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu). Na magistarske studije na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta APEIRON upisao se akademske 2008/2009. godine. Magistarske studije završio je u predviđenom roku i magistrirao 2011. godine. Magistarski rad pod nazivom "Proprioceptivni trening u kineziterapiji artroze zgloba koljena" odbranio je 15. jula 2011. godine (mentor je i ovom prilikom bio prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu). Završetkom magistarskih studija na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka dobija zvanje: magistar zdravstvene njege u oblasti fizioterapije i radne terapije. U toku magistarskih studija bio je angažovan u radu sa studentima, kada je bio izabran na mesto stručnog saradnika za praktičnu nastavu na Fakultetu zdarvstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON (u periodu od 1. novembra 2006. do 14. septembra 2009. Godine).


Branislav Mihajlović, doktor zdravstvenih nauka, vanredni profesor, rođen je 1970. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2009. godine, odbranivši magistarsku tezu "Rizikofaktori koronarne bolesti srca kod stanovnika opštine Laktaši". Doktorsku tezu pod nazivom " Uticaj ishrane na nivo serumskog holesterola i triglicerida" odbranio je 2011. godine na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron". Promovisan je u zvanje docenta 2011. godine na užim naučnim oblastima "Javno zdravlje i zdravlje životne sredine" i "Ishrana i dijetetika", a 2016. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora. Od 2011. je nastavnik na predmetima "Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika" i "Uvod u medicinu" na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta "Apeiron" u Banja Luci. Oblast njegovog interesovanja su ishrana, dijetetika, farmakologija, preventiva, itd. Autor je ili koautor više monografija i knjiga iz ovih oblasti, među kojima se ističu knjige "Ishrana i zdravlje" i "Zakoni zdravlja" i "Zdravlje počinje danas".
Saobraćajni Fakultet - Prof. dr Danislav Drašković

Rođen je 23.10.1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu - oblast poslovna logistika, (''Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj''), na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju ("Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika"). U oblasti saobraćajnog inženjersta (''Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u BiH''), ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku. Autor je i koautor je 3 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na destine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti saobraćaja i logistike, objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 40 stručnih radova iz oblasti saobraćaja i logistike. Do sada je učestvovao je u 17 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je preko 1000 sudskih vještačenja i ekspertiza iz oblasti saobraćajnih nezgoda i šteta u saobraćaju. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ''Traffic and transport theory and practice - tttp'' koji je našao mjesto u najvećoj svjetskoj citatnoj bazi podataka - bazi Scopus, i nalazi se u drugoj kategoriji rangiranih publikacija.U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: Predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, Vještačenja visine štete na vozilima, Izrade dokumentacije prostornog uređenja, Izrade tehničke dokumentacije, faza saobraćajne signalizacije i nadzor, Revizije tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzora, Revizije bezbjednosti puta/Road Safety auditor (RSA), Provjere bezbjednosti puta (Road Safety auditor (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU. Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Obavljao je funkcije Pomoćnika ministra saobraćaja i veza Republike Srpske za inspekcije i Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora - Pomoćnika Direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banja Luci, angažovan je u zvanju vanrednog profesora na predmetima iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, gdje obavlja i dužnost prodekana za nastavu.

Latinica English Ћирилица