KARTON NAUČNOG/AKADEMSKOG RADNIKA


Aplikacijom „Karton naučnog/akademskog radnika“ javnosti su predstavljeni svi učesnici nastavnog procesa na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“.

WEB aplikacija Karton naučnog/akademskog radnika povezana je sa integralnim informacionim sistemom ustanove. Podaci unešeni u informacioni podsistem Menadžment ljudskih resursa, relevantni za karton akademskog/naučnog radnika, u realnom vremenu se preuzimaju u WEB aplikaciju Karton naučnog/akademskog radnika i trenutno postaju dostupni javnosti.

Pokretanjem ove aplikacije javnosti su dostupni podaci o razvoju i napredovanju svih onih koji su uključeni u nastavni proces na Univerzitetu „Apeiron“, sa fokusom na njihov doprinos razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada na ustanovi.

Ova aplikacija daje detaljniji uvid u akademski kredibilitet naših akademskih i naučnih radnika, predstavljeni su podaci o završenoj srednjoj školi, drugom ciklusu, odnosno, magistarskim studijama, doktorskim studijama, biografija i bibliografija svakog akademskog/naučnog radnika. Dostupni su podaci koji se odnose na objavljene naučne radove u referentnim naučnim časopisima i naučnim zbornicima, naučnim monografijama, udžbenicima.

Kartoni naučnih i akademskih radnika nisu raritet i predstavljaju uobičajenu dokumentaciju visokoškolskih ustanova. Specifičnost je sama WEB aplikacija koja jednostavno, ali sveobuhvatno, preuzima podatke iz jedinstvenog integralnog univerzitetskog informacionog sistema kojima se javnosti predstavljaju svi oni koji su na Panevropskom univerzitetu uključeni u nastavni proces i naučni rad.

Link WEB aplikacije Karton naučnog/akademskog radnika:

Latinica English Ћирилица